• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №52 от дата 26.05.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.05.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.05.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА
ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-3284  Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 
 2. ОбС 08-00-3280  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас
 3. ОбС 08-00-3278  Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас
 4. ОбС 08-00-3268 Докладна записка от Евгений Мосинов – общински съветник от групата на БСП, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас и организиране на мерки против неправилното паркиране върху тротоари в гр. Бургас
 5. ОбС 08-00-3277  Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ относно: Проект за преобразуване на парка на ж.к. „Славейков“ в развлекателен туристически обект „Парк Европа“ 
 6. ОбС 08-00-3285 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2014 г.
 7. ОбС 08-00-3246 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества 
 8. ОбС 08-00-3298 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот - частна общинска собственост, находящ се Районен център, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас в полза на Министерство на вътрешните работи за изграждане на сграда на РУ „Полиция“ към ОД на МВР – Бургас
 9. ОбС 08-00-3273  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на 2 бр. кабелни линии 20кV от УПИ І в кв. 7 по плана на в.з. „Минерални бани“ до ТП „ТКЗС Банево“, кв. Банево гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№ 060023, 060024 и 060025 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на гр. Бургас 
 10. ОбС 08-00-3272  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029, землище с.Твърдица и предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти пл.№ 000030 и 000116 в землището на с.Твърдица, в общ размер на 0,155 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029 и 000174, землище с.Твърдица 
 11. ОбС 08-00-2987 Докладна записка от група общински съветници на ПП НФСБ относно: Приемане на решение за откриване на процедура по изменение на ПУП-ПУР на ул. „Копривщица“, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв.22 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас 
 12. ОбС 08-00-3262  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на УПИ І-705, УПИ ІІ-705 и УПИ ІІІ-705 в масив 507, м.Мочура, образувани от неурегулиран поземлен имот (ПИ) №507705 по КВС на землище кв.Банево, гр.Бургас, местност Мочура (бивша м. Герена) по одобрен ПУП-ПРЗ
 13. ОбС 08-00-3265  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ-260 в кв.40 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост
 14. ОбС 08-00-3253  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
 15. ОбС 08-00-3297 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас
 16. ОбС 08-00-3264 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-625 в кв.58 по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината 
 17. ОбС 08-00-3296 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ ХVІІІ-52, кв. 3 по плана на с. Братово, Община Бургас 
 18. ОбС 08-00-3299 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХI-136а в кв. 13  по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас
 19. ОбС 08-00-3300 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 182,81/650 кв.м. идеални части - частна общинска собственост  в  поземлен имот с идентификатор 07079.610.22 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 650 кв.м.
 20. ОбС 08-00-3266  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 21. ОбС 08-00-3251 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
 22. ОбС 08-00-3256  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни  помещения, частна общинска собственост на  „Център за психологически изследвания“- регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза 
 23. ОбС 08-00-3282  Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас, относно:  Избор на членове в състава на комисиите за провеждане на конкурсна процедура за възлагане управлението на лечебни заведения на територията на община Бургас 
 24. ОбС 08-00-3267  Докладна записка от общински съветници от групата на БСП относно: Избор на временна комисия за изработване на проект за Наредба за реда за провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас 
 25. ОбС 08-00-3113 Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по устройство на територията и от арх. Димитър Георгиев – общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Поставяне на светофарна уредба на ул. „Гурко“ и ул. „Републиканска“
 26. ОбС 08-00-2971 Докладна записка от Роза Арсова Желева – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркинг и паркоместа в ж.к. „Братя Миладинови“
 27. ОбС 08-00-3295 Докладна записка от Красимира Семова Маркович – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на зона за свободно пуснати кучета
 28. ОбС 08-00-3279  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на „Глобал технолоджи къмпани“ АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години, считано от 18.04.2007 г.
 29. ОбС 08-00-3292  Докладна записка от Димитър Георгиев – управител на „Хляб и хлебни изделия“, относно:Увеличаване на капитала на дружеството
 30. ОбС 08-00-3293 Докладна записка от Димитър Георгиев - управител на „Хляб и хлебни изделия“, относно:Възстановяване на извършени разходи от „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, съгласно Решение на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство
 31. ОбС 08-00-3274  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 32. ОбС 08-00-3271  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Отпускане на финансови средства на отбора по лека атлетика (девойки) от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ за участие в Световните ученически спортни игри в Китай през месец юни 2015 г. и на вокална формация „Морски песъчинки“ за участие в Международния детски фестивал на култура и изкуство в Тянджин – Република Китай през месец юли 2015 г. 
 33. ОбС 08-00-3294 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на финансови средства на Иван Иванов, Христо Велев, Мария Димитрова и Деница Симова  за участията им на Европейско първенство по канадска борба в гр. София , България /01.06-07.06.2015 г./ и  на Стела Пеева и Иван Казаков за участията им на Световен финален турнир OUATT KID’S CUP по тенис за деца в гр. Ла Бол, Франция /29.06-04.07.2015 г./
 34. ОбС 08-00-3260  Докладна записка от Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури „Ин Витро“ за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „Ин Витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 35. ОбС 08-00-3290  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 
 36. ОбС 08-00-3244  Питане от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от ПП ГЕРБ , относно: „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" в кварталите Банево, Ветрен и Минералните бани, гр. Бургас
 37. ОбС 08-00-3281  Питане от общински съветници на ПП НФСБ относно: Приходите от „Синя зона“ за периода от януари 2014 г. до април 2015 г.

 

 

Димчо Грудев

Зам.-председател  на Общински съвет – Бургас

Синдикирай