• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас

Решение по т. 2 от дневния ред на 54-то заседание на Общински съвет - Бургас проведено на 21.07.2015 г.

Отменя Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет гр.Бургас по т.4, Протокол № 9 от 24.04.2012 г.; изменена и допълнена  по т.6, Протокол № 17/ 18.12. 2012 г.; по т.8, Протокол № 42/ 28.10.2014 г.; по т.8, Протокол № 51/28.04.2015 г., частично отм. с Решение № 2298/30.12.2014 г. по адм. дело № 1546/2013 г. на Административен съд гр. Бургас, потвърдено с Решение № 7572/23.06.2015 г. по адм. дело № 2471/2015 г. на Върховния административен съд на Република България.

Синдикирай