• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3759 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за промяна на имотна граница по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ между УПИ IV и УПИ XVI, в кв.49, по плана на кв. Банево, гр. Бургас

Синдикирай