• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3812 / 07.09.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор 07079.653.781 по КК на гр. Бургас

Синдикирай