• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №6 от дата 31.01.2012 г.

                                                              СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 31.01.2012 година /вторник/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас,  при следния проект за     

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране на Проект „Красива България” през 2012 г. на Министерство на труда и социалната политика

2.    Докладна записка от Атанаска Николова – заместник-кмет „Евроинтеграция и екология” относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас", изпълняван от Община Бургас

3.    Докладна записка от Атанаска Николова – заместник-кмет „Евроинтеграция и екология” Община Бургас относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

4.    Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и образование” Община Бургас относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации"

5.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2012 г.

6.    Докладна записка от Атанаска Николова – заместник-кмет „Евроинтеграция и екология” Община Бургас относно:  Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас – за размера на таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Бургас, съгласно Приложение 7

7.    Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: Приемане на изменение на Правилника за устройство, организация и дейност на Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

8.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Увеличаване на капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас”ЕАД чрез издаване на нови акции, които да бъдат придобити от „Национална компания индустриални зони” ЕАД

9.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Откриване на процедура на избор на доставчик на енергоефективни услуги на основание чл.48 от Закона за енергийната ефективност

10.    Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Създаване на комисия за изготвяне на правилник за подпомагане на МСП

11.     Годишен отчет  за 2011 г. на общественият посредник на Община Бургас – Таню Атанасов.

12.     Докладна записка от Карамфилка Апостолова Апостолова – Председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община относно: Избор на Обществен посредник на територията на Община Бургас

13.     Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Промяна капацитет на Дом за деца лишени от родителска грижа „Александър Георгиев Коджакафалията”, Община Бургас

14.     Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от „Синята коалиция” относно: Предвиждане на средства по Бюджет 2012 за финансово подпомагане на процедури „ин витро”

15.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот пл.№ 130 в землището на с. Рудник с площ 0,346 дка., целия с площ 721,83 дка., с начин на трайно ползване пасище мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура

16.      Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Съгласуване на окончателен проект на ПУП-Парцеларен план за трасе на обект ВЛ 110 kV п/ст „Айтос” – п/ст „Слънчев бряг – запад”

17.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.2444 пo КК на гр. Бургас, бивш имот пл.№ 21, масив 50 пo КВС, местност „Вълчи връх” (бивша „Курт тепе”), землище гр. Бургас

18.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 13 и 14, масив 19, местност „Дванадесетте” (бивша „Оникилика”), землище гр. Бургас.     1. Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 13, масив 19, местност „Дванадесетте” (бивша „Оникилика”), землище гр. Бургас. 2. Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 14, масив 19, местност „Дванадесетте” (бивша „Оникилика”), землище гр. Бургас

19.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1 по плана на ж.к. „Зорница”, гр. Бургас

20.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Цанка Великова Гайдарджиева

21.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.З от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Иван Иванов Проданов

22.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Извършване на доброволна делба между Община Бургас и „Черноморски бряг АД – в ликвидация” на недвижими имоти, съставляващи УПИ ІІ и УПИ ХХVІ кв.5 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа”, гр. Бургас

23.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроснабдяване” АД – гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост

24.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроснабдяване” АД за изграждане на трафопост в УПИ ХХІV-318, кв.153 по плана на зона „Д”, ж.р. „Меден рудник”, гр. Бургас

25.     Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Промяна предназначението на общински жилища

26.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ IV 860 в кв.45, по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 13/728 кв.м ид. части

27.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 116/756 кв.м. ид. части от УПИ IV-235, в кв.4, по плана на в.з. "До стопански двор", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

28.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VII-264 и УПИ XIV-265 в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, с идентификатори съответно №07079.830.264 и №07079.830.265 по одобрена КК на гр. Бургас

29.    Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІІ35  в кв.3, по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 44/504 кв.м. ид. части

30.     Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на помещение общинска собственост за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Малкият принц”

31.    Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство относно: Допълване и изменение на Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация и публично-частно партньорство - гр. Бургас

32.    Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство относно: Определяне на нови начални тръжни цени за продажба на общински имоти: Обособен обект – почивна база (собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД), находяща се в лесопарк "Росенец", гр. Бургас; Почивна база (собственост на "Обреден комплекс" ЕООД) в м. Ковач, землището на с. Звездец, Община Малко Търново и Магазин, ул. "Фердинандова" № 49, гр. Бургас съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и чл. 6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите

33.     Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Избор на членове на Постоянни комисии

34.      Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас относно: Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ - гр. Бургас

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Придобиване от Община Бургас на ограничено вещно право на прокарване в ПИ с идентификатор 07079.653.583 по КК на гр. Бургас, във връзка с проект „Рехабилитация на ВиК мрежи в кв. Меден рудник, гр. Бургас”

36. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.34 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, за промяна границите и предназначението на УПИ V – за ТП и част от УПИ ІV – За озеленяване, с цел обособяване на УПИ за инфраструктура

37. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Разрешение за участие на „Дезинфекционна станция-Бургас” ЕООД в учредяването на консорциум, организиран под формата на гражданско дружество, по смисъла на чл.357-364 от ЗЗД

38. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас за участие в работна група по проектно предложение „Социални жилища – модел за социално включване”, с което Община Бургас ще кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” и проектно предложение за допълващи интервенции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Сн. Маджарова /

Файлове и ресурси: 

Синдикирай