• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05219 /06.02.2012 г.

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Определяне на представители от Общински съвет -Бургас в състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай