• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №7 от дата 21.02.2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 21.02.2012 година /вторник/ от 10:00 часа, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за    

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Удостояване на д-р Гарабед Адашест Папазян със званието „Почетен гражданин на Бургас”
   
 2. Отчет от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията на 20.01.2011 г. – 13.09.2011 год.
   
 3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване структурата на общинска администрация на Община Бургас
   
 4. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2014 година и Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2012 година
   
 5. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас  относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за транспорт на определени групи граждани
   
 6. Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от „Синята коалиция” относно: Предвиждане на средства по Бюджет 2012 за финансово подпомагане на процедури „ин витро”
   
 7. Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от групата на политическа партия „Национален фронт за спасение на България” при Общински съвет - Бургас относно: Почистване и поддържане на паметниците на територията на град Бургас
   
 8. Докладна записка от група общински съветници от ПП „НФСБ” в Общински съвет - Бургас относно: Изграждане на православен кръст в кв.Ветрен, гр.Бургас
   
 9. Докладна записка от Валентин Касабов  и Христиан Митев –общински съветници от групата на ПП „НФСБ” в Общински съвет - Бургас относно: Реставрация на стенописите на катедрален храм „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Бургас
   
 10. Докладна записка от Селим Смаил Иса и Шерафет Асан Мехмед – общински съветници от ПП „Движение за права и свободи” относно: Изграждане на ограда на гробищен парк в кв. „Горно Езерово”
   
 11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2011 г.
   
 12. Доклад от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Проект на бюджет за 2012 година
   
 13. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
   
 14. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
   
 15. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Допълнение на Приложение 2, Раздел V, т.15.3. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година
   
 16. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община
   
 17. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска транспортна схема – квота на Община Бургас
   
 18. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2011 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
   
 19. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Избор на управител на „Бургаски пазари” ЕООД-Бургас
   
 20. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас в състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Община Бургас
   
 21. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас  относно:  Приемане на схема за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране
   
 22. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Промяна  на решение на Общински съвет- Бургас /Протокол № 3 от 29.11.2011 г., т.17/ относно промяна статута на СУ „Юрий Гагарин”- гр. Бургас
   
 23. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на отвеждащ канал след ПСОВ кв. Ветрен, гр. Бургас. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов ТП в УПИ І-136, землище кв. Ветрен, гр. Бургас
   
 24. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за захранване на ТП-нов, тип БКТП в УПИ І-3, масив 17, местност „Веригите” (б.м-ст „Синджирли герен”), землище гр. Бургас – ПИ с идентификатор 07079.2.2418 по КК на гр. Бургас
   
 25. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имот 8, масив 7, местност „До шосето”, землище кв. Крайморие, гр. Бургас
   
 26. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ на кв.7 и кв.15 по плана на кв. Горно Езерово, за обособяване на самостоятелен УПИ за православен храм
   
 27. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1 по плана на ж. к. „Зорница”, гр. Бургас
   
 28. Докладна записка от Георги Василев Манев – общински съветник от ПП СЕК и член на постоянната комисия по Устройство на територията относно: Предложение на Общински съвет-гр. Бургас по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7 относно съгласуване с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в съответствие с предвижданията на ОУП по плана на ЦГЧ на гр. Бургас
   
 29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Актуализиране ползването на общински мера и пасища за 2012 год. на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Бургас, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние
   
 30. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж по реда на §17, ал.2 от ЗУТ за обект, изграден по реда на чл.120, ал.4 от отменения ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ-52  в кв.24, по ПУП-ПРЗ на к/с „Славейков”, гр. Бургас
   
 31. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІХ-806, в квартал 1 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
   
 32. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред
 33. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с „Бр. Миладинови”, бл.117, на наемател, настанен по административен ред
   
 34. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, чрез публични търгове с тайно наддаване
   
 35. Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
   
 36. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Зам. кмет на Община Бургас относно: Именуване на улица в Промишлена зона „Север”-гр. Бургас, разположена между Търговска къща „Сакар” и Електронно-изчислителен център с осови точки, както следва о.т. 104 до о.т. 70
   
 37. Докладна записка от инж. Иван Петров – управител на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас относно: Даване на съгласие на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас до предоговори договорните условия с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД по договор за банков кредит от 25.06.2004 г.
   
 38. Докладна записка от Жеко Чиликов – Управител на „Чистота” ЕООД, гр. Бургас относно: Разсрочване на дължимия дивидент за Община Бургас за финансовата 2011 г. на „Чистота” ЕООД

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай