• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №10 от дата 29.05.2012 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 29.05.2012 година  /вторник/ от 10:00 часа, с продължение на 31.05.2012 година /четвъртък/ при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за    

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 28.10.2011 год. – 30.04.2012 год.

2. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет относно: Удостояване (посмъртно) на Мелкон Мъгърдич Мелконян със званието „Почетен гражданин на Бургас"

3. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов -  общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Удостояване на поетесата Роза Боянова със званието „Почетен гражданин на Бургас“

4. Докладна записка от групата общински съветници от ПП БСП относно: Удостояване на бургаския художник Владимир Иванов Гоев със званието „Почетен гражданин на Бургас“

5. Докладна записка от общинските съветници от ПП Средна европейска класа относно: Удостояване на странджанската певица Милка Димитрова Андреева със званието „Почетен гражданин на Бургас“

6. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА"

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно:  Включване на обект „Изграждане на Корпус Б към "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „НАДЕЖДА“ в Капиталовата програма на Община Бургас за 2013 година и предвиждане на средства в бюджета на Община Бургас за 2013 година за съфинансиране на изграждането на Корпус Б

8. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет „Европейски политики и околна среда“ относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на записи на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал „Горно Езерово“, гр. Бургас“, изпълняван от Община Бургас

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за размера на таксите за ползване на Конна база, Парк „Езеро", гр. Бургас, съгласно Приложение 1, както и за размера на цената на услугата водоподаване на минерална вода, осъществявана на територията на Община Бургас, съгласно Приложение 7

10. Докладна записка от общински съветници от групата на "БСП" относно: Приемане на изменение на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР от о.т.1394 до о.т.219 в участъка от ул."Янко Комитов" до ул."Струга" гр.Бургас

12.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на проект „Актуализация на ПУП-ПРЗ на с.Димчево и ПУП ПРЗ за разширение на с.Димчево, Община Бургас" - Окончателен проект

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Съгласие за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.662.22 по КК на гр. Бургас

14.   Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за обслужване на имоти в местност „Техникума" и местност „Черна гора" (бивша местност „Кара баир"), землище Меден Рудник, гр.Бургас

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до УПИ VІІІ-23, масив 74, местност „Голата нива" (бивша местност „Келева нива"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2211 по КК на гр.Бургас

16.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас  относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.9.337 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№ 2, масив 65 по КВС, местност „Бързия дол" (бивша „Сулу дере"), землище Меден рудник, гр.Бургас

17.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имоти в масиви 24, 27 и 28 в местност „Каракачански колиби", землище с.Твърдица

18.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от водоснабдителна система „Лозово" до УПИ ІХ-4,24,25,26,29,30 в масив 81, местност "За баните" (бивша местност „Лъджа йолу"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2353 по КК на гр.Бургас

19.   Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 07079.665.70, 07079.665.71, 07079.665.72 по КК на гр.Бургас, бивши имоти пл.№2, 3 и 4 в масив 44 по КВС, землище Меден рудник, гр.Бургас

20.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за нова обслужваща улица с габарит 10.00м от о.т.9 до о.т.9В за обслужване на имоти в масив 81, местност „За баните" (бивша местност „Лъджа йолу"), землище гр.Бургас

21.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас  относно: Приемане на предложение за одобряване на окончателен договор за безвъзмездно отстъпено право на строеж за срок от 30 години за изграждане на спортно-развлекателен комплекс в парк „Изгрев", ж.к. „Славейков" в имот 07079.602.429 

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Закупуване на част от имот с пл.№ 1681 в квартал 113, с. Черно море, във връзка с „Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води – с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас“

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 15 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

24.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ІІІ и УПИ ІІ в кв.24 по ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр.Бургас

25.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на избени и тавански помещения, частна общинска собственост, находящи се в бл.10, кв."Работнически жилища", ж.к. „Бр. Миладинови", гр.Бургас

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.66 вх.4, ет.6, ап.- среден, на наемател, настанен по административен ред

27.  Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с „Меден Рудник", бл.114, вх.4, ет.1, ап.65, на наемател, настанен по административен ред

28.   Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент, находящ се на първи жилищен етаж в бл.4, вх.1, в гр. Бургас, кв. „Долно Езерово", изграден върху общинска земя

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент, находящ се на първи етаж в двуетажна жилищна сграда, построена в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ І-1821,1822, в квартал 132 по ПУП - ПРЗ на с. Рудник - с.Черно море

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас  относно: Отдаване под наем на обособени части от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно надаване

31.  Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности" относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на общинските еднолични търговски дружества

32.  Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров - общински съветник от групата на ПП НФСБ в Общински съвет – Бургас относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец - Бургас"АД търговско дружество с общинско участие в капитала

33.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества

34. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас

35. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център 1 – Бургас“ ЕООД - гр.Бургас

36.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД -гр.Бургас

37.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център 1 - Бургас" ЕООД - гр.Бургас

38.  Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам.-кмет „Култура и Образование" Община Бургас относно: Именуване на улица в град Бургас на името на подофицер Никола Янев

39.  Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам.-кмет „Култура и Образование" Община Бургас относно: Именуване  на  улица  в  град  Бургас,  комплекс  „Меден рудник", зона „Д"

40. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Отпускане на финансови средства в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ за провеждане на  „Световно първенство по плажен тенис“ в гр.Бургас

41.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Включване в спортната програма на Община Бургас за 2012 година и отпускане на финансови средства в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/ за провеждане на първи кръг от „Държавно първенство по плажен футбол" .

42.  Докладна записка от Антонио Душепеев – Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

43.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Аделина Евтимова Томова,

44.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Божана Петрова Заралиева

45.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Таня Георгиева Николова-Гедова

46.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гинка Иванова Петрова

47.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Денка Петкова Костадинова

48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пенка Петкова Петкова

49.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Евдокия Йоргос Косева

50.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Жана Петрова Константинова

51.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Недялка Генова Белева и сина й Венко Венков Венков

52.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Калоян Господинов Георгиев

53.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ташко Михайлов Ненков

54.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Айше Мехмед Хасан, за съпруга й Юсеин Мехмед Хасан

55.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Минчо Славов Богданов

56.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Пеев Стойчев

57.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Виолета Иванова Фучеджиева

58.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стоянка Пенева Петкова

59.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ибрям Али Хасан

60.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Кети Генчева Кънева за майка й Тодорка Кирова Димитрова

61.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Радка Панайотова Господинова

62.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мима Георгиева Джендова

63.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Сергей Богданов Пенков,

64.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Петрова Димитрова

65.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Венета Мавродиева Христова за дъщеря й Ивелина Стайкова Цвяткова

66.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Зекие Ахмед Пюскюлю за сина й Муса Фикрет Аптула

67.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Тинка Стоянова Бонева

68.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване,  превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ралица Илиева Христова,

69.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Теодора Пенева Аврамова, за дъщеря й Даная Йорданова Чолакова

70.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мария Лавринкова Мищенко за дъщеря й Татяна Мариевна Мищенко

71.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –  Ивелина Димитрова Славова

72.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Юлия Славова Узунова,

73.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Калинка Иванова Христова

74.   Питания

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

    / Сн. Маджарова /

Файлове и ресурси: 

Синдикирай