Последно съдържание

Публикувано: 10 Авг. 2015 - 09:26
Предложение от Йордан Атанасов - управител ТЦ "Mr. Bricolage", гр. Бургас, относно: Изграждане на изкуствени неравности на пътното платно
Категория: Входящи писма | Видяно: 397 пъти
Публикувано: 10 Авг. 2015 - 09:21
Заявление от Павлин Здравков Ковачев - председател на Управленския съвет на Спорен и футболен клуб "Свети Никола", гр. Бургас, относно: Финансово подпомагане на спортно мероприятие
Категория: Входящи писма | Видяно: 369 пъти
Публикувано: 5 Авг. 2015 - 11:39
от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на пътната настилка - локално платно с граници ул. "Гурко", бул. "Демокрация и ул. "Св. Св. Кирил и Методий"
Категория: Докладни записки | Видяно: 345 пъти
Публикувано: 5 Авг. 2015 - 09:31
О Б Я В Л Е Н И Е   На 04.08.2015 г., от 14:00 часа, в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 47 от Протокол № 49/24.03.2015 г....
Категория: Новини, Конкурси | Видяно: 1,080 пъти
Публикувано: 31 Юли 2015 - 16:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1/9а/-о.т.2-о.т.3-о.т.4-о.т.5 за осигуряване на транспортен достъп до УПИ, в границите на устройствена зона 13/Смф по действащ ОУП на г...
Категория: Докладни записки | Видяно: 354 пъти
Публикувано: 31 Юли 2015 - 16:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица...
Категория: Докладни записки | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 31 Юли 2015 - 16:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за провеждане на обслужващи улици, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нови обслужващи улиц...
Категория: Докладни записки | Видяно: 333 пъти
Публикувано: 31 Юли 2015 - 10:36
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24....
Категория: Действащи нормативни актове | Видяно: 1,001 пъти
Публикувано: 31 Юли 2015 - 10:32
Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол № 54/21.07.2015 г.
Категория: Действащи нормативни актове | Видяно: 727 пъти
Публикувано: 30 Юли 2015 - 15:39
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за Правилник на Община Бургас за условията за получаване на стипендии от студенти. Предложения могат да бъдат  депозирани на следния електронен адрес: a.dushepeev@burgascouncil.org
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 446 пъти
Публикувано: 30 Юли 2015 - 12:17
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" относно: Финансиране на юридически лица с нестопанска цел извършващи дейности в обществена полза по решение на Общински съвет за бюджет 2015 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 383 пъти
Публикувано: 30 Юли 2015 - 12:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 23.06.2015 г., отразено в Протокол №53
Категория: Докладни записки | Видяно: 391 пъти
Публикувано: 30 Юли 2015 - 10:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 312 пъти
Публикувано: 30 Юли 2015 - 10:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддавате, по реда на НРПУРОИВ
Категория: Докладни записки | Видяно: 307 пъти
Публикувано: 29 Юли 2015 - 10:34
от д-р Христо Дечев Дечев – Управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на  дълготраен материален актив – Видеогастроскоп, за нуждите на Отделение по онкогастроенте-рология при „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД.
Категория: Докладни записки | Видяно: 313 пъти
Публикувано: 28 Юли 2015 - 12:06
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас", относно: 1. Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив - Мултимодална апаратура за рутинна и интраоперативна прецизна идентификация и детекция на сентинелни лимфни възли и минималн...
Категория: Докладни записки | Видяно: 345 пъти
Публикувано: 28 Юли 2015 - 11:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект за развлекателен туристически обект "Парк на миниатюрите Бургас"
Категория: Входящи писма | Видяно: 401 пъти
Публикувано: 28 Юли 2015 - 09:44
Решение по т. 2 от дневния ред на 54-то заседание на Общински съвет - Бургас проведено на 21.07.2015 г. Отменя Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет гр.Бургас по т.4...
Категория: Архив обявени нормативни актове | Видяно: 492 пъти
Публикувано: 28 Юли 2015 - 09:19
от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет „Култура и образование“,относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „Активни”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и одобряване на проек...
Категория: Докладни записки | Видяно: 325 пъти
Публикувано: 28 Юли 2015 - 09:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.3, ап.6, на наемател, настанен по административен ред
Категория: Докладни записки | Видяно: 317 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 16:57
от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, гр. Бургас, относно: Изграждане на велоалея и пешеходна алея, свързващи кв. Рудник с кв. Черно море, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 323 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 16:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.26, от дневния ред на проведеното на 23.06.2015г. заседание (протокол № 53)
Категория: Докладни записки | Видяно: 334 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 16:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VII в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на ж.к.”Братя Миладинови”, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 298 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 16:36
Категория: Архив обявени нормативни актове | Видяно: 495 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 16:18
Категория: Архив обявени нормативни актове | Видяно: 393 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 15:19
На 54-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 11 август 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 31 август 2015 год
Категория: Решения, Видеоархив, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,294 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 10:43
от Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката, относно: Процедура по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ  "ТЕРАСИТЕ", разположена на територията на община Бургас, област Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 406 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 10:41
от Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката, относно: Процедура по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ  "БАИРА", разположена на територията на община Бургас, област Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 366 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 10:40
от Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката, относно: Процедура по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ  "КОРИЯТА", разположена на територията на община Бургас, област Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 371 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 10:38
Заявление от Вяра Андонова - председател на Сдружение "СП-2004 - Бургас", относно: Актуализация на субсидията
Категория: Входящи писма | Видяно: 374 пъти
Публикувано: 27 Юли 2015 - 10:19
Предложение до Димитър Николов - кмет на Община Бургас и до Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Комисия по реклама
Категория: Входящи писма | Видяно: 393 пъти
Публикувано: 22 Юли 2015 - 16:37
от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет „Култура и образование“,относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
Категория: Докладни записки | Видяно: 330 пъти
Публикувано: 20 Юли 2015 - 16:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за продължаване  на договори за отдаване на концесия № 91-00-696/02.09.2010г. и № 91-00-685/4/02.09.2010г. с правоприемник, поради извършено преобразуване на концесионера
Категория: Докладни записки | Видяно: 238 пъти
Публикувано: 20 Юли 2015 - 15:04
от Евгений Мосинов - общински съветник в качеството му на Председател на временната комисия, избрана с решение по т. 1 от Протокол №49/24.03.2015 г. на Общински съвет - Бургас, относно: Продължаване срока на работа, както допълване предмета и задачите на избраната временна комисия за ПСФК " Черномор...
Категория: Докладни записки | Видяно: 209 пъти
Публикувано: 20 Юли 2015 - 14:52
Заявление от Елена Янкова Моллова - председател на синдикалната организация към КНСБ на "Благоустройствени строежи" ЕООД - Бургас, относно: Изказване по т. 34 от проекта за дневен ред на 54-то заседание на Общински съвет - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 407 пъти
Публикувано: 20 Юли 2015 - 12:22
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Категория: Докладни записки | Видяно: 400 пъти
Публикувано: 20 Юли 2015 - 11:09
Заявление от Милчо Лазаров Добрев - общински представител в гр. Бургас на ПП " Движение напред България", относно:  Изказване по т. 2 от проекта на дневен ред на 54-то заседание на Общински съвет - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 375 пъти
Публикувано: 20 Юли 2015 - 11:06
Заявление от Милчо Лазаров Добрев - председател на СОПД "БАВР", гр. Бургас, относно: Изказване по т. 5 от проекта на дневен ред на 54-то заседание на Общински съвет - Бургас 
Категория: Входящи писма | Видяно: 363 пъти
Публикувано: 20 Юли 2015 - 10:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за предоставяне безвъзмездно в управление на Община Бургас на 3567 кв.м. ид.ч. от УПИ І в кв.7 по ПУП-ПРЗ на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, одобрен със Заповеди...
Категория: Докладни записки | Видяно: 204 пъти
Публикувано: 17 Юли 2015 - 17:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от общински имоти №№ 000142, 000090 и 000085 по КВС в землището на гр.Българово, община Бургас.
Категория: Докладни записки | Видяно: 202 пъти
Публикувано: 17 Юли 2015 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на ПУП-План за застрояване и ПУП-Парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура, за изграждане на телевизионна ретранслаторна ста...
Категория: Докладни записки | Видяно: 212 пъти
Публикувано: 17 Юли 2015 - 17:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 8901 кв.м. от ПИ с пл.№000338, 1875 кв.м. от ПИ пл.№ 000341, 156 кв.м. от ПИ пл.№ 000303 и 55 кв.м. от ПИ пл.№ 1...
Категория: Докладни записки | Видяно: 213 пъти
Публикувано: 16 Юли 2015 - 16:04
Заявление от Георги Неделчев Караилиев, относно: Изказване по т. 2 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 21.07.2015 г. на Общински съвет - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 405 пъти
Публикувано: 16 Юли 2015 - 15:24
Отчет от Евгений Николов Мосинов - общински съветник в качеството му на избран представител на Община Бургас в Общото събрание на акционерите на "ПСФК Черноморец" АД, гр. Бургас, относно: Проведено на 03.07.2015 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на ПСФК "Черноморец" АД и приетите на не...
Категория: Входящи писма | Видяно: 430 пъти
Публикувано: 16 Юли 2015 - 09:44
ОБЯВЛЕНИЕ          Общински съвет – Бургас на основание Решение по т. 47 от Протокол №49/24.03.2015 г., в сила от 15.04.2015 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществ...
Категория: Новини, Конкурси | Видяно: 825 пъти
Публикувано: 13 Юли 2015 - 15:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, в недвижим имот представляващ УПИ IV - 325, 326, в кв. 15 по ПУП - ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целият с площ 998 кв. м., чрез изкупуване на общинската идеална част в...
Категория: Докладни записки | Видяно: 339 пъти
Публикувано: 13 Юли 2015 - 13:57
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.07.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.07.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната за...
Категория: Дневен ред, Новини, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,661 пъти
Публикувано: 13 Юли 2015 - 12:06
Заявление от Красимира Желязкова, относно: Отпускане на финансова подкрепа
Категория: Входящи писма | Видяно: 408 пъти
Публикувано: 10 Юли 2015 - 13:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение №5.1 и Приложение № 5.3 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 263 пъти
Публикувано: 10 Юли 2015 - 13:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 385 пъти

Страници

Синдикирай