Последно съдържание

Публикувано: 7 Май 2015 - 14:29
от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Поставяне на предпазни гърбици на междублокови улици в ж.к. "Зорница"
Категория: Докладни записки | Видяно: 309 пъти
Публикувано: 7 Май 2015 - 11:52
Искане от собствениците на имоти в с.о. "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, относно: Допускане изменение на ТУП на землищата на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, в частта за селищно образование за курортни нужди "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, с което показателя "Плътност...
Категория: Входящи писма | Видяно: 334 пъти
Публикувано: 7 Май 2015 - 09:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни  помещения, частна общинска собственост на  „Център за психологически изследвания“- регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза
Категория: Докладни записки | Видяно: 363 пъти
Публикувано: 7 Май 2015 - 09:27
Уведомление от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Възникване на обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството
Категория: Входящи писма | Видяно: 308 пъти
Публикувано: 7 Май 2015 - 09:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. ”Братя Миладинови”, гр. Бургас.
Категория: Докладни записки | Видяно: 438 пъти
Публикувано: 7 Май 2015 - 09:21
от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
Категория: Докладни записки | Видяно: 366 пъти
Публикувано: 5 Май 2015 - 17:44
На 51-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 20 май 2015 год.
Категория: Решения, Видеоархив, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,472 пъти
Публикувано: 5 Май 2015 - 16:04
Заявление от Управителния съвет на "Черноморски плажен спортен клуб" Бургас, относно: Финансово подпомагане за организацията и провеждането на два турнира по плажен тенис
Категория: Входящи писма | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 4 Май 2015 - 09:20
Предложение от Стоян Георгиев - управител на ЕТ "Роза 1 - Стоян Георгиев", относно: Определяне на места за зареждане на възлови кръстовища и улици, където има съсредоточени най-много обекти
Категория: Входящи писма | Видяно: 315 пъти
Публикувано: 30 Апр. 2015 - 16:06
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества
Категория: Докладни записки | Видяно: 347 пъти
Публикувано: 30 Апр. 2015 - 09:25
Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.05.2015 г.Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 26.05.2015 г --------------------------------------------------------------------------------------Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на а...
Категория: Новини | Видяно: 546 пъти
Публикувано: 29 Апр. 2015 - 15:36
Питане от д-р Антонио Душепеев - общински съветник от ПП ГЕРБ
Категория: Входящи писма | Видяно: 399 пъти
Публикувано: 29 Апр. 2015 - 15:35
Молба от Добромир Симеонов Иванов - управител на "Д-р Добромир Иванов - Амбулатория за първична Медицинска помощ по дентална медицина - Индивидуална практика" ЕООД, относно: Извършване на проверка и оформяне на анекси към договори за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост
Категория: Входящи писма | Видяно: 260 пъти
Публикувано: 27 Апр. 2015 - 17:20
от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Подобряване безопасността на движението чрез създаване на условия за намаляване на пътно-транспортни произш...
Категория: Докладни записки | Видяно: 251 пъти
Публикувано: 27 Апр. 2015 - 14:59
Предложения от Фондация "Безопасни улици от Валя"
Категория: Входящи писма | Видяно: 606 пъти
Публикувано: 27 Апр. 2015 - 13:11
от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Декларация на Общински съвет - Бургас във връзка с 09.05 - седемдесет годишнина от победата над хитлерофашизма и Ден на Европа
Категория: Докладни записки | Видяно: 237 пъти
Публикувано: 27 Апр. 2015 - 13:09
Уведомление от Консултативен съвет за извършване на текущ контрол по изпълнение на договор за концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на "Парк Океанариум"
Категория: Входящи писма | Видяно: 298 пъти
Публикувано: 27 Апр. 2015 - 11:21
от Евгений Мосинов - общински съветник, в качеството му на председател на временната комисия, избрана с решение по т.1 от Протокол №49/24.03.2015 г. на Общински съвет - Бургас и преподписана от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допълване предмета и задачите на избран...
Категория: Докладни записки | Видяно: 257 пъти
Публикувано: 24 Апр. 2015 - 10:27
Заявление от Митко Пейчев Иванов - председател на "Дружество на художниците - Бургас", относно: Изказване по т. 59 по проекта за дневен ред на 51-то заседание на Общински съвет - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 261 пъти
Публикувано: 24 Апр. 2015 - 10:25
Уведомление от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Начина на предоставяне на еднократни, безвъзмездни средства в полза на физически лица и на финансовото подпомагане на лица с репродуктивни проблеми за процедури "Ин Витро"
Категория: Входящи писма | Видяно: 286 пъти
Публикувано: 22 Апр. 2015 - 14:34
Заявление от членовете на ПК "Черноморец" - ветерани Бургас, относно: Кандидатстване за организиране на турнир по плуване за ветерани
Категория: Входящи писма | Видяно: 277 пъти
Публикувано: 21 Апр. 2015 - 15:57
от Георги Генов - председател на СНЦ - НЕПИАЛС относно: Финансиране на състезание на катерачна стена в СЦ "Славейков".
Категория: Входящи писма | Видяно: 270 пъти
Публикувано: 21 Апр. 2015 - 15:56
Заявление от Марчо Водев - председател на Областен клуб "Спорт с учащи 2011", гр. Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за състезанието по "Детска лека атлетика" и за домакинството във Финала по шахмат
Категория: Входящи писма | Видяно: 263 пъти
Публикувано: 21 Апр. 2015 - 14:38
Заявление от Петко Колев - председател на Ръгби клуб "Ботев", гр. Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на турнир по ръгби
Категория: Входящи писма | Видяно: 255 пъти
Публикувано: 20 Апр. 2015 - 12:13
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.04.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.04.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала,...
Категория: Дневен ред, Новини, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 2,284 пъти
Публикувано: 17 Апр. 2015 - 14:01
от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Анализ на замърсяване на въздушната среда, шумовото натоварване, нивото на електромагнитните полета и  качеството на питейната вода на територията на Община Бургас за 2014 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 344 пъти
Публикувано: 17 Апр. 2015 - 10:16
от Даниела Божинова - председател на "Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива", относно: Възстановяване на паметник-реплика на А. Георгиев Коджакафалията
Категория: Входящи писма | Видяно: 306 пъти
Публикувано: 16 Апр. 2015 - 10:04
от Аристид Антонов Каравидов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД , относно: Даване на съгласие за разпореждане с имот, внесен от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД
Категория: Докладни записки | Видяно: 500 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 14:56
от Ваня Димитрова - началник отдел "Инвестиционни проекти", дирекция "Европейски политики", относно: Корекция на гласувана сума отпусната за съфинансиране на проект "Заедно срещу рака"
Категория: Входящи писма | Видяно: 264 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 14:54
Допълнителна информация от Ваня Димитрова - началник отдел "Инвестиционни проекти", дирекция "Европейски политики", относно: Проект "Лаборатория за младежка активност"
Категория: Входящи писма | Видяно: 261 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 10:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.653.1, 07079.653.2, 07079.653.4, 07079.653.5, 07079.653.6, 07079.653.7, 07079.653.8, 07079.653.9, 07079.653.11, 07079.653.12, 07079.653.13, 07079.653.14, 07079.653.15, 07079.653.16, 07079.653.17,...
Категория: Докладни записки | Видяно: 459 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 09:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на обслужваща улица, предмет на проект Подробен устройствен план- План за улична регулация/ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улиц...
Категория: Докладни записки | Видяно: 418 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 09:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на 4 бр. ПУП - Парцеларни планове за трасета на довеждащи колектори извън регулационните граници на с. Рудник - м.с. Черно море и 1 бр. ПУП - План за улична регулация за обслужващ път до К...
Категория: Докладни записки | Видяно: 399 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 09:06
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образования"  на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие като асоцииран член в дейността на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза - сдружение "Българска фестивална организация" /БФА/
Категория: Докладни записки | Видяно: 443 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 09:04
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образования"  на Община Бургас, относно: Определяне цени на билети за музикален фестивал "Джаз в Бургас" 2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 478 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 09:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на предвижданията на Общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и Общ устройствен план на землищата на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и постъпили искания с предложения за изменения
Категория: Докладни записки | Видяно: 508 пъти
Публикувано: 15 Апр. 2015 - 08:27
от д-р Илка Баева - управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД, относно: Изпълнение решение на Общински съвет - Бургас по т. 15, на Протокол №39 от заседание, проведено на 12.08.2014 г., допълнено с решение по т. 35, на Протокол №42 от заседание, проведено на 28.10.2014 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 321 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 16:10
от Георги Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по устройство на територията и от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Поставяне на светофарна уредба на ул. "Гурко...
Категория: Докладни записки | Видяно: 370 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 15:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за удължаване на срока за усвояване на поет общински дълг с договор за финансиране на инвестиции между Община Бургас, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД и "Регионален фонд за градско развитие" АД, с №26-00-597/25.11.2013 г., във...
Категория: Докладни записки | Видяно: 446 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 15:31
от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Отмяна на Решение, прието по т. 32 от Протокол №11/26.06.2012 г. на Общински съвет - Бургас и предоставяне на нов терен в УПИ II, кв. 19 по плана на к-с "Братя Миладинови", гр...
Категория: Докладни записки | Видяно: 492 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 15:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейността на народните читалища, намиращи се на територията на Община Бургас, съгласно чл. 26а, /4/ от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 на ДВ от 05.06.2009 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 445 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 14:26
от д-р Георги Паздеров - директор на Регионална здравна инспекция, гр. Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения, общинска собственост, находящи се в сградата на ДКЦ II - Бургас ЕООД
Категория: Входящи писма | Видяно: 264 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 14:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската идеална част в недвижим имот, представляващ УПИ XI-27, кв.27 по плана на с. Димчево, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 370 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 14:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-1821, 1822, в кв. 132, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, за обект: "Пристройка - входно антре и разширяване на съществуваща баня към 1...
Категория: Докладни записки | Видяно: 415 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 13:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VIa-431, 432, в кв.23, целия с площ 525 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част
Категория: Докладни записки | Видяно: 415 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 13:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІХ-405, в квартал 25 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Категория: Докладни записки | Видяно: 385 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 12:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна собственост, представляващ УПИ VІІІ, в квартал 111 по общия план на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, на собственик на сграда, построена с отстъпено право на строеж.
Категория: Докладни записки | Видяно: 391 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 12:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи УПИ XI и УПИ XII в кв.25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 450 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 12:49
от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Продължаване на договора за предоставяне за нуждите на Детска млечна кухня на помещения - част от База за приготвяне на  храна в сграда, собственост на Дружеството с идентификатор 07079.651.49.1 по КК на гр. Бургас в УПИ V, кв...
Категория: Докладни записки | Видяно: 390 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 12:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предсрочно прекратяване на Договор за учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж на Българска федерация по борба, с ЕИК за изграждане на "Спортно-развлекателен комплекс" върху поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас №07079.602.429...
Категория: Докладни записки | Видяно: 460 пъти

Страници

Синдикирай