• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

Комисии

1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 • Костантин Йорданов Луков - председател
 • Васил Петров Джелебов  - зам. - председател
 • Георги Стоилов Чавдаров  - член
 • Димитринка Буланова-Митрева - член
 • Калчо Станков Белов  - член
 • Константин Живков Бачийски  - член
 • Ангел Димитров Божидаров - член

Вход в страницата на комисията

2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

 • Виолета Маркова Илиева - председател
 • Панайот Василев Жечков - зам. - председател
 • Роза Арсова Желева - член
 • Георги Николов Вдовичин - член
 • Здравко Сталев Сталев  - член
 • Васил Петров Джелебов - член
 • Станка Василева Рускова - Кирязова - член

Вход в страницата на комисията

3.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Георги Иванов Георгиев - председател
 • Димитър Георгиев Георгиев - зам. - председател
 • Николай Иванов Иванов - член
 • Диян Вълков Димов  - член
 • Георги Киров Георгиев - член
 • Георги Василев Манев  - член
 • Димитър Христов Христов - член

Вход в страницата на комисията

4.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ

 • Бойчо Стоянов Георгиев - председател
 • Галя Стоянова Василева - зам. - председател
 • Манук Левон Манукян - член
 • Георги Пенчев Кузманов  - член
 • Георги Петров Янев  - член
 • Тодор Ангелов Ненов  - член
 • Здравко Сталев Сталев  - член

Вход в страницата на комисията

5.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Диян Вълков Димов - председател
 • Георги Киров Георгиев - зам. - председател
 • Димитринка Иванова Буланова - Митрева  - член
 • Антон Пенев Берданков - член
 • София Стратиева Иванова - член
 • Ангел Димитров Божидаров - член
 • Йордан Георгиев Георгиев - член

Вход в страницата на комисията

6. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

 • Руслан Димитров Карагьозов - председател
 • Станка Василева Рускова - Кирязова - зам. председател
 • София Стратиева Иванова - член
 • Георги Николов Вдовичин - член
 • Илияна Благоева Гъбева - член
 • Карамфилка Апостолова Апостолова - член
 • Бенчо Георгиев Бенчев - член

Вход в страницата на комисията 

 7. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Д-р Антонио Христов Душепеев   - председател
 • Чанко Миндов Мирчев - зам.-председател
 • Панайот Василев Жечков   - член
 • Руслан Димитров Карагьозов   - член
 • Роза Арсова Желева    - член
 • Милен Петров Петров - член
 • Шерафет Асан Мехмед    - член

Вход в страницата на комисията

8. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Калчо Станков Белов - председател
 • Евгений Николов Мосинов - зам. - председател
 • Антон Пенев Берданков - член
 • Бойчо Стоянов Георгиев - член
 • Николай Иванов Иванов - член
 • Йордан Георгиев Георгиев - член
 • Георги Василев Манев  - член

Вход в страницата на комисията

9. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Тодор Ангелов Ненов - председател
 • Карамфилка Апостолова Апостолова - зам. - председател
 • Виолета Маркова Илиева - член
 • Илияна Благоева Гъбева - член
 • Юлиян Станков Станков - член
 • Делян Иванов Иванов - член
 • Георги Дражев Атанасов - член

Вход в страницата на комисията

10. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 • Димитър Илиев Людиев - председател  
 • Чанко Миндов Мирчев - зам. - председател
 • Нестор Петров Христов - член
 • Юлиян Станков Станков - член
 • Красимира Семова Маркович - член
 • Селим Смаил Иса - член
 • Георги Дражев Атанасов - член

Вход в страницата на комисията
 

11. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

 • Живко Димитров Димитров  - председател
 • Димчо Грудев Грудев  - зам. - председател
 • Ваня Георгиева Чечева - член
 • Георги Пенчев Кузманов  - член
 • Галя Стоянова Василева  - член
 • Бенчо Георгиев Бенчев  - член
 • Георги Стоилов Чавдаров - член

Вход в страницата на комисията

12. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

 • Стоян Евтимов Димитров  - председател
 • Евгений Николов Мосинов  - зам. - председател
 • Живко Димитров Димитров  - член
 • Нестор Петров Христов  - член
 • Костантин Йорданов Луков  - член
 • Константин Живков Бачийски  - член
 • Стефан Евтимов Цинцарски - член

Вход в страницата на комисията

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

 Панайот Василев Жечков- председател
Чанко Миндов Мирчев - зам. - председател
Бойчо Стоянов Георгиев - член
Галя Стоянова Василева - член
Виолета Маркова Илиева - член
Калчо Станков Белов - член
Карамфилка Апостолова Апостолова - член
Станка Василева Рускова-Кирязова - член
Георги Петров Янев  - член
Златина Ламбова Георгиева - член
Мария Стоева Митева - член

Вход в страницата на комисията

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ

Живко Димитров Димитров - председател
Карамфилка Апостолова Апостолова - зам. - председател
Димитринка Иванова Буланова-Митрева - член
Николай Иванов Иванов - член
Константин Живков Бачийски - член
Станка Василева Рускова-Кирязова - член
Златина Георгиева - директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване" - член

Стоян Арнаудов - член
Тина Писарова - член

 

КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА

Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Бюджет, финанси и ИСД" - председател
Златина Георгиева - директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване" - член
арх. Десислава Евгениева - началник на отдел "Кадастър, регулация и архитектура" - член
Петя Станчева - началник отдел "Стопански дейности" 
Веселин Василев - директор на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" - член
Ангел Димитров Божидаров- общински съветник - член
Чанко Миндов Мирчев- общински съветник - член
Панайот Василев Жечков - общински съветник - член
Димитринка Иванова Буланова - Митрева - член
Георги Пенчев Кузманов - общински съветник - член
Шерафет Асан Мехмед  - общински съветник - член

КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Красимир Стойчев - Зам.-кмет "Бюджет, финанси и ИСД" - председател
Божидар Кънчев - главен секретар на Община Бургас - член
Веселин Василев - директор на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" - член
арх. Веселина Илиева - главен архитект на Община Бургас - член
Димчо Грудев Грудев- общински съветник - член
Диян Вълков Димов - общински съветник - член
Живко Димитров Димитров- общински съветник - член
Галя Стоянова Василева-- общински съветник - член
Димитър Георгиев Георгиев-  общински съветник - член
Димитър Христов  Христов  - общински съветник - член

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Приета с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.4, Протокол №2 / 11.11.2011 г.

Костантин Йорданов Луков - председател
Шерафет Асан Мехмед - член
Евгений Николов Мосинов - член 
Бойчо Стоянов Георгиев - член 
Георги Стоилов Чавдаров - член 
Калчо Станков Белов - член

Вход в страницата на комисията

КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА  НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Радослав Овчаров - началник отдел "Жилищна политика" - председател
Галя Срашимирова - гл. юрисконсулт ОП "Общински имоти" - член
Катерина Сидерова - гл. юрисконсулт в дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас - член
Мая Казанджиева -  директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" - член
Д-р Антонио Христов Душепеев - общински съветник - член
Илияна Благоева Гъбева - общински съветник - член
Бенчо Георгиев Бенчев - общински съветник - член
Шерафет Асан Мехмед - общински съветник - член

КОМИСИЯ ПО ЧЛ.4 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ "ИН ВИТРО" НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Д-р Антонио Христов Душепеев  - председател
Чанко Миндов Мирчев - зам. - председател
Георги Стоилов Чавдаров  - член
Руслан Димитров Карагьозов  - член
Роза Арсова Желева  - член
Панайот Василев Жечков - член
Шерафет Асан Мехмед  - член

Вход в страницата на комисията

Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ)

Стоян Евтимов Димитров - председател
Георги Пенчев Кузманов - член 
Димитринка Иванова Буланова-Митрева - член

Консултативен съвет предвиден в  договор за концесия за Определяне на концесионер в процедура за предоставяне на концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на ‚Парк Океанариум“ - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк „Езеро“

Приет с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №22/23.04.2013 г.

Димчо Грудев Грудев - общински съветник
арх. Веселина Георгиева Петкова - Илиева – главен архитект на Община Бургас
Златина Ламбова Георгиева – директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“
Ивелина Василева Шавова-Стратева – директор на дирекция „Икономика и стопански дейности“.

Представител на Община Бургас във „Федерацията на световните туристически градове (WTCF)"

Приет с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол №21/26 и 28.03.2013 г.

Диян Вълков Димов - общински съветник

Представител в Местен обществен комитет по Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

Руслан Димитров Карагьозов  - общински съветник 

Областен съвет за развитие

Приет с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.64, Протокол №3/29.11.2011 г.

Диян Вълков Димов - общински съветник - представител  - Решение на Общински съвет по т.64 Протокол №3 / 29.11.2011 г.
Панайот Василев Жечков - общински съветник - представител в Областния съвет за развитие в случай, че избрания вече представител от Общински съвет - Бургас е временно възпрепятстван да участва в работата на Областния съвет за развитие. Решение на Общински съвет по т.46 Протокол №26 / 28.03.2013 г.

Комитет за управление на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас

Карамфилка Апостолова - общински съветник - член
Георги Дражев - общински съветник - член
Бенчо Бенчев - общински съветник - член
Виолета Илиева - общински съветник - член
Димитър Георгиев - общински съветник - член
Димитринка Буланова - общински съветник - член

Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Община Бургас

Димитър Георгиев Георгиев - общ. съветник - представител - Решение на Общински съвет по т.23 Протокол№7 / 21 / 23.02.2012 г.
Георги Иванов Георгиев - общ. съветник - представител - Решение на Общински съвет по т.23 Протокол
№7 / 21 / 23.02.2012 г.
Николай Иванов Иванов  - общ. съветник

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ С "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД, КАТО АКЦИОНЕР В "ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС" АД

Евгений Мосинов - председател
Стоян Евтимов - член
Йордан Георгиев - член
Делян Иванов - член
Константин Бачийски - член
Златина Георгиева - директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване"
Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности"

Синдикирай