Актуален действащ правилник

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас (АКТУАЛЕН)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.; по т.1, Протокол № 32/28.01.2014 г.; по т.1, Протокол №34/25.03.2014 г.

 

 

ДЯЛ ПЪРВИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, отношенията му с органите на държавна власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на Общинския съвет.

Чл.2. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в Общината при условия и ред, определени от закона.

Чл.3.(1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл.21 от ЗМСМА и решава въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

(2) В изпълнение на своите функции общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции и решения.

(3) Общинският съвет избира обществен посредник.

Чл.4. В своята дейност общинският съвет се ръководи от следните общи принципи: законност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината; публичност при вземане на решенията и тяхното изпълнение.

 

ГЛАВА ІІ

 КОНСТИТУИРАНЕ

 

Чл.5. (1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на общинския съвет.

 (2) Общинските съветници полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.

(3) Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разискванията по избор на председателя на Общинския съвет.

Чл.6.(1) Общинският съвет избира председател с тайно гласуване.

(2) За произвеждането на тайното гласуване се избира комисия.

(3) Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на Общинския съвет.

Чл.7.(1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на съответните кандидати.

(2) Гласуването става с отбелязване на вот пред имената на съответния кандидат.

(3) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, бюлетини без отбелязвания на вот и с повече от едно отбелязвания, се смятат за недействителни гласове.

(4) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

(5) Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало.

 

ГЛАВА ІІІ

РЪКОВОДСТВО

 

Чл.8. (1) Председателят на общинския съвет освен правомощията по чл.25 от ЗМСМА:

1. Разпределя работните материали, свързани с дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им.

2. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници.

3. Утвърждава и упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на Община Бургас за издръжка  на общинския съвет.

4. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет и актовете.

5. Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите със съвещателен глас, гостите и гражданите.

6. Следи за спазването на този правилник.

7. Изпраща на кмета на общината и областния управител препис от приетите от общинския съвет актове в седемдневен срок от изготвяне на протокола.

8. Изготвя и внася за разглеждане два пъти в годината отчет за работата на Общинския съвет и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

9. Обявява на населението приетите от общинския съвет актове на официалната интернет-страница на Общински съвет и Община Бургас, както и по друг подходящ начин.

10. Командирова кмета на Община Бургас, разрешава ползването на предвидените съгласно КТ отпуски.

11. Изпълнява и други функции възложени от законите на страната, Общинския съвет и този правилник.

(2) (изм. Протокол №31/17.12.2013 г.) Председателят на Общинския съвет получава месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Община Бургас.

Чл.9.(1) Председателят на общинския съвет може да свиква заместник – председателите на общинския съвет, председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници или упълномощени техни заместници за консултации по програмата и дневния ред на общинския съвет и по други въпроси от неговата дейност.

(2) Председателят на общинския съвет може да свиква периодично председателите на постоянните комисии за обсъждане на изпълнението на програмата и на работата по постъпилите проекти за решения и други актове.

Чл.10. (1) Общинският съвет избира заместник–председатели. Броят на заместник-председателите е равен на броя на групите общински съветници, увеличен с един заместник-председател от общинските съветници, които не участват в група.  Всяка група издига свой кандидат. Предложения могат да бъдат правени и от отделни общински съветници. В случай че група общински съветници не предложи свой кандидат, броят на заместник-председателите на общинския съвет се намалява съответно.

(2) Гласуването за избор на заместник-председатели се извършва поотделно за всеки предложен кандидат, с явно гласуване.

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) Ако кандидат за заместник-председател на някоя политическа група не получи необходимите гласове, тази политическа група има право да предложи нов кандидат. За предложения кандидат се провежда ново гласуване, като се прилага същата процедура.

(5) Ако група общински съветници прекрати своето съществуване по време на мандата, пълномощията на заместник-председател, избран от тази група, се прекратяват и същият се освобождава на следващото заседание.

 Чл.11.(1) Заместник - председателите на общинския съвет подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.

(2) При отсъствие на председателя и по време на участието му в обсъждането на даден въпрос, заседанието се води от посочен от него заместник - председател.

(3) При обсъждане дейността на председателя или при откриване на процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията му, заседанието се води от избран от повече от половината от присъстващите общински съветници заместник-председател.

(4) (нова, Протокол № 27/24.09.2013 г.)  При ползване на платен или неплатен отпуск от председателя на общинския съвет, при отпуск по болест, той се замества от определен от него заместник-председател. Заместник-председателят получава възнаграждение, равно на възнаграждението на председателя за времето на заместването.

Чл.12. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на общинския съвет.

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

3. с влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПРКИ.

4. при предсрочно прекратяване на пълномощията му като съветник.

(2) В случаите по ал.1, т.1, т.3 и т.4  прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. В случая по ал.1, т.1 прекратяването поражда действие от обявяване на изявлението пред общинския съвет, а по ал.1, т.3 и т.4 – от влизане в сила на съответния акт.

(3) При мотивирано писмено искане за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет по смисъла на ал.1, т.2, направено от най-малко една четвърт от всички общински съветници, заместник- председателите свикват нарочно заседание на общинския съвет не по-късно от 14 дни след постъпването му. Заседанието се ръководи от избран от  общинския съвет заместник-председател , за когото са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници.  Гласуването е тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) До три месеца от заседанието, на което е отхвърлено предложението по ал.3,  не може да се иска предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя  на общинския съвет.

(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя избор за нов председател се произвежда на същото заседание.

Чл.13. Пълномощията на заместник – председателите се прекратяват на основание чл.10, ал.5 и  чл.12 от този правилник, по реда предвиден за  прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет.

 

ГЛАВА ІV

ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл.14. Общинските съветници могат да образуват групи общински съветници в състав най-малко от петима души.

Чл.15. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си , избор на ръководство и  списък на членовете си , подписано от всички общински съветници от състава на групата. С решението се определя и наименованието на групата. Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.

(2) Председателят на общинския съвет обявява образуваните групи общински съветници и техните ръководства на същото или следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при прекратяване съществуването на групата.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.16. (1) Всеки общински съветник може да членува само в една група общински съветници.

(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(3) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.

 

ГЛАВА V

КОМИСИИ

 

Чл.17. (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, както и комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт.

(2) Постоянните комисии са в състав от 7 члена.

(3) Постоянните комисии на Общинския съвет са:

1. Комисия по бюджет и финанси;

2. Комисия по правни въпроси;

3. Комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации;

4. Комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност;

5. Комисия по  образование и наука;

6. Комисия по здравеопазване и социални дейности;

7. Комисия по спорт и младежки дейности;

8. Комисия по транспорт, съобщения и информационни технологии;

9. Комисия по екология;

10. Комисия по устройство на територията;

11. Комисия по общинска собственост и стопанска политика;

12. Комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението.

(4) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.18. (1) (изм. Протокол №32/28.01.2014 г.) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия, като може да бъде избиран в не повече от две постоянни комисии.

(2) Общински съветник може да бъде избиран за председател само на една постоянна комисия.

Чл.19. (1) При възможност, в състава на постоянните комисии се запазва пропорционалното съотношение между съставите на отделните групи.

 (2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и заместник-председател, които организират работата на комисията, ръководят заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на общинския съвет, води присъствията на членовете на комисията.

(3) Членовете и ръководствата на постоянните комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване по предложение на група общински съветници и независими съветници. При възможност,  при избиране на ръководствата на постоянните комисии се запазва пропорционалното съотношение между съставите на отделните групи.                          

Чл.20. (1) Председателят и заместник-председателят на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

1. по тяхно искане;

2. с решение на общинския съвет.

(2) В случаите по т.1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.          

(3) При обективна невъзможност на член на постоянна комисия, както и на лицата по ал.1 да изпълняват своите задължения за непрекъснат период от три месеца, при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, трима от членовете на комисията могат да предложат общинският съвет да го освободи предсрочно.

Чл.21. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Разходите, необходими за дейността на постоянните комисии на общинския съвет, се съгласуват и утвърждават от председателя на общинския съвет по предложение на ръководствата на съответните комисии и в рамките на приетия бюджет на общинския съвет.

Чл.22. (1) Постоянните комисии могат да образуват работни групи като свои помощни органи.

(2) С решение на комисията могат да бъдат привличани конкретно определени лица - експерти извън състава на общинския съвет.

(3) Председателят на общинския съвет сключва договорите с привлечените експерти, като размера на възнаграждението им се определя с решението по ал.2, след предварително съгласуване с председателя на общинския съвет.

(4) С решение на комисията в заседанието могат да участват със съвещателен глас  представители на браншови или други заинтересовани лица и организации.

Чл. 23. Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общинския съвет, изготвят и приемат доклади, предложения, становища и проекти за решения по тях.

Чл.24. (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от техните председатели.

(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на трима от членовете или от председателя на общинския съвет.

Чл.25. Общинските съветници, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания с право на съвещателен глас.

Чл.26. (1) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията по график, съгласуван с председателя на Общинския съвет. Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите, всички членове на комисията се уведомяват по телефон или  чрез електронно писмо не по-късно от 48 часа преди заседанието. Материалите за заседанието са на разположение на общинските съветници 48 часа преди самото заседание.

(2) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. Ако до 15 минути след обявеното начало за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.

(3) Решенията на постоянните комисии се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.27. Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.

Чл.28. При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос и се изготвя общ проект за решение. При различни становища всяка комисия предлага свой отделен проект за решение пред общинския съвет.

Чл.29. (1) За заседанията на постоянните комисии се води протокол, в който се отбелязват всички изразени мнения и взетите решения.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и водещия протокола.

Чл.30. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Временните комисии се избират от общинския съвет по предложение на председателя или общински съветник.

(3) С решението за създаване на временна комисия общинският съвет определя нейните задачи, числеността, състава, ръководството, срока на действие и необходимите финансови средства.

(4) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(5) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на общинския съвет.

Чл.30а. (нов, Протокол №31/17.12.2013 г., изм. Протокол №34/25.03.2014 г. )  (1) Специализирани органи на Общинския съвет са:

1. Комисия за провеждане на търгове и конкурси.

2. Комисия за приватизация и публично-частно партньорство.

3. Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

4. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Наблюдателна комисия по Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража.

 (2)  След конституиране на комисията за приватизация и публично-частно партньорство, същата на първото си заседание избира председател и зам.-председател измежду членовете си.

 (3)  Приема Правилник за дейността на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство.“

 

 

ГЛАВА VІ:

ЗАСЕДАНИЯ

 

Чл.31. (1) Общинският съвет заседава в сградата на Общината или на място, определено от неговия председател.

(2) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на 1/3 от общинските съветници;

3. по искане на 1/5 от избирателите в общината;

4. по искане на областния управител.

(3) В случаите по т.2, 3, 4 от предходната алинея, исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред с проект за решение. Председателят е длъжен да насрочи заседание не по-късно от 7 дни след постъпване на искането.

(4) (изм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.) Уведомяването на общинските съветници се извършва по електронен път не по-рано от седем дни преди датата за провеждане на заседанието. Уведомлението съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието и се оповестява в местен ежедневник  и на интернет – страницата на Общински съвет - Бургас. Материалите за заседанието се предоставят на общинските съветници по електронен път чрез публикуването им на страницата на общинския съвет. На всеки общински съветник се предоставя код за електронен достъп до всички материали по въпросите, постъпили в Общинския съвет, както и на тези, включени в дневния ред на заседанието.

(5) Кметът на Общината, Председателят на Общинския съвет и председателите на постоянните комисии, от чиято компетентност е въпроса, могат да предлагат за включване неотложни въпроси в дневния ред, ако се регистрират в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 17 часа на предхождащия заседанието ден.

Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: настъпване на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; както и спазването на законосъобразен или друг установен срок, който не позволява прилагането на установената процедура, или срокове, свързани с усвояване на средства. По този ред не могат да се разглеждат нормативни актове /правилници, наредби и др./.

(6) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.

Чл.32.(1) Редовните заседания на общинския съвет се провеждат всеки последен вторник на месеца и продължават през следващите дни до изчерпване на дневния ред. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на общинския съвет определя дата за провеждане на заседанието. По изключение председателят на общинския съвет може да насрочи заседание за друга дата на същия месец.

(2) При събития, за които се налага спешно свикване на общинския съвет, председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. В този случай не е необходимо уведомление с писмена покана и спазване на седмодневния срок по чл.31, ал.4. Уведомяването се извършва по телефон и на посочен от общинския  съветник електронен адрес в рамките на работното време в предходния ден.

(3) Общинският съвет провежда заседание на официалния празник на града – шести декември, за което общинските съветници не се уведомяват по реда предвиден в чл.31, ал.4.

Чл.33. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват по реда, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.

(3) При нарушаване на реда председателят може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.

(4) На заседанията на общинския съвет не се допускат въоръжени лица (с изключение на охраната), лица в явно нетрезво състояние, с психични отклонения и неприличен външен вид. Не се допуска ползване на мобилни телефони и провеждане на разговори по време на заседание, както и използването на мобилни телефони с включен звуков режим.

(5) Общинската администрация осигурява при нужда технически лица при провеждане на заседанията, извън преброителите.

(6) Охраната и сигурността по време на заседания на общинския съвет, вътре и пред залата се осигурява от кмета на общината. Служителите по охраната и сигурността отговарят за изпълнението на ал.3 и ал.4.

Чл.34. (1) По изключение общинският съвет може да реши някои от заседанията да се провеждат при закрити врати.

(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на общинския съвет, общинските съветници, кмета или областния управител.

(3) При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл.35. (1) (изм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г., доп. Протокол № 31/17.12.2013 г.) Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват по електронен път, в реално време, на интернет страницата на Общинския съвет, както и предават пряко по общинско радио. Лица с видеокамери се допускат само в началото на заседанието до започване обсъждането на проекта за дневен ред, като това ограничение не се прилага при провеждане на заседания на официалния празник на града - 6 декември. Излъчването на публичните заседания на Общинския съвет в Интернет може да бъде ретранслирано.

(2) (изм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.) Заседанията на постоянните комисии могат да бъдат отразявани по електронен път на интернет страницата на Общинския съвет. Лица с видеокамери се допускат само в началото на заседанието до започване обсъждането на проекта за дневен ред.

(3) Отразяването по ал.1 и ал.2 става от лица, удостоверили принадлежността си към съответната медия, които заемат определените за целта места.

Чл.36. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общинските съветници. Всяко заседание, както и всяко продължение на заседание в друг ден, започва с изслушване на химна на Република България.

(2) (изм. Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.) Необходимият кворум за приемане на решенията трябва да е налице към момента на тяхното гласуване. Проверка на кворум се извършва чрез системата за електронно гласуване по искане на общински съветник, след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване.

(3) Председателят може да прекрати заседанието, когато в залата няма необходимия кворум при започване процедура на гласуване.

Чл.37.(1) Председателят на общинския съвет или определен от него заместник-председател ръководи заседанията.

(2) Общинските съветници се изказват след като председателят им предостави думата.

(3) (изм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.; изм. Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.) Думата за съответната процедура се иска от общинския съветник чрез системата за електронно гласуване.

(4) Председателят на общинския съвет дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхното отсъствие - на заместниците им или на упълномощен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на групите общински съветници.

(5 Думата се дава незабавно при поискване от Областния управител, Кмета на Общината или техни представители.

(6) (изм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.) Времето за обсъждане се разпределя между групите общински съветници в зависимост от тяхната численост, като за най-малката от тях не може да бъде не повече от 15 минути, а за най-голямата от тях – не повече от 30 минути. Общо времето за изказване на независимите общински съветници е не повече от 15 минути, а на отделните независими общински съветници - до пет минути.

(7) (отм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.)

(8)За време на отделните групи по ал. 6 се смята времето:

1.  през което са говорили техните общински съветници;

2.  през което са говорили техните председатели;

3. (изм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.) за което общинските съветници от съответните групи са правили реплики или са вземали думата по процедурни въпроси.

(9) Допуска се до едно изказване на общински съветник, който иска да изрази мнение, различно от това на групата, в която членува. Времето за изказване е до три  минути.

(10) Ако общински съветник превиши определеното по предходните алинеи време за изказване, председателят му отнема думата, след като го предупреди.

(11) Предвиденият в предходните алинеи ред не се прилага при обсъждане на бюджета на общината, отчета за изпълнението му и проекти за нормативни актове и техните изменения и допълнения. В този случай изказването на всеки общински съветник е до 5 минути.

Чл.38 (1) Правомощията си по чл.28, ал.3 от ЗМСМА гражданите могат да упражнят, след като писмено заявят искането си в тридневен срок преди заседанието само по въпроси включени в дневния ред. Преди разглеждането на съответната точка от дневния ред Общинския съвет гласува допускане на изказването, с оглед преценката за обществен интерес съобразно чл. 28, ал.3 от ЗМСМА.

(2) Гражданите имат право да се изказват в рамките на пет минути.

 Чл.39. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването;

6. проверка на кворума.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

Чл.40. (1) Общинските съветници се изказват само от трибуната или от поставени в залата микрофони в рамките на не повече от пет минути, освен ако съответната група не заяви цялото й предоставено време по чл.37, ал.6 да бъде разпределено по друг начин между нейните представители.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.41. (1)  Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

(2) Председателят на Общинския съвет има право да прилага спрямо нарушителите на реда следните дисциплинарни мерки, които се отразяват в протокола на съответното заседание:

1. забележка;

2. отнемане на думата;

3. отстраняване от заседание.

(3) Забележка се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха, или наруши реда на заседанието.

(4) Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложена предвидената в ал.2, т.1 дисциплинарна мярка, но нарушението продължава или се повтаря;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

(5) Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. системно (повече от три пъти в едно заседание)  наруши чл.41, ал.1 от този правилник, за което му е наложена дисциплинарна мярка.

Чл.42. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 3 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.

(4) Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 3 минути след приключване на репликите.

(5) Право на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказвал.

(6) (изм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници от различни групи или независими общински съветници.

(7) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

 Чл. 43. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Думата за лично обяснение се дава в края на заседанието по ред, определен от председателя на общинския съвет.

Чл.44. След изчерпване на изказванията, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.45. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава само на по един представител от група общински съветници, която не е съгласна с него.

(3) (отм. Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.)

Чл.46. При предложения за прекратяване на разискванията и за отлагането им, най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл.47. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет, като това може да бъде поискано не повече от един път от група общински съветници на едно заседание.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.48. Председателят може да прекъсва заседанието за почивка. Всяка група общински съветници може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 20 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

Чл.49. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" или "въздържал се". Гласуването се извършва явно или тайно.

(2) (изм. Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.) Явното гласуване се извършва:

1. чрез системата за електронно гласуване, а при възникване на технически проблем с нея - чрез вдигане на ръка;

2. чрез саморъчно подписване;

3. чрез поименно гласуване, което се извършва чрез електронната система за гласуване, а при възникване на технически проблем с нея - като председателят прочита имената на общинските съветници, които отговарят „за", „против" или „въздържал се".

(3) (изм. Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.) Тайното гласуване се извършва с бюлетини, след избор на комисия.

Чл.50. Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник. Предложението се поставя на гласуване, след изслушване на един общински съветник, който не е съгласен с направеното предложение.

Чл.51. (1) Гласуването започва след обявяването му от председателя.

(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.
Чл.52. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане за следващо заседание;

3. предложения за поправки;

4. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

5. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.53.(1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в Закона или Правилника не е предвидено друго.

(2) Когато са постъпили няколко предложения в рамките на процедура по избор, за прието се смята предложението, за което са гласували най - много общински съветници, при спазване на изискванията на ал.1.

Чл.54. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

 (3) Повторно гласуване по същество на взето решение в рамките на същото заседание е недопустимо.

Чл.55. (1) За заседанията на общинския съвет се води протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно седем дни след него. Протоколът се подписва от протоколиста и от председателя след изработването му.

(2) Към протокола се прилагат предложението за решение, материалите към него, мотивите, текстът на проектите за актове на общинския съвет и предложенията по тях дори и когато не са четени в заседание, както и протоколите за произведеното тайно, саморъчно или поименно гласуване, които се изпращат на Областния управител и Кмета на Общината.

Чл.56. Общинските съветници могат да искат поправки в протокола от заседанието в 14-дневен срок от деня на заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет в следващото негово заседание.

Чл.57. Поправки на фактически грешки в приетите от общинския съвет актове се извършват с решение на общинския съвет, след като се изслушат вносителят и докладчикът на съответната комисия.

 

 

ГЛАВА VІІ:

 ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА

ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

 

Раздел I

 

Чл.58. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници, както и  зам.– кметовете, по въпроси свързани с ресора им. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета на Общината.

 (2) Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества, могат да се внасят и от техните управители. Проекти на решения, свързани с търговски дружества, в които Община Бургас е съдружник или акционер, могат да се внасят и от представителите на общината в органите им за управление.

(3) Ако нормативен акт предвижда друг вносител извън кръга на посочените в горните алинеи, се прилага реда предвиден в съответния акт.

(4) Всеки проект за решение трябва да бъде мотивиран и придружен със съответните документи. В мотивите на проекта вносителят е длъжен да посочи и необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.

(5) В случай че разходите за изпълнение на предложено решение не са предвидени в бюджета на общината за текущата година и не съществува бюджетен източник за изпълнението му в рамките на приетия бюджет, решението има препоръчителен характер за включването му при актуализация на бюджета или за следващата бюджетна година.

Чл.59. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите на решения  между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

(2) Възражения по разпределението на проектите за решения, могат да се правят от заинтересуваните постоянни комисии пред председателя на общинския съвет , в двудневен срок от уведомяването по ал.1, който се произнася по тях в същия срок.

(3) (нова, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.) Комисиите разглеждат постъпилите проекти за решения по реда на тяхното входиране, при условие че са напълно комплектовани с необходимите документи.

(4) (нова, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.) Когато представените проекти и материали за разглеждане в комисиите не са напълно комплектовани с необходимите документи или е необходимо да се внесат допълнителни становища по даден въпрос от вносителя или други компетентни органи, то комисията взема решение за отлагане разглеждането на проекта за решение за следващо заседание и връща преписката на вносителя за доокомплектоване, съответно иска допълнителни становища по нея от Общинската администрация или от други компетентни органи.

Чл.60. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения за приемане на актове на общинския съвет не по-рано от 24 часа от предоставянето им на членовете на съответната комисия.

(2) Постоянните комисии се произнасят по проектите за решения не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.

(3) Комисията по правни въпроси се произнася по законосъобразността на постъпилите проекти за решения и нормативни актове от компетентността на общинския съвет.

(4)  Проектите за решения на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация и публично-частно партньорство са решения на постоянна комисия.

Чл.61. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становищата на постоянните комисии, на които са били разпределени, се предоставят на общинските съветници.

(2) Проектът се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становищата на вносителя и на постоянните комисии, на които той е бил разпределен. Становищата на вносителя и на комисиите могат да бъдат устни или писмени.

Чл.62 (1) Проекти на нови наредби, правилници, инструкции , както и за изменение и допълнение на приети такива, се внасят за разглеждане в Общинския съвет не по-късно от 14 дни преди заседанието на Общинския съвет, на което ще се разглежда проекта.

(2) Предложения за промени във внесен за разглеждане проект могат да се правят в писмен вид от общински съветници, Кмета на Общината или заинтересовани лица, не по-късно от 7 дни преди заседанието на Общинския съвет, на което ще се разглежда проекта.

(3) Внесеният проект и постъпилите писмени предложения се разглеждат относно тяхната законосъобразност от Постоянната комисия по правни въпроси не по-късно от 3 дни преди заседанието на Общинския съвет, на което ще се разглежда проекта.

 (4) На заседанието на Общински съвет се внасят за разглеждане постъпилите проект, писмени предложения, направени от Кмета на общината или общински съветници, както и становището на Постоянната комисия по правни въпроси по законосъобразността им.

(5) По време на заседанието на Общинския съвет не могат да се правят нови предложения по същество на внесения проект или да се предлага изменение или допълнение на текстове, по отношение на които не е изразено предварително становище по законосъобразността им по реда предвиден в предходната алинея.

Чл.63. Актове на кмета, издадени в нарушение на решения на общинския съвет по чл.21 от ЗМСМА и чл.3 от настоящия Правилник, могат да бъдат отменени.

Чл.64. (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.

(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинския съвет, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал.7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинския съвет и кмета се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

Чл.65. Проекти за декларации и обръщения от името на общинския съвет може да внася всеки общински съветник, като включването им в дневния ред на заседанието се подлага на гласуване при приемане на дневния ред.

 

Раздел II

 

Чл.66. (1) Проектът за общинския бюджет и приходно-разходните сметки за извънбюджетни средства по чл. 42 от Закона за Общинските бюджети (ЗОБ) се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. 

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии, които са длъжни да се произнесат в срок до 15 дни от разпределянето му.

(3) След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за обсъждане и приемане независимо от броя на представените становища.

(4) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват становищата на комисията по бюджет и финанси и на постоянните комисии.

(5) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи и мероприятия  и кметства.

Чл.67. (1) Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат, когато се посочи източника на финансиране.

(2) Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за общинските бюджети.

Чл.68. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително в комисията по бюджет и финанси .

Чл.69. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.

 

ГЛАВА VІІІ:

КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА

 

Чл.70. Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета по актуални проблеми, които представляват обществен интерес.

 Чл.71. (1) Питанията се отправят чрез председателя на общинския съвет, в писмена форма, най-късно 10 дни преди началото на заседанието, на което следва да се даде отговор.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината за постъпилите питания.

(3) Отговорът е писмен. Той е устен, когато общинският съветник е изразил желание за това.

(4) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието, или устно в самото заседание.

Председателят на общинския съвет уведомява кмета за това.

Чл.72. (1) Общинският съветник може да отправя не повече от две питания в едно заседание.

(2) Времето за изложение на всяко питане е до 5 минути.

(3) Общинският съветник, задал въпроса, има право на една реплика, както и да заяви дали е доволен от отговора или не.

Чл.73. Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях в края на съответното заседание, освен ако реши друго. Устните отговори се огласяват от Кмета или от упълномощено от него лице, а писмените се получават лично.

Чл.74. Общинският съвет или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите.

Чл.75. Контролът по изпълнение решенията на общинския съвет се извършва на всяко шестмесечие чрез писмен отчет на кмета пред общинския съвет.

ГЛАВА ІХ:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл.76. (1) Освен правата, които има общинския съветник по ЗМСМА, кметът, общинската администрация, управителите на общинските еднолични търговски дружества и ръководителите на общинските предприятия са длъжни да му оказват съдействие, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник.

(2) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината (по установен от общинския съвет ред), да получава компенсация на разходите, които е извършил при осъществяване дейността си като съветник.

Чл.77. (1) (изм. Протокол №32/28.01.2014 г.) За участие в работата на комисиите и заседанията на общинския съвет, общинските съветници получават месечно възнаграждение в размер на 70% от брутното възнаграждение на председателя на общинския съвет за съответния месец.  

(2) (отм. Протокол №32/28.01.2014 г., нова, Протокол №32/28.01.2014 г.) Общинските съветници – членове на специализирани органи на общинския съвет по чл. 30а получават възнаграждение за участие в работата им, в размер на 50 лева за всяко заседание.

(3) (изм. Протокол №32/28.01.2014 г.) При отсъствие на общински съветник от заседание на комисиите без уважителни причини, по ЗМСМА му се налага за всяко едно отсъствие санкция в размер на 50 лева. При отсъствие на общински съветник от заседание на общински съвет без уважителни причини, по ЗМСМА месечното базово възнаграждение по ал.1 се намалява с 1/3.

(4) (изм. Протокол №27/24.09.2013 г., отм. Протокол №32/28.01.2014 г.)

(5) (нова, Протокол №27/24.09.2013 г., отм. Протокол №32/28.01.2014 г.)

(6) (нова, Протокол №27/24.09.2013 г., отм. Протокол №32/28.01.2014 г. )

Чл.78. (1) Общинските съветници са длъжни да участват в заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които са избрани.

(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява председателя на общински съвет.

Чл.79. (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на Общината във връзка с изпълнението на техните функции.

(2) Командироването по ал. 1 се извършва от председателя на общинския съвет.

Чл.80. (1) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск.

(2) Искането за служебен отпуск се извършва с акта за свикване на общинския съвет на заседание, съответно на комисията, на която е член.

(3) Времето на служебна заетост се удостоверява от председателя на общинския съвет.

 

ГЛАВА Х:

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА.

 

Чл.81.(1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от неговия председател в съответствие с определения бюджет.

(2) Предложения за изпращане на делегации на общинския съвет в чужбина се обсъждат и решават от общинския съвет.

Чл.82.(1) Общинският съвет упражнява правомощията си по чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и осъществява контрол върху изпълнението.

(2) Проект на договор за сдружаване се разглежда от постоянните комисии на общинския съвет съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.

(3) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.

 

ДЯЛ ВТОРИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С

 ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.83. Кметът изпраща на общински съвет  преписи (копия) от заповедите, издадени от него в изпълнение на решения на общинския съвет,   в тридневен срок от издаването им.

 Чл.84. За заседанията на постоянните комисии и дневния им ред се уведомяват вносителите на проектите за решения, както и кмета на общината, който осигурява присъствието на представител на администрацията.

Чл.85. Кметът осигурява подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

Чл.86. (1) Общинският съвет поддържа своя интернет – страница.

(2) В срок до 48 часа от постъпването им в Общинския съвет всички проекти на решения, без приложените към тях документи, следва да бъдат публикувани на интернет – страницата на Общинския съвет, като се отбелязва на коя постоянна комисия са разпределени за разглеждане. При публикуването се заличават личните данни съгласно Закона за защита на личните данни. 

(3) След заседанието на всяка комисия в интернет - страницата се публикува становището и решението, прието по всеки проект за решение .

(4) Всички решения и актове на Общинския съвет се публикуват на интернет – страницата на Общинския съвет и Община Бургас в 7 – дневен срок от изготвяне на протокола от заседанието, на което са приети .

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) Общинският съвет приема тълкувателни решения по отделни текстове на този правилник, които предизвикват различно тълкуване в процеса на прилагането им.

(2) Общинският съвет може да приема отделни решения по неуредени процедурни въпроси на този правилник, които се прилагат само за конкретното заседание, освен ако не бъде решено друго.

§ 2. Този правилник може да бъде изменен или допълнен по искане на най-малко една четвърт от общинските съветници по реда на приемането му.

§ 3. Изпълнението на дял II от този правилник се възлага на Кмета на Общината.

§ 4. Този правилник се издава на основание чл. 21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, приет по т. 1, Протокол № 2 от 27.11.2007 г., изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 4 от 20. 12. 2007 г., по т.35 от Протокол № 6/28.02.2008 г., по т.41 от Протокол № 8/17.04.2008 г. , по т.8 от Протокол № 17/22 и 29.01.2009 г., по т.13 от Протокол № 20/23 и 28.04.2009 г., по т.3 от Протокол № 21/21.05.2009 г., по т.28 от Протокол № 27/19, 20 и 24.11.2009 г., по т.28 от Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г.; по т.1 от Протокол № 30/21.01.2010 г.; по т.19 от Протокол № 33/22.04.2010 г.; по т.10 от Протокол № 41/18 и 23.11.2010 г.; по т.8 от Протокол № 51/21.07.2011 г.

§ 5. (1) До изграждането на единна електронна система в залата на Общински съвет Бургас, материалите за предстоящото заседание – докладни записки и приложенията към тях,   се съхраняват на хартиен носител в канцеларията на Общинския съвет и са на разположение на общинските съветници.

 (2) До изграждането на единна електронна система в залата на Общински съвет Бургас, преди всяко заседание на общинските съветници се предоставят на хартиен носител копия от докладните записки, включени в дневния ред, без приложенията към тях.

 

 

 

 

Председател на Общински съвет – Бургас:

                                              

              /Костантин Луков/

Файлове и ресурси: 
Subscribe to Актуален действащ правилник

Синдикирай