Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3815 / 07.09.2015 г.

Септ.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за предоставяне безвъзмездно в собственост на Община Бургас, на 327/1267 кв. м в ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.621.263 по одобрена КК на гр. Бургас, попадащи в уличната регулация на ул.“Одрин“ по  влязъл в сила ПУП-ПУР на ПЗ“Север“, гр. Бургас

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3812 / 07.09.2015 г.

Септ.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор 07079.653.781 по КК на гр. Бургас

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3811 / 07.09.2015 г.

Септ.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас на право на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 07079.4.971 по КККР на гр. Бургас, собственост на физически лица, във връзка с прилагане на ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв. Лозово, главен път Бургас - Долно Езерово и ПЗ "Север" - кв.

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3810 / 07.09.2015 г.

Септ.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за временно и безвъзмездно управление на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) - гр. Бургас, на помещения, частна общинска собственост, находящи се в нежилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №19

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3806 / 03.09.2015 г.

Септ.
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение Ν 5.4 и Приложение Ν 5.1 към Бюджет 2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3805 / 03.09.2015 г.

Септ.
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение Ν 5.4 към Бюджет 2015 г.  на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3799 / 01.09.2015 г.

Септ.
02

от Красимир Стойчев - За кмет на Община Бургас съгласно Заповед №2168/28.08.2015 г., относно: 1.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3794 / 01.09.2015 г.

Септ.
01

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на принципно съгласие за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване "полски път", по реда на ЗСПЗЗ

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3793 / 31.08.2015 г.

Септ.
01

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Сключване на споразумение за партньорство за изпълнение на проект: "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания на територията на община Бургас", по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3779 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и извършване на продажба чрез публичен търг на имот, частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3778 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ III-948,949 в кв.128 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 560 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 121,80/560 кв.м. ид.ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3777 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3776 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите Бургас“

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3775 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас,кв. Победа, ул.Борислав“№8, кв.75, им.пл.№803

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3774 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване  от Община Бургас на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 07079.658.85 по КККР на гр. Бургас с площ от 26,  ведно с 86 кв. м ид. части от сграда с идентификатор 07079.9.264.3,     собственост на ЗК „Бъдеще“ гр. Бургас във връзка с прилагане на подробния план за  улична регулация на ул. „Кооператор“ зона „В“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3773 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ XXIX-723 в кв.27 по ПУП-ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целият с площ 585 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 98/585 кв.м. ид. ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3771 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на кв.16, 17 и 18, на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3770 / 24.08.2015 г.

Авг.
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „ТШ3-1-093-08/ТШ3, за частта от трасето преминаващо през землищата на с.Равнец и с.Братово, Община Бургас, и ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „0807-0801/ТШ3-081“, за частта от трасето преминаващо през землищата на гр.Бур

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3768 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ XV и УПИ XVII в кв.22 по влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, образувани от бивш УПИ XV в кв.22 по предходен план на комплекса

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3767 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на Общински съвет - Бургас по т.33 от дневния ред на петдесет и второто заседание, проведено на 26.05.2015 г., в частта му по т.1.2 (Протокол №52)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3766 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XVI, в кв.9 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3765 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ I-763, в кв.51 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3758 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.№68, вх.8, ет.3, ап.№9 (десен), на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3764 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 183/983 кв. м. ид. части от УПИ XXV-43 в кв. 1, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3763 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен статут, изградена в УПИ III, кв.24-Б по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3762 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VI в кв.33, целият с площ 473 кв. м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Бр. Миладинови", гр. Бургас на собственици на законно построена в имота жилищна сграда

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3761 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Приемане на решение за отправяне на искане чрез областен управител на Област Бургас до Министерски съвет на Република България за предоставяне на Община Бургас, безвъзмездно в управление поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.659.555 - "Канал, свързващ езеро Вая с Черно море" и безвъзмездно в собственост на ПИ с идентификатори: 07079.659.556, 07079.659.557 и 07079.659.555 по одобрена на КК на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3760 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изтграждане на 2 броя нови трафопостове в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-16 в кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.16 по КККР на гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3759 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за промяна на имотна граница по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ между УПИ IV и УПИ XVI, в кв.49, по плана на кв. Банево, гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници