• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №12 от дата 24.07.2012 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 24.07.2012 година  /вторник/ от 10:00 часа, с продължение на 26.07.2012 година /четвъртък/ при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за

                                             ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване на народната певица Златка Ставрева със званието „Почетен гражданин на Бургас“

2. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване на преподавателката по изобразително изкуство Златка Бобева със званието „Почетен гражданин на Бургас“

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостоверяване на Дончо Жеков Станков със званието „Почетен гражданин на Бургас“

4. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даряване на сумата от приходите от билети от Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ и провеждане на благотворителна кампания по време на мероприятието за събиране на средства в полза на Аделина Делянова Коджабашева за спешна животоспасяваща операция в Израел

5. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно:Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" по Проект „Културно-историческото наследство на остров „Св.Анастасия" и град Бургас - атрактивна и конкурентноспособна туристическа дестинация", Договор № ВG161РО001/3.1-03/2010/008, който се изпълнява от Община Бургас

6. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение с работно заглавие: „Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на Община Бургас" (кв. „Крайморие“, с. Рудник, м.с. Черно Море и гр. Българово) за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013", процедура с реф. № ВG161РО005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 е. ж."

7. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в  полза  на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" по Проект „Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център - Бургас", Договор № ВG161РО001/1.1-11/2011/006, който се изпълнява от Община Бургас

8. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" по Проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск", Договор № ВG161РО001/1.1-12/2011/036, който се изпълнява от Община Бургас

9. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" по Проект № DIR-51011116-21-63 „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите „Банево“, „Ветрен“ и Минерални бани, гр. Бургас ", Договор № DIR -51011116-С015/15.06.2012 г.

10. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, Договор №DIR-5102118-СО001, одобрен по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. „, безвъзмездна финансова помощ BG161РО005/10/2.10/05/18, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на войскови терени в землищата на кв. „Банево“, с. Изворище, с. Рудник, с. Равнец и имот в гр. Бургас с отпаднало предназначение

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на предложение за решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно, на Община Бургас, област Бургас върху имоти - публична държавна собственост, находящи се в кв. „Сарафово“, гр.Бургас, попадащи в обхвата на територията на Рибарско пристанище „Сарафово" за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" /2007 - 2013 г./

14. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вътрешни промени в общата численост на персонала и съответния фонд „Работна заплата" по дейности към общинска администрация при Община Бургас, във връзка с прилагането на новата нормативна уредба от 01.07.2012 г.

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип и финансирането му като държавно делегирана дейност

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Целодневна детска градина №32 –„Светулка“, гр. Българово във филиал на Целодневна детска градина №28 – „Детелина“, гр. Бургас

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Целодневна детска градина №13 – „Надежда“, в Обединено детско заведение № 13 - Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на УПИ I-2, масив 70, местност „Черна Яна“ ( бивша местност „Караянос“), землище кв. „Долно Езерово“ – ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК на гр. Бургас

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в кадастрален район 501 по плана на с.о."Острица 2", землище кв. „Банево“, гр. Бургас

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обслужващи улици за транспортен достъп до имоти в масиви 128, 141, 143 и 145 в местност „Мадика", землище гр.Бургас, и обособяване на два нови квартала 60 и 61 в територия предвидена за разширение на промишлена зона „Север"-гр.Бургас

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-95 в кв. 7Г по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXII- 365 в кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за имоти в обхвата на кв. 53 и кв. 58 по плана на кв. Крайморие

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПР на УПИ I и II в кв. 7 и ПУР на улица с о.т. 39, 35, 36, 37 и 38 по плана на Вилна зона „Минерални бани“, гр. Бургас

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване на сервитут в поземлени имоти №№ 045059, 045060, 045062, 045063, 045064, 045065, 045066, 045067, 045068, 045069, 045070, 045071 и 045072 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землище с. Драганово, Община Бургас, собственост на физически лица, засегнати от трасе на обект: „Външен водопровод от разпоредителна шахта с. Мъглен, Община Айтос до напорен водоем с. Драганово, Община Бургас", в частта на землище с. Драганово

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж и право на управление на Министерство на вътрешните работи – София на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.111 по КК на гр. Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 63

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за извършване от община Бургас на проектиране, ремонт, преустройство, строителен надзор, както и промяна в предназначението на обособена част от имот — обект за обществено хранене (Гарнизонен стол), със застроена площ от 954,08 кв.м., разположен на първи и втори етаж от 8-етажна жилищна сграда с идентификатор 07079.610.320.1, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.320 по КККР на гр. Бургас, идентичен с УПИ I-2225 и 2226, кв.14 по действащия ПУП-ПРЗ на ЦГЧ - Бургас, с административен адрес: град Бургас, ул. „Константин Фотинов" №1, актуван с АПДС №2506/01.04.2002 г.

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с.Драганово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване , по реда на НРПУРОИВ

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VIII, IX и XII в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Извор, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв.Банево, гр. Бургас, Община Бургас

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Твърдица, Община Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване

34. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 33/908 кв.м. ид.части от УПИ ХV-414, кв.33 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ ХLVI-8, кв. 1, по плана на кв. „Победа", гр. Бургас

36. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 162/712 кв.м. ид. части от УПИ II-169, кв.2 по плана на в.з. „Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

37. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. части от имот,частна общинска собственост, представляващи 11/633 кв.м. ид. части от УПИ VI-86, в кв.7 по плана на с.Димчево, Община Бургас

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ V-137, кв. 95, по плана на зона "Г" ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас

39. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IX в кв. 31, по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 80/580 кв. м ид. части

40. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценки на земи, находящи се в кв. „Банево“, гр. Бургас, на физически лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007г.)

41. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кириза Димитров Киров

42. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Пенчев Динчев

43. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

44. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения в имот, публична общинска собственост, находящи се в сградата на Кметство с. Рудник, Община Бургас, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ

45. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за нуждите на „Съюз на пенсионерите – 2004 г. – Бургас“

46. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на обособен обект - общинска собственост в с.Брястовец, Община Бургас, за временно и възмездно ползване на „Съюз на пенсионерите – 2004 г. - Бургас"

47. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване оценка на недвижим имот  - собственост на Община Бургас, с оглед включването му в капитала на „Медицински център III – Бургас“ ЕООД

48. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договорите за управление на управителите на "Диагностично-консултативен център едно - Бургас" ЕООД - гр.Бургас, "Медицински център II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас и "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас

49. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Избор на проверители-регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2012 г. на общинските търговски дружества

50. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство, относно: Определяне на нова начална тръжна цена на общински имот собственост на „Благоустройствени строежи" ЕООД, Бургас с идентификатор 07079.659.432 по КК и КР на гр.Бургас в ПЗ  „Победа" с площ от 11 701 кв.м. и сградите попадащи в него, съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите

51. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане на начална тръжна цена на общински имот: Обособен обект – Складова база на „Бургаски пазари“ ЕООД, гр. Бургас ведно с прилежащ терен, съгласно чл. 3, ал. 3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите

52. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т.7 от проведено на 27.03 и 29.03.2012 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 8)

53. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:Допълнение на Решение на Общински съвет – Бургас по т.25 от дневния ред на Единадесетото Заседание, проведено на 26.06.2012 г. (Протокол № 11)

54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт" относно: Извършване на вътрешно преустройство на група помещения в сграда на „Радиологично отделение" при „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

55. Докладна записка от д-р Лорис  Мануелян - заместник-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт" относно: Закупуване на 1 /един/ брой санитарен автомобил, за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

56. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет “Образование и култура“ към Община Бургас, относно: Допълнение в списъка на лицата,изпълнители от ПФА „Странджа" - гр. Бургас, имащи право на 80% от действителните разходи за транспорт

57. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на схема за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране

58. Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от ПП Национален фронт за спасение на България, относно: Облекчаване на пътния трафик в гр. Бургас

59. Докладна записка от Карамфилка Апостолова Апостолова - председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас

60. Докладна записка от групата на ПП НФСБ в Общииски съвет – Бургас относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД ,с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

61. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на Иван Марков Марков за участие в Олимпийските игри в Лондон – 2012 г.

62. Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица , двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

63. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Генка Стоянова Христова, за съпруга й Георги Михов Христов

64. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Невена Асенова Стоянова

65. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Добромир Георгиев Добрев

66. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в   полза  на физическо лице - Румяна Боева Иванова

67. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Таня Иванова Ингилизова за дъщеря й Ивета Живкова Ингилизова

68. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Веселина Павлова Натова за сина й Росен Петков Натов

69. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза  на физическо лице - Коста Илиев Илиев

70. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радостина Валунчева Николова-Чолакова за сина й Вилин Цветанов Чолаков

71. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяие  на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Любов Георгиева Бакалова

72. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне  на безвъзмездна  финансова  помощ в полза на физическо лице - Марияна Димитрова Караваева

73. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Цветан Николов Петров

74. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза  на физическо лице - Юсеин Селим Ирфат

75. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне  на  безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Златка Петкова Стоянова

76. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Александров Батинков

77. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Росица Господинова Кунчева

78. Искане за опрощаване на публични задължения на Ахмед Юсейн Зурнаджи

79. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Иванка Йовчева Младенова

80. Питания

81. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на споразумението за партньорство между Община Бургас и Община Поморие, касаещо разработването на проектно предложение с наименование: „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013“, процедура с реф. № BG 161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е. ж.“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

    / Сн. Маджарова /

Файлове и ресурси: 

Синдикирай