Последно съдържание

Публикувано: 11 Ноем. 2015 - 14:02
Категория: Видеоархив | Видяно: 372 пъти
Публикувано: 29 Окт. 2015 - 14:43
На 03 ноември 2015 година (вторник), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-61/29.10.2015 година, свика в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2 от...
Категория: Новини | Видяно: 687 пъти
Публикувано: 29 Септ. 2015 - 14:18
    СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА  2015г. № Проект Обща сума Участие на Община Бургас Участие на Партньор     лева лева % лева 1 Благоустройствени мероприятия в ЦДГ "Чайка", ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас 9 994,80...
Категория: | Видяно: 602 пъти
Публикувано: 11 Септ. 2015 - 16:07
ДНЕВЕН РЕД на Петдесет и петото заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 08.09.2015 (Протокол № 55/08.09.2015 г.)
Категория: Дневен ред, Новини, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,291 пъти
Публикувано: 11 Септ. 2015 - 15:58
На 55-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 26 септември 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 15 септември 2015 год
Категория: Решения, Видеоархив, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,283 пъти
Публикувано: 11 Септ. 2015 - 14:52
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., изменена и допълнена с решение на Общински съвет – Бургас по т. 6, Протокол № 55 от 08.09.2015 г.  
Категория: Действащи нормативни актове, Архив обявени нормативни актове | Видяно: 511 пъти
Публикувано: 10 Септ. 2015 - 10:02
от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Постъпила жалба по повод изграждане на високоетажна сграда в ж.к. "Лазур", в близост до Морската градина
Категория: Входящи писма | Видяно: 506 пъти
Публикувано: 7 Септ. 2015 - 17:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за предоставяне безвъзмездно в собственост на Община Бургас, на 327/1267 кв. м в ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.621.263 по одобрена КК на гр. Бу...
Категория: Докладни записки | Видяно: 481 пъти
Публикувано: 7 Септ. 2015 - 16:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор 07079.653.781 по КК на гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 449 пъти
Публикувано: 7 Септ. 2015 - 16:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас на право на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 07079.4.971 по КККР на гр. Бургас, собственост на физически лица, във връзка с прилагане на ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън...
Категория: Докладни записки | Видяно: 408 пъти
Публикувано: 7 Септ. 2015 - 16:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за временно и безвъзмездно управление на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) - гр. Бургас, на помещения, частна общинска собственост, находящи се в нежилищна сграда с административен адрес: гр. Бурга...
Категория: Докладни записки | Видяно: 400 пъти
Публикувано: 4 Септ. 2015 - 10:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение Ν 5.4 и Приложение Ν 5.1 към Бюджет 2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 432 пъти
Публикувано: 4 Септ. 2015 - 10:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение Ν 5.4 към Бюджет 2015 г.  на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 442 пъти
Публикувано: 3 Септ. 2015 - 09:10
от МРРБ, относно: Писмо от Обществен посредник на Община Бургас с "настоятелно искане за спиране на процедура по събаряне единствено жилище на семейството на Мавруда Димитрова Иванова от с. Синеморец, община Царево, област Бургас".
Категория: Входящи писма | Видяно: 450 пъти
Публикувано: 2 Септ. 2015 - 10:11
от Красимир Стойчев - За кмет на Община Бургас съгласно Заповед №2168/28.08.2015 г., относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изграждане на трасе на открит и покрит канал, предмет на ПУП-Парцеларен план за трасета на открит...
Категория: Докладни записки | Видяно: 495 пъти
Публикувано: 1 Септ. 2015 - 11:00
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на принципно съгласие за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване "полски път", по реда на ЗСПЗЗ
Категория: Докладни записки | Видяно: 419 пъти
Публикувано: 1 Септ. 2015 - 09:23
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Сключване на споразумение за партньорство за изпълнение на проект: "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания на територията на община Бур...
Категория: Докладни записки | Видяно: 371 пъти
Публикувано: 31 Авг. 2015 - 13:45
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 08.09.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 09.09.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала,...
Категория: Дневен ред, Новини, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 2,357 пъти
Публикувано: 28 Авг. 2015 - 08:47
Питане от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на ПП БСП
Категория: Входящи писма | Видяно: 595 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 15:17
Искане от Николай Димитров Тодоров - председател на СНЦ "ФК Нефтохимик Бургас 1962" относно: Финансово подпомагане за организирането и провеждането на детски футболен турнир за деца родени 2007-2008 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 427 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 15:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и извършване на продажба чрез публичен търг на имот, частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 445 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 15:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ III-948,949 в кв.128 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 560 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 121,80/560 кв...
Категория: Докладни записки | Видяно: 476 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 14:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“
Категория: Докладни записки | Видяно: 436 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 14:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите Бургас“
Категория: Докладни записки | Видяно: 411 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 14:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас,кв. Победа, ул.Борислав“№8, кв.75, им.пл.№803
Категория: Докладни записки | Видяно: 409 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 14:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване  от Община Бургас на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 07079.658.85 по КККР на гр. Бургас с площ от 26,  ведно с 86 кв. м ид. части от сграда с идентификатор 07079.9.264.3,     собственост на ЗК „Бъдеще“ гр. Бу...
Категория: Докладни записки | Видяно: 430 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 14:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ XXIX-723 в кв.27 по ПУП-ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целият с площ 585 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер н...
Категория: Докладни записки | Видяно: 410 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 10:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на кв.16, 17 и 18, на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 458 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 10:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „ТШ3-1-093-08/ТШ3, за частта от трасето преминаващо през землищата на...
Категория: Докладни записки | Видяно: 488 пъти
Публикувано: 25 Авг. 2015 - 10:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за продължаване на договори за отдаване на концесия № 91-00-696/02.09.2010 г. и № 91-00-685/4/02.09.2010 г. с правоприемник, поради извършено преобразуване на концесионера
Категория: Докладни записки | Видяно: 675 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 16:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ XV и УПИ XVII в кв.22 по влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, образувани от бивш УПИ XV в кв.22 по предходен план на комплекса
Категория: Докладни записки | Видяно: 496 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 16:47
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на Общински съвет - Бургас по т.33 от дневния ред на петдесет и второто заседание, проведено на 26.05.2015 г., в частта му по т.1.2 (Протокол №52)
Категория: Докладни записки | Видяно: 442 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 16:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XVI, в кв.9 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината
Категория: Докладни записки | Видяно: 407 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 16:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ I-763, в кв.51 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Категория: Докладни записки | Видяно: 382 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 16:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.№68, вх.8, ет.3, ап.№9 (десен), на наемател, настанен по административен ред
Категория: Докладни записки | Видяно: 446 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 15:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 183/983 кв. м. ид. части от УПИ XXV-43 в кв. 1, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 404 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 15:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен статут, изградена в УПИ III, кв.24-Б по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 407 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 15:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VI в кв.33, целият с площ 473 кв. м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Бр. Миладинови", гр. Бургас на собственици на законно построена в имота жилищна сграда
Категория: Докладни записки | Видяно: 411 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 15:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Приемане на решение за отправяне на искане чрез областен управител на Област Бургас до Министерски съвет на Република България за предоставяне на Община Бургас, безвъзмездно в управление поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.659.555 - "Канал, св...
Категория: Докладни записки | Видяно: 438 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 15:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изтграждане на 2 броя нови трафопостове в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-16 в кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас съответен на ПИ с идент...
Категория: Докладни записки | Видяно: 438 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 15:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за промяна на имотна граница по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ между УПИ IV и УПИ XVI, в кв.49, по плана на кв. Банево, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 412 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 15:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща ПИ №000358 по Картата на възстановената собственост на землище с. Изворище, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
Категория: Докладни записки | Видяно: 425 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 13:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр. Бургас, местност "Наневия чифлик"
Категория: Докладни записки | Видяно: 371 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 13:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509...
Категория: Докладни записки | Видяно: 410 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 13:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Увеличаване на капацитета на социална услуга в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция", финансиран като държавно делегирана дейност
Категория: Докладни записки | Видяно: 400 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 13:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
Категория: Докладни записки | Видяно: 372 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 13:05
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД
Категория: Докладни записки | Видяно: 376 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 13:04
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
Категория: Докладни записки | Видяно: 427 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 12:07
Питане от общински съветници от ПП НФСБ, относно: Подземния паркинг на площад "Св. Св. Кирил и Методий"
Категория: Входящи писма | Видяно: 477 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 12:01
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Дентален център Бургас I" ЕООД
Категория: Докладни записки | Видяно: 327 пъти

Страници

Синдикирай