• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Приета на заседание на ОбС-Бургас, проведено на 31.03.2005 г. изм. и доп. с Решения на ОбС по т. 32 и по т. 50, Протокол №8 от 17.04.2008 г., Решение по т.50, Протокол №12 от 18.09.2008 г., Решение по т. 10 от Протокол №18/19 и 26.02.2009 г., Решение по т.2 от Протокол №19/19 и 25.03.2009г., Решение по т. 6 от Протокол №33/22.04.2010 г., Решение по т.3 от Протокол №11/26.06.2012 г.

Синдикирай