• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №2 от дата 11.11.2011

 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 11.11.2011 година /петък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас, при следния проект за дневен ред:
 
1.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.
 
2.Избор на заместник – председатели на Общински съвет Бургас.
 
3.Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет Бургас.
 
4.Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Избор на членове на комисии.
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п) Сн. Маджарова

 

Синдикирай