• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №19 от дата 29.01.2013 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр. 2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 29.01.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 31.01.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за   

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011 – 2015 г., за 2012 год. от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м.януари – м.декември, 2012 г.

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас на 19.03.2003 г., с последващи изменения и допълнения

4. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

5. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (извършване на религиозна пропаганда)

6. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (промени в режима за платено паркиране „Синя зона“)

7. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас

8.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

9.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Даване съгласие за откриване на извънбюджетна банкова сметка, необходима за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на наети лица по Проект „Ново начало - от образование към заетост". Схема ВG051РО001-1.1.06 от ЕСФ „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"

10.   Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2013 година

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на „Парк Океанариум" - Воден развлекателно - релаксационен комплекс на територията на парк ,,Езеро" в поземлен имот - публична общинска собственост, с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 /сто и седемнадесет хиляди, осемстотин и пет/ кв. м, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс", представляващ УПИ II -137, в кв. 1 (първи) по ПУП-ПРЗ на Парк „Езеро ", гр. Бургас

12.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложения за годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 година в 27 - те читалища на територията на Община Бургас съгласно изменение и допълнение на Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 5.06.2009 г.

13. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – председател на Общински съвет, относно: Определянe начина на гласуване на проекторешенията в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПСФК Черноморец – Бургас“ АД

14. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас, относно: Допълване на списъка от обекти по проекта за Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност към Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

15.   Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище „Бургаски минерални бани". кв. Ветрен, гр. Бургас

16.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване изменението на ПУП – План за улична регулация на обслужваща улица о.т. 872 – о.т. 873 между кв.9 и кв. 19 по плана на к-с „Изгрев“, гр. Бургас

17.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 065040, землище кв. Банево, гр. Бургас

18.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на диагностично-консултативен блок на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, в УПИ VI в кв.1Я5Б, по ПУП- ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас- частна общинска собственост, отреден „За здравно обслужване"

19. Докладна записка от Живко Димитров и Антонио Душепеев – общински съветници от групата на ПП „ГЕРБ“, относно: Определяне на имоти за строителство на социални жилища в изпълнение на решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 5 от дневния ред на Деветото заседание, проведено на 24.04.2012 г. (Протокол № 9)

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ IX-150, в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

21.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХХІХ – 723 в квартал 27 по плана на в.з. Минерални бани , гр. Бургас

22.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 11 / 1362 кв. м. ид. части от УПИ ХІV – 1017, кв. 70, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

23.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ VІ365, кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

24.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища – публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасища животни, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

25. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на сградата на „Дом на нефтохимика“ на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ при Община Бургас, за безвъзмездно управление

26.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване от Целодневна детска градина № 6 «Вълшебство» - Бургас, на имот - актуван с АЧОС № 2491 от 25.04.2000 г., бивша ясла № 2, находящ се в к-с «Лазур», до бл.21 и 25, Бургас

27.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Дарение на пожарен автомобил "Татра 815" с ДКN 8962ВН, инв. № 571966 за нуждите на Областно Управление „Пожарна безопасност и защита на населението"- Бургас

28.   Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – председател на Общински съвет, относно: Избор на член и председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и председател на комисията  (ЗУЖВГМЖСВ)

29.  Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Избор на Изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорствo

30.  Докладна записка от Анета Младенова - управител на „Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД, относно: Приемане на учредителен акт на „Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД и освобождаване на управителя Антон Емилов Антонов като управител на дружеството

31. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас, относно: Допълнение в наименованието на СОУ „К. Преславски“ – Бургас

32.  Докладна записка от Георги Николов Вдовичин – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно: Изграждане на заслон на автобусна спирка на улица „Д. Димов“

33.  Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова – Митрева – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно: Изграждане на джобове за такси – стоянки в ТД „Освобождение“ и ТД „Зора“

34.  Докладна записка от Димитър Колев – общински съветник от ПП „ЛИДЕР“, относно: Изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас – Протокол № 7/ февруари, 2012 г.

35.  Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ в Община Бургас,  относно:  Благоустрояване, почистване и осигуряване на транспорт в Гробищен парк – гр. Бургас

36.  Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от групата на политическа партия „Национален фронт за спасение на България“, относно: Почистване и поддържане на паметниците на територията на община Бургас

37.  Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от групата на политическа партия „Национален фронт за спасение на България“, относно: Отреждане на терен и изграждане на полигон за обучение на млади шофьори

38.  Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Преместване на Конна база, намираща се в парк „Езеро“

39.  Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Премахване на всички незаконно поставени бариери и антипаркиращи устройства на територията на Община Бургас

40.  Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

41.  Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

42.  Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

43.   Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Приложение на чл. 4 от Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас

44.  Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Изграждане на детски център в Приморски парк – гр. Бургас

45.  Искане от Атанас Георгиев Яръмов за опрощаване на публични задължения

46.  Искане от Ахмед Юсеин Зурнаджи за опрощаване на публични задължения

47. Питания

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

    ( Сн. Маджарова )

Файлове и ресурси: 

Синдикирай