• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №20 от дата 19.02.2013 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр. 3 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 19.02.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 21.02.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на Бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2012 г.

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2013 г.

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на потребителските такси при ползване на социална услуга „Личен асистент“, предоставяна чрез Звено за услуги в домашна среда

4. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Изграждане на пешеходен подлез на кръстовището на ул. „Александровска“ и ул. „Сан Стефано“

5. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

6. Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на Бюджет 2013 г.

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

8. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Предложение за решение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. с общинските обекти от първостепенно значение

9. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Обявяване на част от имот  - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящ се в сградата на ТД „Възраждане , к-с „Меден Рудник, гр. Бургас

10. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

11. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (извършване на религиозна пропаганда)

12. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (промени в режима за платено паркиране „Синя зона“)

13. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Определяне на размера на дивидента и начина на разпределение на печалбата за финансовата 2012 година на търговските дружества, в които Община Бургас е едноличен собственик на капитала

14. Докладна записка от Диян Димов – общинска съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция по приватизация и публично-частно партньорство, относно: Изменение в Правилника за дейността на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство

15. Докладна записка от Диян Димов – общинска съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция по приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане на Годишна план-програма за работата на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство за 2013 год. и Списък с обекти за приватизация, съгласно чл.1, ал. 2, т.6; чл.  3, ал.2 и чл. 3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

16. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Одобряване командировките на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас за периода 09.03.2012 г. – 30.01.2013 г.

17. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на  Община Бургас, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект за Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане и одобряване на изменение ПУП-ПЗ на УПИ І, кв. 1, Приморски парк, гр.Бургас за  изграждане на параклис „Св.Георги Победоносец“ със застроена площ от 48м2

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване изменението на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица о.т. 205б – о.т. 205в до УПИ ІІІ – 672 между кв. 43В и кв. 43Б по плана на к-с „Лазур“, гр. Бургас

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ IV647, кв. 36 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ – 1474, в квартал 101 по плана на с. Рудник – с. Черно море, община Бургас, чрез продажба частта на общината

22.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ, в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.501.217 по КК на гр. Бургас

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-89, в квартал 6 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ Х – 491 в квартал 26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична  общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

26. Докладна записка от Илка Баева – управител на „ДКЦ ІІ – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване на основание чл.17, ал.3 и 4 от Наредбата за реда, по който  Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества (НРОБУУУПСТД) за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас“

27. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Определяне на наемна цена по договор за наем между „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас“ ЕООД – гр. Бургас и „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД – гр. Бургас

28. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Избиране на управител на  „Медицински център І – Бургас“

29. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост на сдружение „Демократичен съюз на жените“, Бургас

31. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

32. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

33.   Годишен отчет от Таню Атанасов – обществен посредник на Община Бургас за постъпилите жалби и сигнали на гражданите през 2012 г.

34. Питания

Файлове и ресурси: 

Синдикирай