• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №21 от дата 26.03.2013 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 26.03.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 28.03.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността

2. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики и околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

3. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики и околна среда", относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция, приоритетна ос 2 „Повишаване качеството на живот", област на интервенция 2.1. „Опазване на природно, историческо и културно наследство"

4. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Култура и образование" Община Бургас, относно: Участие на СОУ "П.Росен" - Бургас, ПГ по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров" - Бургас и ЦДГ № 6 „Вълшебство" - Бургас с проектопредложения по Покана за подаване на предложения № 2007СВ16IРО008 - 2013 - 3 по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция

5. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2014 година

6. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на покана за членство във „Федерация на световните туристически градове (WTCF)"

7. Докладна записка от групата общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Бургас относно: Приемане на изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас , приет по т.1, Протокол № 2/11.11.2011 год., изменен и допълнен по т.1, Протокол №14/ 30.11.2012 год. и 01.11.2012 год.

8. Докладна записка от Йорданка Ангелова Ананиева – заместник-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

9. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

10. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (промени в режима за платено паркиране „Синя зона“)

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за поемане на общински дълг, за финансиране на проект за преустройство на съществуващо бомбоубежище и изграждане на  „Интерактивен атракцион“ Подземният град“, финансиран чрез дългосрочен кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Сосиете Женерал Експресбанк АД

12. Докладна записка от Карамфилка Апостолова Апостолова – председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас

13. Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на „Център за развлечения и възстановяване в парк ,,Езеро"" (ЦРВПЕ) в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 07079.622.132 по кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ 29 723 /двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и три/ кв. м., с начин на трайно ползване - „ За друг вид озеленени площи ", представляващ част от УПИ V/пето римско/, отреден „За озеленяване и спорт" в кв. 1 /първи/ по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро", гр. Бургас, с граници на имота: имоти с идентификатори 07079.622.27, 07079.622.22, 07079.622.19, 07079.622.18, 07079.622.60, 07079.622.12, 07079.622.96, 07079.622.133 и 07079.622.131

14. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 07079.1.1011 по КК на гр.Бургас, местност „Под шосето" в землището кв.Сарафово, гр.Бургас, в размер на 0,023 дка, целия с площ 60,610 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - ПУП-Парцеларен план за ремонт на кабелна линия ТП"Металснаб" - ТП"Разтоварище", местност „Под шосето", землище кв.Сарафово, гр.Бургас

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас,
относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от поземлен имот № 000536 находящ се в землището на гр. Българово, Община Бургас и промяна на собствеността от публична в частна

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за преминаване на трасе на захранващ водопровод през имоти 0.41 и 0.61 в землището на с.Братово във връзка с изграждане на обект „ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от входна шахта на довеждащ водопровод на с.Братово до Регионално депо Братово"

17. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.831.15, 07079.831.35, 07079.831.43, 07079.831.57, 07079.831.70, 07079.831.86, 07079.831.87, 07079.831.88, 07079 831.95, 07079.831.98, 07079.831.98 по КККР на гр.Бургас, м. Росенец, (бивша „Отманли“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на улица с с.т.2-о.т.9-о.т.9а и о.т.9-о.т.10 за обслужване на имоти в местност „Черна Яна" (бивша местност „Караянос"), землище кв.Долно Езерово - гр.Бургас

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на улица с о.т.20а-о.т.30а-о.т.30-о.т.31-о.т.32-о.т.ЗЗ-о.т.34-о.т.35-о.т.36 за обслужване на имоти в с.о."Черниците - Училищното", землище с.Маринка, Община Бургас

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на имот с идентификатор 07079.6.1205 по КК на гр.Бургас (УПИ I-455,519,523), в частта на трасето, преминаващо през имот с идентификатор 07079.6.1204 от т.13 до т.17 и неговия сервитут

21. Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на имоти и обекти, общинска собственост, на общинско предприятие „Общински имоти" при Община Бургас за безвъзмездно управление

22. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средство за защита (скривалище) – галерийно, масивно – на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ при Община Бургас, за безвъзмездно управление

23. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот, собственост на физически лица, подлежащ на отчуждаване, с имоти – частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 1 и ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

24. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХI-470, в квартал 39 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

25. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване па съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ II-50, в квартал 2 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

26. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХХ-7565, в квартал 55 по плана на к/с „Възраждане", гр. Бургас, ул. ,,Ивайло" №12, чрез продажба частта на общината

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-62, в кв. 15 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, община Бургас, чрез продажба частта на общината

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XII-64, в кв. 14 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, община Бургас, чрез продажба частта на общината

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между  Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 160/547 кв.м. ид. части от УПИ П-79, кв.З, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 105/714 кв.м. ид.части от УПИ III-79, кв.З по плана на кв. Банево, гр. Бургас

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XIX-1848, в квартал 138 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VIII571 , кв. 62 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 24/594 кв.м. ид.части

33. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.Димчево, Община Бургас, представляващи УПИ XI, в кв.5 с площ 724 кв.м. и УПИ XIII, кв.5 с площ 398 кв.м., чрез публичен търг с тайно наддаване

34. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно:Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с. Брястовец, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

35. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас

36. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с „Лазур“, бл. 79, вх.3, ет.4, ап.49, на  наемател, настанен по административен ред

38. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ II, УПИ III в кв.24 и УПИ V в кв.5 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр. Бургас

39. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на общинска земя на основание § 27, ал. 2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване на решение на Общинска служба по земеделие – Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костадин Димитров Христов

40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на общинска земя на основание § 27, ал. 2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване на решение на Общинска служба по земеделие – Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Неделчо Петров Фукариев

41. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване (11 обекта)

42. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване (3 обекта)

43. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна Общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел - "Български Червен Кръст"

44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот—частна общинска собственост за дейността на „Дружество на инвалидите и диабетиците"ЗОРА-2000", с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, гр. Бургас, ул. „Иван Шишман"№20А, ет. 1

45. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за дейността на Сдружение с нестопанска цел „Младежки глас“ – гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 68, ет. 15, ап.57, п. к. 59

46. Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот  - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

47. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на „Зона за обществен достъп – Бургас“ АД и определяне  на начина на гласуване на проекторешенията

48. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - председател на Общински съвет Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за развитие

49. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - председател на Общински съвет Бургас, относно: Избор на представители от Общински съвет- Бургас в комисията за избор на управител на „Дезинфекционна станция-Бургас" ЕООД

50. Докладна записка от Стоян Евтимов  - общински съветник от група общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - гр.Бургас, относно: Изменение на решение на Общинския съвет, прието по т.10 от протокол № 15 от 27.11.2012 г., с продължение от 29.11.2012 г., изменено с решение по т.11 от протокол № 17 от 18.12.2012 г.

51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Медицински център ІІІ – Бургас“ ЕООД

52. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Именуване на Графична база на името на художника Тодор Атанасов – неин създател и дарител

53. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Именуване на улица в гр.Бургас, ж.к. „Изгрев“ на името на Подофицер Никола Янев 

54. Докладна записка от група общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България" относно: Изграждане на пешеходен подлез на кръстовището на бул. „Богориди" и бул. „Демокрация"

55. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

56. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

57. Докладна записка от група общински съветници на ПП " Национален фронт за спасение на България" относно: Подмяна на разбити и ръждясали кошчета за отпадъци в Приморски парк, град Бургас

58. Докладна записка от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на НФСБ, oтносно: Частична отмяна на решение на Общинския съвет, визиращо: проект по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 1: "Устойчиво интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4 - 09/2012: "Зелена и достъпна градска среда", в частта му в т. 3, параграф първи от решението, с което се дава съгласие в обхвата на първи етап на проектното предложение на Община Бургас да бъдат включени следните обекти на интервенция: - „Подземна улица - ул. „Княз Борис" - ул. „Гурко”

59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Отчета на Общински съвет по наркотични вещества

60. Докладна записка от Аристид Антонов Каравидов – изпълнителен директор на  „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, представител на Общински съвет – Бургас в „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Даване на съгласие за разпореждане с имот и учредяване право на стореж в имот, и двата внесени от Община Бургас като непарична вноска в капитала на „Индустирален и логистичен парк – Бургас“ АД

61. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Подпомагане на заслужили треньори, прекратили спортната си дейност

62. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас, oтносно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

63. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Желяза Георгиева Демирева

64. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Божидара Костадинова Кирова, за съпруга й Киро Величков Киров

65. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Минков Добрев

66. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Донка Христова Дякова

67. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Динко Жечев Славов

68. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Станислава Цонкова Нейчева

69. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитрина Димитрова Асенова

70. Питания

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

    ( Сн. Маджарова )

Файлове и ресурси: 

Синдикирай