• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №22 от дата 23.04.2013 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 23.04.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 25.03.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала , находяща се в 'Културен дом на нефтохимика', ет.2

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-100 / 09.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за обекти и Пространства за намеса в зона с потенциал за икономическо развитие, определена в рамките на проект 'Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас', Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/004, съфинансиран от ЕФРР чрез Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 - 2013 г.

2. ОбС 08-00-89 / 08.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII и XXIV в кв. 142 по плана на РЦ 'Меден Рудник', гр. Бургас

3. ОбС 08-00-90 / 08.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУПІПРЗ за УПИ I, II, III и IV в кв. 19 по плана на кс. 'Братя Миладинови', гр. Бургас

4. ОбС 08-00-95 / 09.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Решение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв. 1, по плана на 'Приморски парк', гр. Бургас за обособяване на самостоятелен УПИ, отреден за 'Дневен център за деца и младежи с увреждания'

5. ОбС 08-00-93 / 08.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1А, по плана на ПЗ 'Север', гр. Бургас

6. ОбС 08-00-88 / 08.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с пл. № 008135 и пл. №008136 /бивш имот с пл. №008134/, м. 'Стамболовите', землището на с. Маринка, Община Бургас

7. ОбС 08-00-115 / 11.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на концесионер в процедура за предоставяне на концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на 'Парк Океанариум' - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк 'Езеро' в поземлен имот - публична общинска собственост, с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 /сто и седемнадесет хиляди, осемстотин и пет/ кв. м., с начин за трайно ползване ' За друг обществен обект, комплекс', представляващ УПИ II - 137, в кв. 1/първи/ по ПУП-ПРЗ на Парк 'Езеро', гр. Бургас

8. ОбС 08-00-81 / 05.04.2013 - Докладна записка от Христиан Митев, общински съветник от групата на 'НФСБ', относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

9. ОбС 08-00-78 / 05.04.2013 - Докладна записка от Християн Митев, oбщински съветник от ПП 'НФСБ', относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата  за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Вносител: Докладна записка от Християн Митев, Общински съветник от ПП 'НФСБ'
Докладчик:

10. ОбС 08-00-55 / 03.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

11. ОбС 08-00-56 / 03.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

12. ОбС 08-00-104 / 10.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост на Детски футболен клуб 'Звездичка' за осъществяването на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност

13. ОбС 08-00-117 / 12.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на решение по т. 44 от дневния ред на проведеното на 26 и 28.04.2013 г., относно отдаване под наем на обособена част - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

14. ОбС 08-00-41 / 02.04.2013 - Докладна записка от Димитринка Буланова- общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

15. ОбС 08-00-18 / 27.03.2013 - Докладна записка от общински съветници от групата на 'БСП', относно: Приемане на решение за изменение на схема за въвеждането в експоатация на участъци от зоната за платено паркиране- бул. '' Демокрация''

16. ОбС 08-00-118 / 12.04.2013 - Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет 'Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности', относно: Избор на управител на 'Дезинфекциозна станция - Бургас' ЕООД, гр. Бургас

17. ОбС 08-00-64 / 05.04.2013 - Докладна записка от Анета Младенова - управител на ''Бургас Шеле Екосервиз'' ЕООД, относно:Изменение в докладна записка № 08-00 06678/ 11.01.2013 г. във връзка с приемане на актуален учредителен акт на ''Бургас Шеле Екосервиз'' ЕООД

18. ОбС 08-00-69 / 05.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян - зам.-кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства за участие в световно и европейско първенство

19. ОбС 08-00-70 / 05.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян- Зам.- кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства за участие на Европейско първенство

20. ОбС 08-00-79 / 05.04.2013 - Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителства за площад 'Св. св. Кирил и Методий', гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на' Глобал технолоджи къмпани' АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

21. ОбС 08-00-80 / 05.04.2013 - Докладна записка от групата на ПП НФСБ, относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж 'Молитвен дом' (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. 'Победа', гр. Бургас

22. ОбС 08-00-82 / 05.04.2013 - Докладна записка от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на НФСБ, относно: Във връзка с новата политика на производителите на автомобили за двойно намаляване на границата при съществуване на груби неравности по използваните от клиента пътища и многобройните жалвания на нашите избиратели от с. Твърдица и околността от претърпени в този смисъл щети и обвинения към Общината в прилагане на двоен стандарт, следва да се премахнат изкуствените неравности по пътя Бургас - с. Твърдица, в частта му върху  дигата на язовир 'Мандра'

23. ОбС 08-00-85 / 08.04.2013 - Докладна записка от д-р Антонио Душепеев, относно: отпускане на средства за финансовo подпомагане на процедури 'ин витро' на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

24. ОбС 08-00-48 / 03.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян - Зам.-кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител- Добра Иванова Цъцарова

25. ОбС 08-00-49 / 03.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян - зам.-кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител-Мария Йорданова Парапанова

26. ОбС 08-00-50 / 03.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян - зам.-кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител- Елена Миткова Начева

27. ОбС 08-00-66 / 05.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян- зам.- кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Венелина Иванова Пандева

28. ОбС 08-00-65 / 05.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян - зам.- кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марика Кирилова Димитрова

29. ОбС 08-00-68 / 05.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян- зам.-кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Павлина Мартинова Топалова

30. ОбС 08-00-47 / 03.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян - зам.-кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител- Стоянка Николова Коджапеткова

31. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

______(П)________________________СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА

Файлове и ресурси: 

Синдикирай