• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №25 от дата 25.06.2013 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 25.06.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 27.06.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 
1. Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

2. Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.Съгласуване на ПУП-Парцеларен план за трасе на обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км. 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км.493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна и реконструкция на инженерни мрежи; 2. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на: -част от имот с идентификатор 07079.2.1232 по КК на гр. Бургас, в размер на 1.933 дка, целия с площ 26.483 дка., с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура;-част от имот с идентификатор 07079.3.909 по КК на гр. Бургас, в размер на 0.384 дка, целия с площ 62.899 дка., с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура;- част от имот с идентификатор 07079.2.1732 по КК на гр. Бургас, в размер на 0.037 дка, целия с площ 3.504 дка., с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура ;3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението на по т.1

3. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на промяна  в структурата на общинска администрация 

4. Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на временната комисия за изработване на проект на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за символиката и отличията на Община Бургас

5. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем  и продажба на общински жилища - приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и т. 17, Протокол № 7/21 и 23.02.2012 г., по т. 13, Протокол №14/30 и 01.11.2012 г. 

6. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

7. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

8. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование и култура“, Община Бургас, относно: Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на художествена галерия 'Петко Задгорски' - гр. Бургас 

9. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов - кмет на Община Бургас за периода 06.02.2013 г. - 29.05.2013 г.

10. Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Корекция на решение по т. 6 от дневния ред на проведеното на 22.12.2011 г. заседание на Общински съвет - Бургас, относно одобряване на служебен проекр за ПУП-Парцеларен план за трасета на канализационен колектор за дъждовни води до УПИ II-136, отреден за ПСОВ - землище Ветрен

11. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "EVN България Електроразпределение" ЕАД за изграждане на трафопост в УПИ I, кв. 60 Б по плана на ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас

12. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ-XXIII, в кв.1, по ПУП-ПРЗ на кв. 'Сарафово', гр. Бургас, за изграждане обекти на КОО, бензиностанция и газстанция срещу изграждане за сметка на приобретателя на друг обект за нуждите на общината, чрез публично оповестен конкурс 

13. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

14. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ V-59, в квартал 3 по плана на с. Рудник - с. Черно море , Община Бургас, чрез продажба частта на общината

15. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща 19/869 кв. м. ид. части от УПИ XVI-353, кв. 61, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас

16. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 174/674 кв. м. ид. части от УПИ III-714, кв. 48, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас 

17. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 25.78/658 кв. м. ид. части от УПИ VII-528, кв. 39, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас 

18. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ X244, кв. 15 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 35/ 518 кв.м. ид. части

19. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ XXV-485, в кв. 58 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба на частта на общината

20. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII, в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас, с идентификатор 07079.601.195 по КК на гр. Бургас

21. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Извор, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

22. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Димчево, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

23. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Брястовец и гр. Българово, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

24. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща УПИ XVI-1798, в квартал 131 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас 

25. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имоти - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Черниците-Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ.

26. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в ж.р. "Mеден Рудник", гр. Бургас 

27. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Бургас, за възстановяване собствеността на наследниците на Ганю Танев Добрев

28. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Бургас, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Димитър Киряков Янакиев

29. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Бургас, за обезщетяване на наследници на Георги Иванов Петров

30. Докладна записка от Димитър Димитров - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Приемане на докладите от дейността по вътрешен одит в Община Бургас 

31. Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет  и председател на Временната комисия за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет, прието с Протокол № 13 по т. 6 от дневния ред на проведеното заседание на 25.09 и 27.09.2012 г. 

32. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

33. Докладна записка от инж. Иван Колев Петров - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Закупуване на дълготраен материален актив за успешно развитие на дейността на "Благоустройствени строежи"  инж. Иван Колев Петров - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД  

34. Докладна записка от Илияна Благоева Гъбева и Карамфилка Апостолова Апостолова, общински съветници от ПП ГЕРБ, гр. Бургас, относно: Осигуряване на достъпна и безопасна среда в "Културен дом на нефтохимика" - гр. Бургас 

35. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

36. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставен на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години, считано от 18.04.2007 г.

37. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на средства за участие в квалификационни състезания и на Световно първенство по лека атлетика

38. Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас 

39. Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ - Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Тони Георгиева Михайлова като законен представител на 5-годишната Ани Георгиева Михайлова 

40. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Шанкова Атанасова 

41. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Атидже Хасан Мехмед за сина й Мустафа Сали Мехтер

42. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Костадин Георгиев Георгиев

43. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Божидарка Георгиева Михайлова за съпруга й Щилиян Василев Михайлов

44. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мария Янакиева Пенушева

45. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Калинка Василева Николова

46. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -  Михаил Гинов Александров

47. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Върбинка Милчева Димитрова

48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Даниела Панева Стоянова

49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Нана Колева Милтиядова

50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Луиза Христова Златанова за сина й Златин Станчев Златанов

51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Младен Неделчев Мавродиев

52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Атче Ахмед Хасан

53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Асенова Асенова за сина й Апостол Христинов Асенов

54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анка Стефанова Енчева

55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анна Дончева Алексиева

56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Николова Тодорова

57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -  Анка Димитрова Фингарова

58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Катя Георгиева Станева

59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Анка Найденова Михайлова

60. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -  Наталия Боянова Брънкова

61. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Андрей Сийков Ибришимов

62. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Лена Николова Димова

63. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николета Костова Станчева за баща й Коста Николов Станчев

64. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гергана Димчева Петкова

65. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Есвет Аптула Чилингир

66. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марин Христов Стоянов

67. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пролетина Тошкова Манолова

68. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тодорка Атанасова Люцканова

69. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Недялка Михайлова Станимирова

70. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Боянка Владимирова Йосифова

71. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анче Стефанова Велчева

72. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гюргена Ангелова Ангелова

73. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Жечка Демирева Кулова

74. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Зорка Георгиева Минчева

75. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гиздана Атанасова Христова

76. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Николов Киров

77. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христо Цанков Вълов

78. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елена Петрова Чолакова

79. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Вълчо Петров Бояджиев

80. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анна Янакиева Иванова

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС: (П)

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Файлове и ресурси: 

Синдикирай