• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №26 от дата 23.07.2013 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 23.07.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 24.07.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния:

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т.12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №43), изм. и допълн. с решения по т. 11, Протокол №8 от 27 и 29.03.2012 г.

2. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, за размера на цената на услугата за ползване на общинска почивна база /Къща за гости "Русалка"/, находяща се в Лесопарк "Росенец", местност "Отманли", землище на кв. Крайморие", гр. Бургас

3. Докладна записка от Руслан Карагьозов- Председател на временната комисия за изработване на проект на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за символиката и отличията на Община Бургас

4. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

5. Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на  на община Бургас

6. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас в изпълнени на проект: "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас", Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/004, съфинансиран от ЕФРР чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

7. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на промени в Приложение № 5.4 към Бюджета на Община Бургас за2013 г., приет на заседание № 20 на Общински съвет - Бургас, проведено на 19.02 и 21.02.2013 г.

8. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет по "Култура и образование" на Община Бургас, относно: Изпълнение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие за традиционни занаяти "Морски знаци" при Община Бургас

9. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

10. Докладна записка от общински съветници, относно: Приемане на решение за изменение  и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

11. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на общинско предприятие "Туризъм" и промяна в структурата на общинска администрация - Община Бургас

12. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване чрез вливане на "Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД в "Чистота" ЕООД

13. Докладна записка от Жеко Чиликов - управител "ЧИСТОТА" ЕООД, относно: Закупуване на дългосрочен материален актив за успешното развитие на дейността на "ЧИСТОТА" ЕООД

14. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 33.1 от дневния ред на проведеното на 28.05-30.05.2013 г. заседание /Протокол № 24/

15. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Закриване на дом за деца лишени от родителска грижа "Александър Георгиев Коджакафалията", Община Бургас

16. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне предназначението на общински жилища - частна общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 408, вх. А

17. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на часдт от устройствена зона 3 / Смф. представляваща УПИ I - 73 в Стопански двор, кв. Ветрен - фаза ОП

18. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.9426, 07079.9.427, 07079.9.431, 07079.9.432, 07079.9.433, 07079.9.437, 07079.9.439, 07079.9.441, 07079.9443, 07079.9.446 и 07079.9.447 по КК на гр. Бургас, местност "Пазара" (бивша "Джамбазларе"), землище Меден Рудник в границите на с.о. "Тополите"

19. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградената ПСОВ - Меден Рудник, гр. Бургас, собственост на Община Бургас на оператора ВиК - Бургас за временна експлоатация

20. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2013 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на заседанието, проведено на 29 - 31.01.2013 г. (Протокол № 19) на Общински съвет - Бургас, раздел V " Отчуждаване на имоти за общински нужди"

21. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението на части от имот пл. № 000206 в землището на кв. Банево, в размер на 0.8571 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - ПУП-План за улична регулация за нова обслужваща улица до имоти в масиви 42 и 65, местност "Лозята" в землище на кв. Банево

22. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот пл. 0,299 в землището с. Извор, гр. Бургас, в размер на 0,122 дка, целия с площ 5,230 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - ПУП-Парцеларен план за трасе на ел. кабел за захранване на система за капково напояване в имоти пл. № 019055 и 019058, местност "Обратното" (бивша "Гьотвердията"), землище с. Извор

23. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Българово, Община Бургас, за нуждите на Сдружение с нестопанска цел "Съюз на инвалидите в България"

24. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

25. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ XIII в кв. 3 и УПИ III в кв. 4 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас

26. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находяща се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

27. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. части от имот, частна общинска собственост, представляващи 131 / 731 кв.м. ид. части от УПИ VII - 5010455, в кв. 44 по плана на С. Маринка, Община Бургас

28. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на поземлен имот с идентификатор номер 07079.612.137, гр. Бургас, за допълващо застрояване чрез публичен търг с тайно наддаване

29. Докладна записка от Димитринка Буланова-Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ и арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Поставяне на паметна плоча на Никола Гинов на територията на Младежки културен център

30. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставен на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години, считано от 18.04.2007 г.

31. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. Победа, гр. Бургас

32. Докладна записка от група общински съветници от ПП НФСБ, относно:Изграждане на канализационна мрежа в Приморски парк, град Бургас

33. Докладна записка от група общински съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на улица "Тракиец" в ж.к. "Меден Рудник"

34. Докладна записка от група общински съветници от ПП НФСБ, относно: Асфалтиране на улица в зона "Б" на к-с "Меден Рудник" в участъка от бл. 306 до бл. 517

35. Докладна записка от Валентин Касабов - общински съветник от ПП НФСБ, относно: Облекчаване на пътния трафик в гр. Бургас    

36. Докладна записка от група общински съветници от ПП БСП, относно: Включване в строителната програма за 2013 г. на извършването на СМР по ремонт на улица между блокове 39 и 40 в ж.к. "Славейков"

37. Докладна записка от група общински съветници от ПП БСП, относно: Включване в строителната програма за 2013 г. на извършването на СМР по парково осветление в зелени площи в ж.к. "Славейков", между бл. 10, 11 и 12  група общински съветници от ПП БСП  

38. Докладна записка от група общински съветници от ПП НФСБ, относно: Наводненията в района около СО МАТ

39. Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Декларация за достъп на младите хора до културата    

40. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на "Споразумението за сътрудничество и съвместна дейност" между Община Бургас и Фондация "Обществен дарителски фонд - област Бургас", гр. Бургас    

41. Докладна записка от д-р Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Инвестиране на остатъка от печалбата на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД за финансовата 2012 г. в частично финансиране на изграждането на  Диагностично-консултативен блок с хоспис  към дружеството

42. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Продължаване срока за предоставяне на помещение на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ)

43. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на средства за участие на Европейско първенство по водно спасяване за мъже и жени в Холандия    

44. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на средства за участие на Световно първенство по художествена гимнастика в гр. Киев, Украйна

45. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на средства за участие на Световно първенство по вдигане на тежести в гр. Вроцлав, Полша

46. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дима Феодорова Зидарова    

47. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Костадинов Костадинов

48. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Росица Атанасова Русева за сина й Атанас Русев Георгиев

49. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Яна Христова Христова за сина й Христо Алексей Бръсин

50. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Константин Иванов Драганова

51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Илиева Начева

52. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Недялка Петрова Янева

53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Найденов Згуров

54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ирина Събева Иванова

55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Кънчев Таларков

56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Недялка Петкова Георгиева

57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пенка Иванова Маджарова

58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елена Колева Драганова за сина й Христо Еленов Драганов

59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Таня Борисова Станева

60. Питане от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Заявени инвестиционни намерения за имота, където трябваше да бъде построен Градския универсален магазин (ГУМ)  

61. Питане от Евгений Мосинов - общински съветник, относно: издаване на карти за безплатно ползване на общински паркинг    

62. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за разпореждане с имот, внесен от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, както и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС:

КОСТАНТИН ЛУКОВ

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай