• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №27 от дата 24.09.2013 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 24.09.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.09.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект за

                                                            ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-641    Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2013 г.  

2. ОбС 08-00-682 Докладна записка от общински съветници, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас 

3. ОбС 08-00-614  Докладна записка от Костантин Луков - Председател на Общински съвет Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

4. ОбС 08-00-622   Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

5. ОбС 08-00-670    Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството  на регионалното развитие като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект "Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас, договор № BG161PO001/1.4-09/2012/019, одобрен  по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда"

6. ОбС 08-00-639    Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за откриване на извънбюджетна сметка

7.  ОбС 08-00-679   Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане и одобряване на изменения на ПУП-ПР и ПУР за територията на гр.Бургас, във връзка с реализиране на  проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013г.“   1. Допускане и одобряване на изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-252, кв.17A, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас.    2. Допускане и одобряване на изменение на ПУП-ПР на УПИ I -138,139 и УПИ II-139, кв.31, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас     3. Допускане и одобряване на изменение на ПУП-ПР на УПИ III-260, кв.40A, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас.    4. Допускане и одобряване на изменение на ПУП-ПР на УПИ II, кв.1А, Зона„А“, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас, УПИ I, кв.125 и УПИ I, кв.126 по плана на РЦ„Меден Рудник“, гр.Бургас  и ПУП-ПУР на улица с о.т.796 – о.т.797 - о.т.798 – о.т.795 между кв.125 и кв.126, по плана на РЦ„Меден Рудник“, гр.Бургас и кв.1А, по плана ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас

8. ОбС 08-00-673 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Допълнение на Решение №22-1/23.04.2013г., т.1/2/ на Общински съвет, гр.Бургас за изработване на ПУП и одобряване на задание за проектиране  2. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601 по КК в територията на ПЗ „Юг - Запад“, част от зоната за въздействие по  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас“

9. ОбС 08-00-674 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Допълнение на Решение №22-1/23.04.2013г., т.1/1/ на Общински съвет, гр.Бургас за изработване на ПУП и одобряване на задание за проектиране.         2. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.659.495, 07079.659.481, 07079.659.553, 07079.659.36, по КККР на гр.Бургас, находящи се в ПЗ “Победа“, Подобект: Локално платно на бул. „Тодор Александров“ за ПИ с идентификатори 07079.659.553, 07079.659.36, по КККР на гр.Бургас

10. ОбС 08-00-677 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имот пл. № 063011, местност "Минерални бани", землище кв. Банево, гр. Бургас

11. ОбС 08-00-691 Докладна записка от Димитър Николов - кмет  на Община Бургас, относно: Искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-89 XII-90, кв. 3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.6014.205 и 07079.601.204 по КК на гр. Бургас

12. ОбС 08-00-698 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1985 по КК на гр. Бургас /бивш имот с пл. № 072064, м. Талисмана /бивша "Муската"//, землище на гр. Бургас 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПУР на обслужващи улици за имоти  в бивши масиви 71, 72 и 76 по КВС, землището на гр. Бургас   3. Разрешение за изработване на ПУП-ПУР на обслужващи улици за имотите в бивши масиви 77 и 82 по КВС, землището на гр. Бургас

13. ОбС 08-00-697 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до имот с идентификатор 07079.2.1716 по КК на гр. Бургас, местност "Голата нива" бивша местност "Келева нива", землище гр. Бургас

14. ОбС 08-00-678 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.6.288 по КК  на гр. Бургас, местност "Черна Яна" (бивша "Караянос"), землище кв. Долно Езерово

15. ОбС 08-00-676 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20kV от ТП “Металснаб“ до ТП “Разтоварище“ в местност „Под шосето“, землище кв.Сарафово, гр.Бургас 

16. ОбС 08-00-675 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на улици с о.т.22-о.т.58-о.т.59 и о.т.58-о.т.60 за обслужване на имоти в местност „Край село“, землище с.Твърдица, Община Бургас

17. ОбС 08-00-663 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:    1. Предварително съгласие за утвърждаване на трасе и промяна предназначението на земеделска земя за част от имот с идентификатор 07079.7.292 по одобрена КККР на гр. Бургас, целия с площ 0.445дка. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище за изграждане на обекти на техническата инфраструктура - водопровод, битова и дъждовна канализация           2. Допълнение на Решение №50-5-2/23.06.2011г. на Общински съвет – Бургас  за одобряване на ПУП – ППТ на обекти на техническата инфраструктура - водопровод, битова и дъждовна канализация

18. ОбС 08-00-610 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII - 633,634 в кв. 21 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

19. ОбС 08-00-666 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинскo жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", бл. 466, вх. 1, ет. 3, ап. 6, на наемател настанен по административен път

20. ОбС 08-00-683 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XXIV - 43 в квартал 2 по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас

21. ОбС 08-00-611 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща 233/733 кв.м. ид. части от УПИ XVIII - 1243, в кв. 94 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

22. ОбС 08-00-702 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща 40/540 кв.м. ид. части от УПИ XIX-729 в кв. 49 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

23. ОбС 08-00-662 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т.3 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинска служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследниците на Георги Богданов Сулев

24. ОбС 08-00-688 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на спортен обект, находящ се в гр. Бургас, кв. "Долно Езерово" за провеждане на спортно-тренировъчна дейност на "ПФК Нефтохимик 1962" АД - гр. Бургас, без заплащане на таксите, определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

25. ОбС 08-00-667 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставянe на нежилищно помещение, частна общинска собственост на сдружение "Зорница" 

26. ОбС 08-00-648 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Закриване на четири щатни бройки, представляващи част от "Други дейности по образованието" - местна отговорност, Звено за техническо обслужване в системата на образованието към обслужващите звена от Районна отоплителна централа (РОЦ) - к-с "Меден Рудник" - гр. Бургас

27. ОбС 08-00-661 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: I. Съществуването на 44 паралелки в начална, прогимназиална и гимназиална степен за учебната 2013/2014 г. в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба № 7  от 29.12.2000 г. на МОНII. Съществуването на 4 маломерни паралелки в помощно училище "Отец Паисий" – Бургас

28. ОбС 08-00-642 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с решение по т. 24 от Протокол № 26/23.07.2013 г. на Общински съвет - Бургас, в сила от 14.08.2013 г.

29. ОбС 08-00-665 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Постоянните комисии

30. ОбС 08-00-686 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Избор на проверители-регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2013 г. и 2014 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

31. ОбС 08-00-623 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

32. ОбС 08-00-621 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г.

33. ОбС 08-00-620 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007 г.

34. ОбС 08-00-655 Докладна записка от д-р Илка Баева - управител на ДКЦ II ЕООД Бургас, относно:Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване на основание чл. 17, ал. 3 и 4 от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества (НРОБУУУПСТД) за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" за обособяване на отделение по "Физикална и рехабилитационна медицина и специализирана рехабилитация на хора с увреждания"

35. ОбС 08-00-635 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: Промяна в името на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

36. ОбС 08-00-376   Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улица в гр. Бургас, Промишлена зона "Север", с името "Тоника"

37. ОбС 08-00-375       Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улица в с. Черно море, Община Бургас с името "Ропотамо"

38. ОбС 08-00-374       Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улица в гр. Бургас, кв. Сарафово с името "Слънце"

39. ОбС 08-00-407  Докладна записка от София Стратиева Иванова - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Обезопасяване на пешеходни пътеки, намиращи се в района на МОЛ "КАРФУР", ж.к. "Изгрев"

40. ОбС 08-00-685 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на финансови средства на Константин Гаров, ученик от ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - Бургас

41. ОбС 08-00-632 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско и Световно индивидуално първенство по шахмат за момчета и момичета до 10 години

42. ОбС 08-00-631 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по борба в гр. Будапеща, Унгария

43. ОбС 08-00-630 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие в квалификации на Световно първенство по карате киокушин и Световно първенство по кик бокс в стил К1 в Сао Паоло, Бразилия

44. ОбС 08-00-629 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Отворения американски турнир в Ню Йорк, САЩ - квалификация за Световно първенство по карате киокушин в Япония

45. ОбС 08-00-628 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско първенство по вдигане на тежести за момчета/момичета и кадети в гр. Калайпеда, Литва

46. ОбС 08-00-701 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Живка Митева Янакиева

47. ОбС 08-00-709 Питане от Георги Дражев – общински съветник от ПП НФСБ, относно: Финансово-икономическото състояние на дружествата, в които Община Бургас има дялове, на общинските дружества и дейности
 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС: (п)

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Файлове и ресурси: 

Синдикирай