• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №28 от дата 29.10.2013 година


На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 29.10.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.10.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-832         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на бургаската журналистка Йорданка Ингилизова със званието "Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)
 1. ОбС 08-00-831         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на художествения ръководител на ансамбъл "Китка" Мария Маркова-Халачева със званието "Почетен гражданин на Бургас"
 1. ОбС 08-00-834         Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Удостояване на Жулиета Шишманова със званието "Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)
 1. ОбС 08-00-837         Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Удостояване на Стоян Чилов Райчевски със званието "Почетен гражданин на Бургас"                                   
 1. ОбС 08-00-836         Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Удостояване на Вида Димова Буковинова със званието "Почетен гражданин на Бургас"                                   
 1. ОбС 08-00-835         Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Удостояване на Чарлз Джон Хъфам Дикенс със званието "Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)                                                       
 1. ОбС 08-00-833         Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Удостояване на Атанас Василев Джавков с литературен псевдоним Борис Априлов, със званието "Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)
 1. ОбС 08-00-793         Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно компенсирани промени в бюджета и Капиталовата програма на Община Бургас за 2013 г.           
 1. ОбС 08-00-765         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-788         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приема с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 43), изм. и допълн. с решение по т. 11, Протокол №8 от 27 и 29.03.2012 г.; решение по т. 16, Протокол №26 от 23.07.2013 г.
 1. ОбС 08-00-787         Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-784         Докладна записка от група общински съветници от ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 1. ОбС 08-00-838         Докладна записка от Ангел Божидаров – общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
 1. ОбС 08-00-830         Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас в полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по Договор № 150 от 08.01.2013 г. по мярка 3.3 от Оперативна програма за развитие на сектор рибарство за Проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Сарафово", сключен между Община Бургас и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
 1. ОбС 08-00-863         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Договарящ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.” като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВО161РО005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."
 1. ОбС 08-00-855         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Споразумения между Община Бургас - Водещ партньор, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора - общини - партньори и дружествата -оператори на обществен транспорт „Бургасбус" ЕООД, „Градски транспорт" ЕАД -гр. Варна, „Тролейбусен транспорт" ЕООД - гр. Плевен и „Тролейбусни превози" ЕООД - гр. Стара Загора във връзка с изпълнение на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г."
 1. ОбС 08-00-856         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за увеличаване на капитала на общинско дружество "Бургасбус" ЕООД във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г."
 1. ОбС 08-00-842         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности на територията на Община Бургас" по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 1. ОбС 08-00-843         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Първоначално залесяване на  неземеделски земи на територията на Община Бургас" по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 1. ОбС 08-00-849         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за поемане на общински дълг, за финансиране на проект за изграждане на експозиционен център “Флора Бургас", финансиран чрез дългосрочен кредит от "Регионален фонд за градско развитие" АД и “Сосиете Женерал Експресбанк" АД
 1. ОбС 08-00-852         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и град Брашов, Румъния
 1. ОбС 08-00-809         Докладна записка от  Аристид Антонов Каравидов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Даване на съгласие за разпореждане с имот, внесен от Общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията                       
 1. ОбС 08-00-857         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне позицията и мандата му при вземане на решения за приемане на Регионален генерален план на обособена територия на "В и К" ЕАД, гр. Бургас                     
 1. ОбС 08-00-841         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на изменение на ОУП на с. Маринка и неговото землище и ПУП-ПРЗ за имот пл. № 018005, землище с. Маринка                                   
 1. ОбС 08-00-840         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за изменение на ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.618.142 по КК на гр. Бургас                              
 1. ОбС 08-00-839         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Искане за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 65 по плана на кв. Банево, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-829         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл. №3, бивш масив 24, м. "Дванадесетте" (бивша м. "Оникилика"), по КВС на землище гр. Бургас, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.518 по КК на гр. Бургас                                   
 1. ОбС 08-00-761         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот  пл. № 39, масив 39, местност Ментата (бивша м. Нанелика), землище кв. Банево, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-764         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2106 по КК на гр. Бургас, м. Тъмното (бивша м.Хайнлъка), Стопански двор - 5-ти км., гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-758         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл. №030109, м. Мочура (бивша м.Герена), землище кв. Банево, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-705         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2490 по КК на гр. Бургас, местност Прохода (бивша м.Гичита), землище гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-827         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на ПУП - План за регулация и застрояване на имот 501.107 по ПНИ за с.о. "Острица 2" - землище кв. Банево; 2. Одобряване на ПУП-Плана за улична регулация за обслужваща улица от о.т. 62 до о.т. 69 за обслужване на имоти в с.о. "Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас; 3. Одобряване на ПУП- Парцеларен план за трасе на външен водопровод от т.1 до т.10 за захранване на имот 501.107 в с.о. "Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-847         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Допускане изменение на ПУП - План за улична регулация на обслужваща улица о.т. 666 - о.т. 742 между кв. 49 и кв. 50 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-779         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация от о.т. 1 до о.т. 15 за обслужване на имоти в местност Мочура (бивша м.Герена), землище кв. Банево, Община Бургас
 1. ОбС 08-00-828         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП – План за улична регулация на улица с  о.т. 102А - о.т.102Б- о.т.102Г - о.т.102Д между устройствени зони 6/Пп и 7/Смф (в границите на бивши масиви 57 и 58) за обслужване на имоти в предвиденото разширение на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-822         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем за срок от 5 г. на мери и пасища – публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
 1. ОбС 08-00-818         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения в имот, частна общинска собственост, находящи се на III ет. в сградата на ул. "Шейново" № 24 за безвъзмездно на управление на Агенцията за държавна и финансова инспекция
 1. ОбС 08-00-821         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, гр. Бургас, на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.
 1. ОбС 08-00-823         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляваща УПИ III, в кв. 2 и УПИ XIII в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-817         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. Черниците - Училищното, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
 1. ОбС 08-00-773         Докладна записка  от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-365 в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков", гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-811         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ XV, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 1. ОбС 08-00-814         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас И "ТИНА" ЕООД в УПИ I в кв. 14 по ПУП-ПРЗ  на кв. Акациите, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 280/5987 кв. м. ид. части
 1. ОбС08-00-770          Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ IV53 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на с. Миролюбово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 99/1344 кв.м.ид. части
 1. ОбС 08-00-769         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ X-146 в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинските 21/806 кв.м.ид части от имота
 1. ОбС 08-00-812         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-381 в кв. 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинските 8/715 кв. м. ид. части от имота                                                            
 2. ОбС 08-00-810         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба между Община Бургас и физически лица, на недвижими имоти, представляващи УПИ III-77, УПИ XXV-77, УПИ XXIV-78, и УПИ XXIII-76 в кв. 14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас                                               
 1. ОбС 08-00-815         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Янев
 1. ОбС 08-00-813         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Пенчев Динчев
 1. ОбС 08-00-816         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследниците на Михаил Георгиев Янакиев
 1. ОбС 08-00-768         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване                      
 1. ОбС 08-00-767         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
 1. ОбС 08-00-819         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособени части  от имоти – публична общинска собственост, чрез публични търгове с тайно наддаванe
 1. ОбС 08-00-776         Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ - Бургас, относно: Изграждане на детски площадки и съоръжения за игри в откритите площи на ОДЗ № 2 "Звездица-Зорница", намираща се в ж.к. "Зорница", гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-783         Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнения на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г.                   
 1. ОбС 08-00-785         Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България" относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство на площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007 г.
 1. ОбС 08-00-786         Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. Победа, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-826         Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Образование и култура", относно: Пренасочване на средствата, предвидени за провеждането на Международен театрален фестивал "На брега"
 1. ОбС 08-00-791         Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов – председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за преименуване на улица в промишлена зона "Север", гр. Бургас, с името "Атанас Буров"
 1. ОбС 08-00-771   Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Образование и култура" на Община Бургас, относно: Промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Равнец
 1. ОбС 08-00-808         Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова-Митрева, Карамфика Апостолова Апостолова, Диян Вълков Димов - общински съветници От ПП ГЕРБ - Бургас, относно: Промяна на маршрута на автобусна линия № 61, Бургас –  м. с. Черно море –  с. Рудник –  Бургас                           
 1. ОбС 08-00-850         Докладна записка от д-р Димитър Енчев – управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Недвижим имот, собственост на "Дентален център I - Бургас" ЕООД
 1. ОбС 08-00-824         Докладна записка от д-р Илка Баева - управител на ДКЦ II - Бургас, относно: Допълнение на решение по т.34 от Протокол №27/24.09.2013 г.
 1. ОбС 08-00-794         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия за деца – Никол Кристиянова Коджуклиева и Никол Кристиянов Коджуклиев
 1. ОбС 08-00-820         Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци – Антонио Петров Пашев и  Валентин Петров Пашев                                                    
 1. ОбС 08-00-807         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –  Стефан Андонов Ковачев                                   
 1. ОбС 08-00-806         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –  Софка Сандева Георгиева                             
 1. ОбС 08-00-805         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –  Тонка Дикова Комитова                                   
 1. ОбС 08-00-804         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –   Филка Костадинова Чобанова                                   
 1. ОбС 08-00-803         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –  Атче Осман Велинова за внука си Страхил Мехмед Узун                                   
 1. ОбС 08-00-802         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –  Руси Йорданов Атанасoв                             
 1. ОбС 08-00-801         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Анка Асенова Папинова                             
 1. ОбС 08-00-800         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –  Павлина Игнатова Игнатова                             
 1. ОбС 08-00-799         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Христо Атанасов Иванов                                   
 1. ОбС 08-00-798         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Светлозар Манолов Балтов                                   
 1. ОбС 08-00-797         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Марин Стоянов Димитров за дъщеря си Радка Маринова Димитрова                                   
 1. ОбС 08-00-796         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Месебие Адем Ахмед                                   
 1. ОбС 08-00-795         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Злати Димов Адамов за съпругата му Лариса Олеговна Адамова                            
 1. ОбС 08-00-848         Питане от Илияна Гъбева – общински съветник от групата на ГЕРБ, относно: Разрешение за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ I, кв. 1 по плана на "Приморски парк", гр. Бургас, за обособяване на самостоятелен УПИ, отреден за "Дневен център за деца и младежи с увреждания"
 1. ОбС 08-00-866         Питане от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Изпълнение на решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на заседание проведено на 21.01. 2010 г.
 1. ОбС 08-00-867         Питане от Евгений Николов Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Дейността на репатриращите автомобили тип "Паяк"
 1. ОбС 08-00-868         Питане от Димитринка Буланова-Митрева и от арх. Димитър Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Проект "Велосипедна алея, свързваща Централна градска част, "Приморски парк", Парк Езеро и кв. "Сарафово"
 1. ОбС 08-00-870         Питане от Валентин Касабов - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Премахване на опасни сгради на територията на община Бургас           

                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: (п)

                        

                                                                                                           Костантин Луков

Файлове и ресурси: 

Синдикирай