• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Протоколи от конкурс „Обществен посредник на територията на Община Бургас” на основание Решение по т.14 от Протокол №24/28 и 30.05.2013 г., в сила от 21.06.2013 г., чл. 7 и следващите от от ПОДОПТБО

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  БУРГАС
Комисия по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

П Р О Т О К О Л   № 1

Днес, 30.10.2013 г., от 15:30 часа в сградата на Община Бургас в стая 109 се състоя заседание на Комисията по чл. 9. ал. 1, от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 14 от Протокол № 24 от 28-30.05.2013 год.  
На заседанието присъстваха: Илиана Гъбева, Роза Желева, Чанко Мирчев, Георги Кузманов, Шерафет Мехмед.
На заседанието не присъстваха: Стоян Евтимов и Тодор Ненов.
От общинска администрация присъстваха Златина Георгиева - директор на дирекция Правно-нормативно обслужване и Силвия Божинова Старши юрисконсулт - Общински съвет .

Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Избор на председател на Комисията по чл. 9. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас.
2. Разглеждане на заявленията за обществен посредник и определяне на допуснатите кандидати .

По точка 1 от дневния ред:
Чанко Мирчев предложи за председател на Комисията да бъде избрана Роза Арсова Желева.
С 5 гласа „за“, „против“ - 0 и „въздържали се“ - 0, след явно гласуване, за председател на Комисията по допускане на кандидатите и провеждане на интервю  беше избрана Роза Арсова Желева. Илияна Гъбева предложи, Шерафет Мехмед да бъде избран за зам.-председател на Комисията.
След явно гласуване, с 5 гласа „за“, „против“ - 0 и „въздържали се“ - 0, за зам.-председател на Комисията по допускане на кандидатите и провеждане на интервю  бе избран Шерафет Мехмед.

По точка 2 от дневния ред:
В секретариата на Общински съвет Бургас са депозирани заявленията на двама кандидати за участие в конкурса за обществен посредник на територията на Община Бургас. По реда на тяхното постъпване това са:
1. Владимир Николаев Бояджиев
гр.Бургас, ул. “***********“ №**
2. Таню Кръстев Атанасов
гр.Бургас, ж.к. “********“, бл.**

Комисията разгледа заявленията на кандидатите по допустимост:
1. Владимир Николаев Бояджиев е депозирал следните документи: копие от лична карта, мотивационно писмо, професионална автобиография, копие от диплома за висше образование, свидетелство за съдимост - актуално, копие от удостоверение за 5 год., 3 месеца и 3 дни трудов стаж, декларация за 5 год. и 6 месеца трудов стаж,  ксерокопие от свидетелство от Центъра за психично здраве № 6738.
Комисията установи, че представената декларация, като доказателство за трудов стаж не е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя и не удостоверява факти и обстоятелства по смисъла на чл. 43 от АПК. В Кодекса на труда, приложим в конкретния случай, трудовият стаж се доказва по определен в същия ред и документи. Освен удостоверение (за класиране и пенсия) за трудов стаж от 5 години, 3 месеца и 3 дни, не са представени други писмени доказателства, които установяват вероятността на трудовия/осигурителния стаж и които са издадени от работодателя/осигурителя, при който е придобит стажът.
Поради което, след явно гласуване с 5 гласа „за“, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържали се“, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
НЕ ДОПУСКА Владимир Николаев Бояджиев до интервю за обществен посредник.

2.Таню Кръстев Атанасов е депозирал изискуемите документи: копие от лична карта, мотивационно писмо, професионална автобиография, копие от диплома за висше образование, свидетелство за съдимост - актуално, документ-удостоверение за наличие на изискуемия 10 години трудов страж,  свидетелство от Центъра за психично здраве № 11207 - актуално.
След като установи редовност на изискуемите документи, Комисията, с 5 гласа „за“, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържали се“,
Р Е Ш И:
ДОПУСКА Таню Кръстев Атанасов до интервю за обществен посредник на територията на Община Бургас.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се състои на 01.11.2013 година, петък, от 10:00 в сградата на Община Бургас, зала 111.

Протоколирал: ………………….   /М. Франц/   

Председател:…………………. /Р. Желева/
     
 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай