• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №32 от дата 28.01.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 28.01.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.01.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-1141        Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ, относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас
   
 2. ОбС 08-00-1126        Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам. кмет  на Община Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас (Определяне на цените на услугите на о.Св.Анастасия)
 3. ОбС 08-00-1125        Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам. кмет  на Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права, представяни от Община Бургас, Културен център „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“
   
 4. ОбС 08-00-1135        Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
   
 5. ОбС 08-00-1134        Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 6. ОбС 08-00-1144        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" по Проект "Културно-историческото наследство на остров "Св. Анастасия" и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация", Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/008, който се изпълнява от Община Бургас
   
 7. ОбС 08-00-1161        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2014 година
   
 8. ОбС 08-00-1148        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подготовка и реализация на проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци - Депо Братово"
   
 9. ОбС 08-00-1165        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" през 2014 г. на Министерство на труда и социалната политика
   
 10. ОбС 08-00-1145        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по : Мярка 02 - "Подобряване на социалната инфраструктура"
   
 11. ОбС 08-00-1162        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община  Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи - Бургас върху имот - частна общинска собственост
   
 12. ОбС 08-00-1130        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Петлите", гр. Бургас
   
 13. ОбС 08-00-1160        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I, кв.1, Приморски парк, гр.Бургас, състоящо се в отреждане на съществуваща сграда с идентификатор 07079.618.3.26 по одобрената КК на Приморски парк, гр.Бургас, от „Детски атракционен комплекс на закрито" в „Дневен център за деца и младежи с увреждания"
 14. ОбС 08-00-1163        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община  Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ офис № 1 в бл. 143, находящ се в ж.к. Лазур, гр. Бургас на сдружение с нестопанска цел - "Сдружение за развитие и надомно производство"
   
 15. ОбС 08-00-1131        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. "Ал. Велики" 37, град Бургас за нуждите на Сдружение "Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“
   
 16. ОбС 08-00-1128        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на тераса към жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" №71, построена в УПИ I в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови", гр. Бургас
   
 17. ОбС 08-00-1149        Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Приемане на общински план за младежта -  2014
 18. ОбС 08-00-1154        Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване в рамките на националната схема за зелени инвестиции с проект за „Цялостно саниране на сградата, с цел постигане на максимална енергийна ефективност - подмяна на наличната дървена дограма, изолация на външни стени, покрив и изграждане отоплителна и вентилационна инсталации и централна система за битово горещо водоснабдяване" с обект „Диагностично - консултативен център II - Бургас" и гарантиране на съфинансиране в случай на спечелване на проекта
   
 19. ОбС 08-00-1110        Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на бургаска община
   
 20. ОбС 08-00-1079        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклад за читалищната дейност през 2014 г. на 27-те читалища, намиращи се на територията на Община Бургас, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.
   
 21. ОбС 08-00-1155        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 22. ОбС 08-00-1159        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на: Държавно първенство по гребен ергометър на 22.02.2014 г.. Благотворителен турнир по футбол на малки врати в подкрепа на децата на починали служители на МВР на 01-02.03.2014 г., Традиционен турнир по киокушин за деца на 01.03.2014 г.
   
 23. ОбС 08-00-1147        Докладна записка от общински съветници от групата на БСП, относно: Одобряване на субсидии за детско юношеските школи към ПФК "Черноморец Бургас" и ПФК "Нефтохимик - 1962"
   
 24. ОбС 08-00-1138        Докладна записка от общински съветници от групата на ПП Национален фронт за спасение на България относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий"гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007 г.
   
 25. ОбС 08-00-1136        Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България" относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007 г.
 26. ОбС 08-00-1137        Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас
   
 27. ОбС 08-00-940          Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова - Митрева, общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Реконструкция на зона за отдих - УПИ X в кв. 37 по ПУП-ПРЗ на кв. Банево
   
 28. ОбС 08-00-1156        Докладна записка от Карамфилка Апостолова Апостолова, Димитринка Иванова Буланова - Митрева, общински съветници от ПП ГЕРБ, Бургас, относно: Предоставяне на средства за стартиране  на преустройство на сграда в православен храм м.с. Черно море
 29. ОбС 08-00-1158        Докладна записка от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, гр. Бургас, относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Бургас за ремонт на храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" - кв. Сарафово   
 30. ОбС 08-00-1157        Докладна записка от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, гр. Бургас, относно: Проектиране на крайния участък на ул. "Ангел Димитров", кв. Сарафово и обръщало на  автобус №15 в участъка от о.т. 100 - 207 - 208 - 99 - 98
   
 31. ОбС 08-00-1133        Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ относно: Поставяне на антипаркиращи устройства на улица "Ивайло" в ж.к. "Възраждане", гр. Бургас
   
 32. ОбС 08-00-1132        Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ относно: Изграждане на съоръжения за преминаване на хора с увреждания и на майки с детски колички от терасата, намираща се до културен център "Морско казино" до мостика в Приморски парк, гр. Бургас
 33. ОбС 08-00-930          Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ относно: Ремонт на ул. "Цариградска" в ж.к. "Възраждане"
   
 34. ОбС 08-00-1048        Докладна записка от общински съветници на ПП "Национален Фронт за Спасение на България" относно: Ремонт на улица "Рилска" в гр. Бургас
   
 35. ОбС 08-00-929          Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ относно: Ремонт на улица "Климент Охридски" в ж.к. "Възраждане"
   
 36. ОбС 08-00-1123        Докладна записка от група общински съветници, относно: Изготвяне на проекти за улици в ж.к. "Зорница"  и ж.к. "Изгрев"
   
 37.  ОбС 08-00-1146       Питане от групата общински съветници от ПП БСП, относно: Информация по повод изпълнението на проект за изграждане на канализация в гр. Българово
   
 38. ОбС 08-00-1176        Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Финансиране на проект за укрепване на катедралния храм "Св. Св. Кирил и Методий"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: (п)

                                                                                                                Костантин Луков

Файлове и ресурси: 

Синдикирай