• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №34 от дата 25.03.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 25.03.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.03.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-1311        Докладна записка от група общински съветници, относно: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация  (ПДОСВОАОБ)
   
 2.  ОбС 08-00-1320        Докладна записка от Атанаска Николова- зам.-кмет "Европейски политики, околна среда" при Община Бургас, относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
   
 3. ОбС 08-00-1317         Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов - Председател на временна комисия за изработване на проект на Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас
   
 4. ОбС 08-00-1315         Докладна записка от общински съветници от групата на БСП, относно:  Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона/ приета с решение на Общински съвет - Бургас по т.3 от Протокол № 27/24.09.2013 г.
   
 5. ОбС 08-00-1321         Докладна записка от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 6. ОбС 08-00-1322         07-03-2014 15:28       Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 7. ОбС 08-00-1324         Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас     
   
 8. ОбС 08-00-1345         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Предложение за решение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г. с общински обекти от  първостепенно значение
   
 9. ОбС 08-00-1310         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Финансиране на проекти за подобряване на системата за управление на отпадъците в Община Бургас
   
 10. ОбС 08-00-1357         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища  и общ устройствен план за землищата на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и постъпили искания с предложения за изменение
 11. ОбС 08-00-1200         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот пл. № 020002, местност "Точилото" (бивша "Машатлъка"), землище кв. Ветрен, гр Бургас  и ПУП-ПУР за обслужваща улица до имота
   
 12. ОбС 08-00-1199         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПУР на обслужваща улица за ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр.Бургас, местност „Вълчи връх" (бивша „Курт тепе") и местност „Дванадесетте" (бивша „Оникилика''), землището на гр.Бургас
   
 13. ОбС 08-00-1351         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-Парцеларен план за трасе на главен колектор Банево K-I-BA и трасе на битов колектор К-100-ВА, землище на кв. Банево, гр. Бургас
 14. ОбС 08-00-1350         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПЗ на имот пл. № 063011, местност "Минерални бани", землище кв. Банево, гр. Бургас
   
 15. ОбС 08-00-1348         10-03-2014 13:54       Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ППТ на довеждащ път до УПИ II - 136, масив 27, землище кв. Ветрен, гр. Бургас
 16. ОбС 08-00-1328         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от БКТП в ПИ 07079.9.341 до БКТП - нов в УПИ II-886.893 /ПИ с идентификатор 07079.665.187 по по КК на гр. Бургас/, местност "Черна гора" /бивша "Кара Баир"/,землище - ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, преминаващо през ПИ ПИ с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.185, 07079.665.173
   
 17. ОбС 08-00-1329         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 3 на ВЛ 20 kV "Росенец"  на БКТП до РУ 20 kV на БКТП - нов УПИ VIII-6, местност "Извора" /бивша "Чекелията"/, землище с. Твърдица, община Бургас, преминаващ през ПИ пл. №036004
   
 18. ОбС 08-00-1306         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XV, кв. 151 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.341, 07079.671.332, 07079.671.334, 07079.671.338 по КК на гр. Бургас
   
 19. ОбС 08-00-1297         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за сграда за позитронно емисионен томограф и циклотрон на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, в УПИ XVI-338 в кв. 135Б, по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас - частна общинска собственост, отреден "За здравно обслужване"
   
 20. ОбС 08-00-1307         Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на външно стълбище към преустроено жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 43, построена в УПИ III в кв. 8 по плана на ж.к. "Братя Миладинови" , гр. Бургас     
   
 21. ОбС 08-00-1192         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с № 000090, № 000145 с № 000160 по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас
   
 22. ОбС 08-00-1308         Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на параграф 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.)
   
 23. ОбС 08-00-1298         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI в кв. 5 по плана на с. Димчево, Община Бургас
   
 24. ОбС 08-00-1295         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
   
 25. ОбС 08-00-1286         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ II, УПИ III в кв. 24 и УПИ V в кв. 5 по ПУП - ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас
 26. ОбС 08-00-1285         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
   
 27. ОбС 08-00-1364         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
   
 28. ОбС 08-00-1274         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ IX-525 в кв. 68 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 37/670 кв.м. ид. части
   
 29. ОбС 08-00-1272         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ II-244 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на с. Димчево, Община Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 35/538 кв.м. ид. части от имота
   
 30. ОбС 08-00-1372         Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване на под наем на имот публична общинска собственост с идентификатор 07079.621.251, представляващ паркинг, чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
   
 31. ОбС 08-00-1366         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 г. на имот № 000091, находящ се в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, с начин на трайно ползване "пасище, мера" с пл. 171,007 дка, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване     
   
 32. ОбС 08-00-1185         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ
   
 33. ОбС 08-00-1273         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
   
 34. ОбС 08-00-1362         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
   
 35. ОбС 08-00-1346         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Министерството на отбраната на имоти - частна общинска собственост
   
 36. ОбС 08-00-1296         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Националната комисия за борба с трафика на хора за създаване на център за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора
   
 37. ОбС 08-00-1309         Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София
   
 38. ОбС 08-00-1365         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост на регионално Сдружение "Диабетни грижи" - Бургас, гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
   
 39. ОбС 08-00-1363         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост на регионална организация "Съюз на инвалидите в България" - Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
   
 40. ОбС 08-00-1359         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост на Сдружение "Зорница" - сдружение с нестопанска цел, за осъществяване дейност в обществена полза
   
 41. ОбС 08-00-1271         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Никола Атанасов Кошинчаров 
   
 42. ОбС 08-00-1330         Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2014 г.
   
 43. ОбС 08-00-1293         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на общински културен институт с наименование общинско радио "Гласът на Бургас" и промяна в структурата на "Други дейности по културата", Дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" - Община Бургас              
   
 44. ОбС 08-00-1299         Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас за 2013 г.
   
 45. ОбС 08-00-1344         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Приемане на отчета на Общински съвет по Наркотични вещества
 46. ОбС 08-00-1281         Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на членове на постоянни комисии и член на Комисията по реклама
   
 47. ОбС 08-00-1349         Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Промяна броя на членовете на комисия  за осъществяване на контрол върху разходването на средства за ДЮШ на ПФК "Черноморец - Бургас" и ПФК "Нефтохимик 1962"
   
 48. ОбС 08-00-1326         Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007 г.
   
 49. ОбС 08-00-1323         Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007 г.
 50. ОбС 08-00-1325         Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас            
   
 51. ОбС 08-00-1319         Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за наименуване на улица зад общински паркинг, находящ се УПИ XI и д УПИ IX за ДКЦ II от о.т. 1909 до о.т. 1917 с името "Доц. д-р Костантин Кънчев"
   
 52. ОбС 08-00-1316         Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за наименуване на новосъздадена улица на територията на Търговски център "Странд", гр. Бургас с името "Бургос"
 53. ОбС 08-00-1312         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
   
 54. ОбС 08-00-1305         Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" а лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" а лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас
   
 55. ОбС 08-00-1292         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по муайтай в гр. Банкок - Тайланд през месец март
   
 56. ОбС 08-00-1291         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по Латиноамерикански танци за юноши старша възраст в гр. Москва – Русия на 29.03.2014 г.
 57. ОбС 08-00-1290         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно и Европейско първенство  по Латиноамерикански танци за младежи и състезатели до 21 г. в гр. Калвия - Палма Де Майорка - Испания на 26.04.2014 г. и в гр. Кембрилс - Испания на 19.04.2014 г.
   
 58. ОбС 08-00-1289         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско първенство по вдигане на тежести в гр. Тел Авив - Израел в периода 03.04.2014 г. - 13.04.2014 г.
   
 59. ОбС 08-00-1318         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на средства за участие на Световно първенство за жени по карате киокушин  на 19-20 април 2014 г. в (Чиба) - Токио - Япония
   
 60. ОбС 08-00-1343         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радостина Методиева Ангелова за дъщеря й Мариам Валентинова Ангелова
   
 61.  ОбС 08-00-1342        Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Айше Юсеин Шахпаз
   
 62. ОбС 08-00-1341         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николинка Русева Минчева
   
 63. ОбС 08-00-1340         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румен Данчев Иванов
   
 64. ОбС 08-00-1339         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитринка Райчева Иванова
   
 65. ОбС 08-00-1338         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светла Желязкова Илиева
   
 66. ОбС 08-00-1337         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Добринка Наскова Начева за сина й Валери Светославов Хуан
   
 67. ОбС 08-00-1336         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мелиха Себайдин Русева за дъщеря й Златка Вълкова Русева
 68. ОбС 08-00-1335         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радостин Неделчев Гепов за дъщеря му Анна - Мария Радостинова Гепова
   
 69.  ОбС 08-00-1334        Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Николов Касабски
   
 70. ОбС 08-00-1333         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Тодор Ангелов Полихронов и Надежда Вълева Вълева за дъщеря им Виктория Тодорова Полихронова
   
 71.  ОбС 08-00-1332        Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тодор Георгиев Въртелов
   
 72. ОбС 08-00-1331         Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Атанасов Митков за Мариана Атанасова Миткова и Митра Пеева Калудова
   
 73. ОбС 08-00-1277         Докладна записка от Радостин Захариев Дичев, управител на "Комплексен онкологичен център -  Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на химическа филтрационна камина за нуждите на "Комплексен онкологичен център -  Бургас" ЕООД
   
 74. ОбС 08-00-1276 Докладна записка от Радостин Захариев Дичев, управител на "Комплексен онкологичен център -  Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.3 от дневния ред на заседание №33, проведено на 13.02.2014 г.(Протокол №33)
   
 75. ОбС 08-00-1360         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 23, от дневния ред на проведеното на 26.11.2013 г. заседание (Протокол № 29)
   
 76. ОбС 08-00-1361         Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 22, от дневния ред на проведеното на 26.11.2013 г. заседание (Протокол № 29)
   
 77. ОбС 08-00-1358         Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа  грешка  в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 36 от дневния ред на проведеното на 28.01.2014 г. заседание (Протокол № 32)
   
 78.  ОбС 08-00-1250        Годишен отчет от Таню Атанасов- обществен посредник на Община Бургас, относно: Постъпилите жалби и сигнаки на гражданите през 2013 г.
   
 79. ОбС 08-00-1256         Питане от Димчо Грудев - общински съветник в Общински съвет, гр. Бургас, относно: Безопасността на движението
   
 80. ОбС 08-00-1381        Питане от Делян Иванов - общински съветник от групата на ПП НФСБ относно: Изграждане на включен нов обект "Конна база"
   
 81. ОбС 08-00-1382         Питане от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ относно: Финансиране изграждането на хеликоптерна площадка до МБАЛ – Бургас
   
 82. ОбС 08-00-1383         Питане от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ относно: Обществена поръчка за изпълнение на СМР за обект: "Интегриран проект за изпълнение на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м.с. Черно море, Община Бургас, област Бургас

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас:

                            

                                                                                                            Костантин Луков

Файлове и ресурси: 

Синдикирай