• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №38 от дата 22.07.2014 година

 
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 22.07.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 23.07.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на
 
ДНЕВЕН РЕД
 
ОбС 08-00-1837 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за възлагане разработването на Наредба за условията и реда за издаване на сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилагането на мерки за насърчаване на инвестициите в Община Бургас 
 
 
 
ОбС 08-00-1852 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 1713/07.07.2014 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003г.
 
 
 
ОбС 08-00-1788 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 
 
 
ОбС 08-00-1786 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 
 
 
ОбС 08-00-1792 Докладна записка от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 
 
 
ОбС 08-00-1840 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на промени в Приложение № 5.4 към Бюджет 2014 г. на Община Бургас , приет на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 13.02.2014 г.
 
 
 
ОбС 08-00-1743 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на устройствен Правилник за дейността на Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" - Бургас 
 
 
 
ОбС 08-00-1770 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на споразумение за регионално сътрудничество в туризма, в изпълнение на дейност по проект "Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция "Средновековен парк Маркели", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
 
 
 
ОбС 08-00-1862 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Даване на съгласие за включване на Община Бургас в инициативата Mayors adapt (Кметовете се адаптират) и за подписване на Green Digital Charter (Харта за зелена дигиталност) 
 
 
 
ОбС 08-00-1785 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България чрез областния управител на област Бургас за безвъзмездно предоставяне на правото на стопанисване и управление на община Бургас на имоти – държавна собственост за осъществяване на проект „Зона за широк обществен достъп". 
 
 
 
ОбС 08-00-1839 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране 
 
 
 
ОбС 08-00-1748 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта и определяне на неговия състав
 
 
 
ОбС 08-00-1853 Докладна записка от Петко Драгнев - управител на "БургасБус" ЕООД", относно: Даване на съгласие за поемане на дълг от общинско дружество „Бургасбус” ЕООД за осигуряване на необходимите финансови средства за окончателно плащане по договор за доставка на тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни
средства на градския транспорт”, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” 
 
 
 
ОбС 08-00-1866 Отчет от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. 
 
 
 
ОбС 08-00-1860 Доклад от Димитър Димитров - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Годишен доклад за дейността по вътрешен одит, доклад за изпълнението на годишния одитен план и доклад за адекватността на ресурсите за вътрешен одит 
 
 
 
ОбС 08-00-1864 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за управление от ОП "Спортни имоти" на новоизграждащия се корпус "Многофункционална спортна зала" в двора на ПМГ "Акад. Никола Обрешков" и ГРЕ "Г.С. Раковски", гр. Бургас 
 
 
 
ОбС 08-00-1846 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване актуализация на план-схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП - ПРЗ на „Приморски парк“, гр.Бургас. 
 
 
 
ОбС 08-00-1871 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект за изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас 
 
 
 
ОбС 08-00-1849 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на служебен проект за изменение на ОУП на гр.Бургас в обхват на кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас 
 
 
 
ОбС 08-00-1872 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за ПУП - изменение на ПРЗ за УПИ І, кв.2, по плана на парк „Езеро“, гр.Бургас, с който се обособят нови самостоятелни УПИ – УПИ І, с отреждане – „за озеленяване и спорт“ и УПИ VІІІ, с отреждане – „за канал, инфраструктура и озеленяване“, в съответствие с границите на ПИ с идентификатор 07079.622.12 и ПИ с идентификатор 07079.622.14 по КК на гр.Бургас.
 
 
 
ОбС 08-00-1847 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-431, отреден - „За общински парк“ и УПИ III-432, отреден – „За църква“, кв.56, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с което се променят регулационните граници на двата УПИ и се урегулира нов УПИ III-432, отреден – „За църква“, с площ 1300м2. 
 
 
 
ОбС 08-00-1843 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация за обслужващи улици с о.т.53А-о.т.53Б-о.т.53В-о.т.51-о.т.50-о.т.49А-о.т.49Б-о.т.49В и о.т.49А-о.т.49 за обслужване на имоти в кв.6 по плана на ПЗ“Север“ гр.Бургас и територия предвидена за разширение на ПЗ“Север“ гр.Бургас (масиви 134 и 135 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас) 
 
 
 
ОбС 08-00-1845 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробни устройствени планове за ПИ с идентификатор 07079.11.484 по одобрената КК на гр.Бургас и довеждащата инфраструктура, с цел създаване на градоустройствена основа за осигуряване на възможност за изграждане на елементи и съоръжения на техническата инфраструктура за обслужване на прилежащата територия на с.о.„Бизнес-парк Крайморие“. 
 
 
 
ОбС 08-00-1848 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.11.424 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.11.424 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/92, по одобрения ОУП на гр. Бургас, м. „Росенец“, землище кв. Крайморие 
 
 
 
ОбС 08-00-1496 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. "Росенец", гр. Бургас, на физически лица с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.) Димитър Иванов Пелев
 
 
 
ОбС 08-00-1495 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. "Росенец", гр. Бургас, на физически лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.) Димитринка Христова Вълкова 
 
 
 
ОбС 08-00-1494 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, гр. Бургас, на физически лица, с уредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.) Маринка Андонова Бърджикова
 
 
 
ОбС 08-00-1777 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на отказ за определяне оценка на земеделска земя, находяща се във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, поради постъпило след срока, предвиден в §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.) искане за закупуването й от Димитър Георгиев Сотиров 
 
 
 
ОбС 08-00-1778 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, в поземлен имот № 079011 по Картата на възстановената собственост на землище с. Брястовец, община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 8/508 кв. метра ид. части. 
 
 
 
ОбС 08-00-1826 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ V, кв. 17, по плана на кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас. 
 
 
 
ОбС 08-00-1834 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община м Бургас и физически лица в УПИ ХХ-1849, в квартал 138 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
 
 
 
ОбС 08-00-1838 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване съсобствеността на Община Бургас, представляваща 62,76% идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.246.1.29, по одобрена кадастрална карта на гр. Бургас, целият със застроена площ 285,20 (двеста осемдесет и пет и 0,20) кв.м., в това число на първо партерно ниво 7,50(седем и 0,50)кв.м, на второ партерно ниво 277,70 (двеста седемдесет и седем и 0,70)кв.м. и прилежащи части в първо партерно ниво 1/2 идеални части от общо 70(седемдесет) кв.м. с право на строеж върху общинска земя, както и 7,33(седем и 0,33)% ид.части от общите части на цялата сграда, предназначен за обществено хранене, с административен адрес: ул.“Александровска“№58, гр. Бургас чрез продажбата им на единия от съсобствениците 
 
 
 
ОбС 08-00-1775 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост, за временно и безвъзмездно управление на "Агенция по заетостта", гр. София 
 
 
 
ОбС 08-00-1824 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V - 1136, в кв. 20 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас 
 
 
 
ОбС 08-00-1779 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ-935 в кв.39 по действащия ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас
 
 
 
ОбС 08-00-1865 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ І и УПИ VIІІ в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на ж.к. ”Братя Миладинови”, гр. Бургас. 
 
 
 
ОбС 08-00-1831 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
 
 
 
ОбС 08-00-1841 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-212 в кв.15 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост 
 
 
 
ОбС 08-00-1825 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Сливница", №5, вх. 2, ет. 2, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред
 
 
 
ОбС 08-00-1829 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 
 
 
 
ОбС 08-00-1832 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ. 
 
 
 
ОбС 08-00-1830 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване дейности на общо-практикуващи лекари на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 
 
 
 
ОбС 08-00-1835 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследници на Георги Станев Вълчанов. 
 
 
 
ОбС 08-00-1836 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ VІ-272 и УПИ VІІ-272 в кв.9 по ПУП-ПРЗ на в.з.“До стопански двор“, землище кв. Банево, Община Бургас
 
 
 
ОбС 08-00-1842 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “EVN България Електроразпределение” ЕАД за изграждане на трафопост в УПИ V, кв.137 по плана на ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас 
 
 
 
ОбС 08-00-1844 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот 055012 по КВС на землището на с.Брястовец, община Бургас, с площ на сервитута 0,141 дка, целия с площ 273,322 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел НН за външно ел.захранване на базова приемно-предавателна станция на „БТК“ЕАД в имот 000144 в землището на с.Брястовец, община Бургас 
 
 
 
ОбС 08-00-1776 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 10.12.2013 г. – 27.06.2014 г.
 
ОбС 08-00-1659 Докладна записка от Димчо Грудев - общински съветник в Общински съвет, гр. Бургас, относно: Изграждане на детска площадка и съоръжения за игри в парка на "Минерални бани", гр. Бургас 
 
ОбС 08-00-1595 Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Обединяване на автобусни линии №17 (до кв. "Крайморие"№ с ) и №18 (с. Маринка и с. Твърдица) и създаване на нови автобусни линии 
 
ОбС 08-00-1791 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Поставяне на ограничители на скоростта на улицата пред бл. 56 в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 
 
ОбС 08-00-1787 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 
 
ОбС 08-00-1789 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас 
 
ОбС 08-00-1850 Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас , относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 
ОбС 08-00-1793 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Роза Рашкова Рашкова 
 
ОбС 08-00-1794 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Сийка Николова Хубчева
 
ОбС 08-00-1795 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радослав Запрянов Стоянов
 
ОбС 08-00-1796 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Младен Росенов Хаджиев
 
ОбС 08-00-1797 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Николов Стоилов
 
ОбС 08-00-1798 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тодор Митков Жеков
 
ОбС 08-00-1799 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Кремена Методиева Мандалчева
 
ОбС 08-00-1800 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Милен Трифонов Минев
 
ОбС 08-00-1801 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Стефанов Делчев
 
ОбС 08-00-1802 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николай Павлов Иванов
 
ОбС 08-00-1803 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Делка Андреева Стоянова
 
ОбС 08-00-1804 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Атанасов Иванов
 
ОбС 08-00-1805 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петър Тодоров Манолов
 
ОбС 08-00-1806 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ана Младенова Петкова
 
ОбС 08-00-1807 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Христова Иванова
 
ОбС 08-00-1808 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоян Иванов Кисьов
 
ОбС 08-00-1809 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Сабин Насков Зафиров
 
ОбС 08-00-1810 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Щерион Милев Ангелов
 
ОбС 08-00-1811 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Весела Събкова Куцарова за сина й Георги Георгиев Мицикулев
 
ОбС 08-00-1812 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Иванов Чобанов
 
ОбС 08-00-1813 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радост Георгиева Динева
 
ОбС 08-00-1814 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Божана Иванова Димова
 
ОбС 08-00-1815 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Василев Василев
 
ОбС 08-00-1816 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румен Василев Чолаков
 
ОбС 08-00-1817 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Харалампиев Костадинов
 
ОбС 08-00-1818 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Веселин Димов Малаков
 
ОбС 08-00-1819 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Диана Александрова Стоянова за дъщеря й Валя Александрова Стоянова
 
ОбС 08-00-1820 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ивелин Христов Йорданов
 
ОбС 08-00-1821 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Камелия Лукова Узунова
 
ОбС 08-00-1822 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Василев Иванов
 
ОбС 08-00-1823 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анелия Петкова Панчева
 
ОбС 08-00-1885 Питане от Гинка Дянкова - общински съветник от групата общински съветници ПП НФСБ, относно: Изпълнение на Решение прието от Общински съвет - Бургас по т. 38 от Протокол № 36 от 22.07.2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: 
 
Костантин Луков
 
Файлове и ресурси: 

Синдикирай