• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1868 / 08.07.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на право на пристрояване в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І-1821,1822, в квартал 132 по ПУП - ПРЗ на с. Рудник- с.Черно море, за обект: “Пристройка - входно антре към първи етаж на жилищна сграда с административен адрес: с.Черно море, Община Бургас, ул. „Юрий Гагарин“, бл.№6“ 

Синдикирай