• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1962 / 31.07.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:Прекратяване на Договор № 78-00-68/ 12.03.2014 г.,  между Община Бургас и „Професионален футболен клуб Нефтохимик 1962“ АД, ведно с анекса към него и изменение на Решение на Общински съвет – Бургас по т. 5 от дневния ред на тридесет и третото заседание, проведено на 13.02.2014 г., в частта му по т. 17.1 - Приложение № 5.1 по отношение на финансова помощ на Детско-юношеската школа на „Професионален футболен клуб Нефтохимик 1962“ АД 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай