• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №3 от дата 29.11.2011

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 29.11.2011 година /вторник/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас,  при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Удостояване на Димитър Петров Димитров – Херо със званието „Почетен гражданин на Бургас”.

2. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение „Велосипедният град - модел на модерна градска мобилност”, с което се кандидатства за финансиране по Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.

3. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас", Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/004, одобрен по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие".

4. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", Договор № DIR-5102118-C001, одобрен по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.", референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/05/18, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"

5. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование и култура” относно: Съвместно ползване от партньорите по проект „Младежка академия „ЕВРОПА”” по програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция по ИПП, Приоритетна ос 1 – Устойчиво социално и икономическо развитие, Ключова област на интервенция 3 – Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество, за срок не по-малък от 5 години на недвижим имот – общинска публична собственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов” 76 /бивша Баня №3/ - УПИ І, кв. 9-Б по ПУППРЗ на к-с „Възраждане”, гр. Бургас, предоставен за стопанисване и управление на ОУ „Любен Каравелов”, гр. Бургас.

6. Докладна записка от Димитър Людиев – общински съветник ПП ГЕРБ относно: Допълване и изменение на Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация и публично-частно партньорство – гр. Бургас.

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Актуализация на Бюджет 2011г.

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства при Община Бургас.

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Учредяване на акционерно дружество с наименование „Индустриален и логистичен парк – Бургас” ЕАД.

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Одобряване на проект на предварителен договор за учредяване на Българска федерация по борба безвъзмездно срочно право на строеж за изграждане на „Спортно-развлекателен комплекс” в УПИ І в кв. 56 по плана на ж.к. „П. Р. Славейков”, гр. Бургас.

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Приложение на чл.15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Закриване на Кметствата на с. Брястовец и с . Димчево.

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци – Василена Димитрова Стоянова.

14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци – Росица Кънчева Генчева.

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне от Община Бургас на социални услуги „Дневен център за работа с деца на улицата” и „Център за обществена подкрепа”.

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Промяна в статута на Спортно училище „Ю. Гагарин”.

17. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, ИСД” относно: Утвърждаване на разходите за закупуване на медицинска апаратура за сметка на дивидента за 2010 год. от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност за извънболнична помощ.

18.  Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование и култура” относно: Определяне на цени на билети за изложба „Св. Николай Чудотворец – покровител на Бургас”.

19. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование и култура” относно: І. Съществуване на паралелки в прогимназиална и гимназиална степен за учебната 2011 / 2012 година в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба №7 от 29.12.2000 година на МОМН. ІІ. Съществуването на 3 маломерни паралелки в помощно училище „Отец Паисий”-Бургас.

20. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, ИСД” относно: Избиране на управител на „Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас.

21. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари” ЕООД – Бургас.

22. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас” ЕООД – гр. Бургас.

23. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за кожно – венерически заболявания – Бургас” ЕООД – гр. Бургас.

24. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Областен диспансер за психически заболявания със стационар” „Проф. Ив.Темков – Бургас” ЕООД – гр. Бургас.

25. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД – гр. Бургас.

26. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно:  Определяне на наемна цена по договор за наем между „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД гр. Бургас и „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас” ЕООД гр. Бургас.

27. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно:   Закупуване на 6 /шест/ броя реанимационни легла, за подмяна на амортизираните, за нуждите на ОАИЛ при „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД.

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-96 в кв.4 по плана на ж.к. „Зорница”, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.96 по КК на гр. Бургас.

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот 430 по КВС, местност „Каваците”, землище Горно Езерово – имот с идентификатор 07079.7.258 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – ПСОВ.

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ І-234 и ІІІ-227, кв.1А по плана на Промишлена зона „Север”, гр. Бургас.

31.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 21.07.2011 г. заседание /Протокол № 51/.

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Даване съгласие Община Бургас да придобие по дарение от „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“АД собствеността върху сграда , находяща се в гр.Бургас, ул.“Перущица“ № 63 ,бл.60 .

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на „МБАЛ д-р Пенкови” ООД, гр. Сливен, за изграждане на пристройка за „линейни ускорители”, към сградата на МБАЛ в УПИ І, кв.11 по плана на ж. р. „Меден Рудник”, гр. Бургас.

34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник”, на сдружение „КАРИТАС – София”, за изграждане на сграда, в която да се предоставя социалната услуга „Звено Майка и бебе”.

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Промяна предназначението на общинските жилища.

36.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ Х-280, 281 и УПИ ХХ-598 в кв.20 по ПУП-ПРЗ на кв. Ветрен, гр. Бургас.

37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІХ-481, 482 в квартал 27 по плана на в. з. Минерални бани, гр. Бургас.

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост, за срок от 5 години, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ.

39. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на „Българска Асоциация на Пенсионерите обединени” – Бургас, в бл.143, ж.к. „Лазур” ет.1 – офис №3.

40. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на Фондация „Астика” – Бургас, в бл.143, ж.к. „Лазур”, ет.1 – офис №4.

41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ ІV в кв. 135В, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, частна общинска собственост на собствениците на сграда с отстъпено право на строеж.

42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Твърдица и с. Маринка, Община Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване.

43. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 240/534 кв.м. ид. части от УПИ ІV-54, в кв.5 по плана на кв. „Победа”, гр. Бургас, с идентификатор 07079.660.70 по одобрена КК на гр. Бургас.

44. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС, за трасе на първи жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Странджа” №1, построена в УПИ І в кв. 174 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

45. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Определяне оценки на земи, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, на физически лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.).

46. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010 г.) с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Труфа Колева Цветкова.

47. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стефан Иванов Парцалев.

48. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костадин Димитров Христов.

49. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Стефан Стоянов Бобев и Петко Стоянов Бобев.

50. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кириза Димитров Киров.

51. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Пенчев Динчев.

52. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стою Георгиев Вълчанов.

53. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Панделиев Проданов.

54.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Одобряване на отказ за определяне оценка на земя, предоставена за земеделско ползване във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ(ДВ, бр.13 от 2007 г.) – Стоян Зафиров Вергиев.

55. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Одобряване на отказ за определяне оценка на земя, предоставена за земеделско ползване във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ(ДВ, бр.13 от 2007 г.) – Андон Атанасов Андонов.

56. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Одобряване на отказ за определяне оценка на земя, предоставена за земеделско ползване във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ(ДВ, бр.13 от 2007 г.) – Коста Василев Делиминков.

57. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас относно: Именуване на улици в кв. „Сарафово”.

58. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас относно: Финансово подпомагане на професионален приемен родител – Олга Василева Христова.

59. Докладна записка от  д-р Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивно проблеми, живущи на територията на Община Бургас.

60. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет-Бургас относно: Определяне представител на Общински съвет-Бургас в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

61. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет-Бургас относно:  Избор на членове и председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).

62. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет-Бургас относно: Избор на членове на комисия по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община.

63. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет-Бургас относно: Избор на член на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

64. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет-Бургас относно: Избор на член на Областния съвет за развитие.

65. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Теменужка Василева Енчева.

66. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Грозданка Николова Стойкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
    / Сн. Маджарова /

Синдикирай