• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №45 от дата 16.12.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 16.12.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 17.12.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

 1. ОбС 08-00-2681  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, Протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г., с последващи изменения
 2. ОбС 08-00-2677  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 
 3. ОбС 08-00-2689  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас
 4. ОбС 08-00-2676  Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас 
 5. ОбС 08-00-2697  Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет, съгласно Заповед №3225/01.12.2014 г., относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи 
 6. ОбС 08-00-2684  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект "Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата на гр. Българово, Община Бургас"
 7. ОбС 08-00-2688 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проекто-предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”
 8. ОбС 08-00-2668 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", Грантова схема BG04-02-03 - „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ и одобряване на предварително споразумение за сътрудничество между у Община Бургас, „Технически Университет-София–Технологии“ ЕООД и фирма „NORSK ENERGI”, Норвегия 
 9. ОбС 08-00-2682 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2015 г.
 10. ОбС 08-00-2698  Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет, съгласно Заповед №3225/01.12.2014 г., относно: Определяне за публична общинска собственост на имоти и обекти предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и допълването им в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година 
 11. ОбС 08-00-2680  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Общ устройствен план на град Бургас, в обхват на ж.к. „Изгрев”
 12. ОбС 08-00-2671  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп от общински път с идентификатор 07079.831.40 по КК на гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, в местност „Рибарското пристанище“ (бивша м.„Ченгене скеле“), землище Крайморие, попадащо в обхвата на устройствена зона 07079/84, по одобрения ОУП на гр. Бургас 
 13. ОбС 08-00-2673  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план:
  1. План за застрояване за Стрелкови комплекс в ПИ №№012080 и №012081, м.„Каваците“, землище с. Извор, Община Бургас;
  2. Парцеларен план за трасе на електропровод от съществуваща ВЛ 20кV„Крушевец“ до бъдещ ТП в ПИ с пл.№ 012080, землище с.Извор, Община Бургас, извън регулацията на населеното място
 14. ОбС 08-00-2672  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.11.264 по КК на гр. Бургас до проектна водопроводна мрежа в ПИ с идентификатор 07079.832.175 по КК на гр. Бургас, извън строителните граници на в.з. „Росенец“, землище гр. Бургас, в устройствена зона 07079/88, по одобрения ОУП на гр. Бургас
 15. ОбС 08-00-2669  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот 000090 по КВС на землището на с. Димчево – общинска собственост, с площ от 0.058 дка., целия с площ 21.643 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужващи улици в местност „Големия камък“, землище с.Димчево, община Бургас 
 16. ОбС 08-00-2707  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
 17. ОбС 08-00-2711  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот, общинска собственост, УПИ I, в кв. 40 по плана на кв. Сарафово, отреден за спорт и озеленяване,, представляващ незастроен имот, за спортен обект, чрез провеждане на публично оповестен конкурс 
 18. ОбС 08-00-2690  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Защитено жилище" в "Защитено жилище за жени над 18 години с умствена изостаналост"
 19. ОбС 08-00-2691  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип - 5 броя и финансирането му като държавно делегирана дейност
 20. ОбС 08-00-2693  Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2014 г. -31.10.2014 г.
 21. ОбС 08-00-2692  Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас и председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, относно: Обособяване на допълнителна пътна лента за десен завой от път I-6 към бул. „Проф. Яким Якимов“ към входящия клон на кръговото кръстовище на ул. „Транспортна“, бул. „Ст. Стамболов“ и бул. „Проф. Яким Якимов“ 
 22. ОбС 08-00-2670  Докладна записка от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Приемане на стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2015 -2017 г. и Годишен план за одитната дейност на дирекция "Вътрешен одит" през 2015 г. 
 23. ОбС 08-00-2626  Докладна записка от инж. Иван Петров - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД  относно: Даване на съгласие за отправяне на искане до Агенция по вписванията, Търговски регистър за назначаване на три независими вещи лица за оценка на непарична вноска
 24. ОбС 08-00-2678  Докладна записка от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Даване на съгласие за отписване от патримониума на дружеството на недвижими имоти и отправяне на искане до Агенцията по вписванията, Търговски регистър за назначаване на три независими вещи лица за оценка на непарична вноска 
 25. ОбС 08-00-2655  Питане от групата общински съветници от ПП "Българска социалистическа партия", относноПроблеми с нормалното функциониране на Вело алея в к-с "Възраждане" 

 

Костантин  Луков
Председател  nа Общински съвет – Бургас

Синдикирай