• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №47 от дата 27.01.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.01.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.01.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

 1. ОбС 08-00-2791  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 2. ОбС 08-00-2782  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас 
 3. ОбС 08-00-2776  Докладна записка от общински съветници от групата на БСП, относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 4. ОбС 08-00-2780  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 
 5. ОбС 08-00-2781  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 
 6. ОбС 08-00-2792 Докладна записка от Стоян Евтимов Димитров -председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас 
 7. ОбС 08-00-2803  Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 56/13.01.2014 г., относно: Осигуряване на необходими ресурси за приключване на проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани със средства на ЕС в рамките на програмен период 2007 - 2013 г.
 8. ОбС 08-00-2774  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.2.2069 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ с пл. №077069 по КВС), м. „Тъмното” (бивша „Хайнлъка“), землище гр. Бургас, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас 
 9. ОбС 08-00-2799  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изготвяне на служебен проект за изменение на УПИ I в кв. 40 по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник“, отреден за "озеленяване", с цел провеждане на план за улична регулация на ул. "Кооператор"
 10. ОбС 08-00-2789  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“, гр. Бургас
 11. ОбС 08-00-2790  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. "Уилям Гладстон" №53, за временно и възмездно ползване на Сдружение "Лъч надежда", гр. Бургас
 12. ОбС 08-00-2802  Докладна записка от Карамфилка Апостолова и Илиана Гъбева - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Безвъзмездно предоставяне на правото на собственост върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море на Българската православна църква 
 13. ОбС 08-00-2787  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип" в "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания"
 14. ОбС 08-00-2788  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип" в "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1"
 15. ОбС 08-00-2785  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип" в "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 2"
 16. ОбС 08-00-2786  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип за деца" в "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 3"
 17. ОбС 08-00-2815  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в шесто общо събрание на Асоциацията по ВиК и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 
 18. ОбС 08-00-2784  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 19. ОбС 08-00-2771  Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет - Бургас 
 20. ОбС 08-00-2777  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избор на представители от Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност и Постоянната комисия по бюджет и финанси за участие съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 
 21. ОбС 08-00-2675  Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на общината за 2015 г., във връзка с изграждане на православен храм  ж.к. „Славейков“ 
 22. ОбС 08-00-2674  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта за градски транспорт
 23. ОбС 08-00-2714  Питане от Георги Василев Манев - общински съветник от ПП "Средна европейска класа", относно: Обект "Водоснабдяване -  с. Драганово, Община Бургас - външен водопровод от РШ с. Мъглен до напорен водоем с. Драганово", стойност на СМР 1172101.02 лв. с ДДС

Синдикирай