• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 2987 / 06.03.2015 г.

от група общински съветници на ПП НФСБ, относно: Приемане на решение за откриване на процедура по изменение на ПУП-ПУР на ул."Копривщица", ж.к. "Лазур", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв.22 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай