Едноетажна сграда с изба, ул."Христо Ботев" 29, гр. Бургас

метод за приватизация публичен търг с явно наддаване
наименование на обекта Едноетажна сграда с изба, ул."Хр.Ботев"29
адрес гр. Бургас, ул."Хр. Ботев"29, УПИ VIII, кв.124
площ сграда  - 75 кв.м. в УПИ VIII, кв. 124, целият с площ от 169кв.м.
номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на обнародване в "Държавен вестник" Решение № 20 от 19.02.2013г. на Общински съвет ; Решение № 10 от 03.12.2014г. на КППЧП; ДВ -брой 7/2015г.
орган, упражняващ правото на собственост Община Бургас
реституционни искове: няма
дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване 12.02.2015 год.
начална тръжна цена 169 000 лева
крайна цена 258 570 лв. изплатена изцяло
купувач "Евробилдинг Инженеринг" ООД
Договор 16.03.2015 год.
Дата на прехвърляне на правото на собственост с подписване на Договора

 

Категория на Публичен регистър: 

Синдикирай