• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3246 / 30.04.2015 г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай