• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3264 / 08.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-625 в кв.58 по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай