• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3296 / 12.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ ХVІІІ-52, кв. 3 по плана на с. Братово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай