• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3299 / 12.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХI-136а в кв. 13  по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай