• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3300 / 12.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 182,81/650 кв.м. идеални части - частна общинска собственост  в  поземлен имот с идентификатор 07079.610.22 по КККР нагр.Бургас, целият с площ 650 кв.м.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай