• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 22.12.2011 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 22.12.2011 година /четвъртък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас,  при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предложение за поемане на дълг чрез банков кредит за осигуряване необходимото съфинансиране по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”

2. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование и култура” относно:  Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерството на регионалното развитие по проект „Завръщане в Бургас – минало, настояще и бъдеще” – Договор №BG161PO001/1.1-10/2010/004

3. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование и култура” относно:   Участие на Община Бургас като партньор на Регионален инспекторат по образованието-Бургас, на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас, СОУ „Д. Чинтулов”-Бургас и ПГ по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров”-Бургас в трансгранични проекти

4. Докладна записка от Атанаска Николова – заместник-кмет „Евроинтеграция и екология” относно: Участие на Община Бургас с проектопредложение с работно заглавие „Повишаване и промотиране на инвестиционния потенциал чрез внедряване на информационни технологии” за получаване на безвъзмездно финансиране по Покана за подаване на предложения № 2007СВ16IPO008 – 2011 – 2 по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция

5. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование и култура” относно: Одобряване на Споразумение между кандидат – Община Бургас и партньори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

6. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование и култура” относно:   Даване съгласие за кандидатстване на Община Бургас пред Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги и права,  предоставени от Община Бургас, на базисните наемни цени, приемане на план-сметка и на размерите на такса битови отпадъци за 2012
год.

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета на Общински съвет – Бургас на 19.03.2003 г., с последващи изменения и допълнения

9. Докладна записка от общински съветници от ПП „ГЕРБ” относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община-Бургас

10. Докладна записка от общински съветници от ПП „ГЕРБ” относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане Правилник за устройство, организация и дейност на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на Община Бургас

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Приемане списък на преходните обекти и поименен списък на обектите от разчета за капиталови разходи

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предложения за годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2011 година в 27-те читалища на територията на Община Бургас съгласно изменение и допълнение на Закона за Народните читалища обнародван в бр.42 от ДВ от 5.06.2009 г.

14. Докладна записка от Атанаска Николова – заместник-кмет „Евроинтеграция и екология” относно:   Одобряване на Стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас

15. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас относно: Приемане на Общинска стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и сексуално здраве на Община Бургас за периода 2012 год. – 2017 год.

16. Докладна записка от Димитър Атанасов Димитров – директор на дирекция „Вътрешен одит” относно: Приемане на годишния план за одитната дейност на Дирекция „Вътрешен одит” през 2012 година

17. Докладна записка от Димитър Атанасов Димитров – директор на дирекция „Вътрешен одит” относно: Приемане на докладите за дейността по вътрешен одит в Община Бургас през 2010 год.

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предложение за приемане на решение за отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост от страна на държавата на имот – държавна собственост находящ се в парк „Изгрев” в ж.к. „Изгрев”, представляващ УПИ ІV в кв. 19 по плана на ж.к. „Изгрев”

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на самостоятелен обект в сграда – плувен басейн в СОУ „Константин Петканов” – гр. Бургас за управление и стопанисване на ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи” – гр. Бургас

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Извършване на доброволна делба между Община Бургас и физически лица, на поземлени имоти 07079.9.655, 07079.9.953 и 07079.9.954, образувани от ПИ с идентификатор 07079.9.69 по КК на гр. Бургас, находящи се в землището на кв. Меден рудник, гр. Бургас

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 73/673 кв. м. ид. части от УПИ VІ-39, в кв.1 по плана на в.з. „До стопански двор”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІІ-489 в квартал 26 по плана на в. з. Минерални бани, гр. Бургас

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-40, в кв.2 по плана на кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, с идентификатор 07079.825.40 по одобрена КК на гр. Бургас, по реда на чл.35, ал.1, т.2 от ЗОС

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Предоставяне под наем на нежилищно помещение, общинска собственост, на Дружество на инвалидите „Надежда", с. Черно море, находящо се в сградата на „Здравна служба", с.Черно море, Община Бургас

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за дейността на „Учител – 21 Век” – гр. Бургас, в бл.143, ж.к. „Лазур” ет.1 – офис № 1

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за дейността на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" – гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 5, вх. 3, ап. 8

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004 – гр. Бургас”, имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Захари Зограф” № 80

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване съгласие за приемане на дарение в полза на Община Бургас

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Определяне оценка на земя, находяща се във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за провеждане на обслужваща улица в масив 66, землище кв. Банево, гр. Бургас, за осигуряване достъп до имоти № 066017, № 066018 и № 066019

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на имот пл.№9 по плана на Гробищен парк – Бургас, представляващ имот с идентификатор 07079.501-284 по КК на гр. Бургас

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№27, масив 105, местност „Вълчи връх” (бивша „Курт тепе”), землище гр. Бургас

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Искане за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІ и УПИ VІІ в кв.9 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас

34. Докладна записка от инж. Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус” ЕООД относно: Промяна в маршрута на автобусна линия № 4 , обслужвана от „Бургасбус” ЕООД

35. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Радка Живкова Михайлова

36. Докладна записка от  д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Милена Ганчева Славеева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
                       / Сн. Маджарова /

Файлове и ресурси: 

Синдикирай