• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №54 от дата 21.07.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.07.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.07.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ  НА  ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-3555 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 2. ОбС 08-00-3512 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас, председател на Постоянната комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Отмяна на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т.4 от дневния ред по Протокол  №9/24.04.2012 г.
 3. ОбС 08-00-3387 Докладна записка от Милен Петров – общински съветник от политическа партия ГЕРБ, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 4. ОбС 08-00-3527 Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 5. ОбС 08-00-3528 Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 6. ОбС 08-00-3568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за закриване на кметствата Рудник и Черно море и даване съгласие за административно - териториални промени, засягащи територията и границите на Община Бургас
 7. ОбС 08-00-3571 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение №5.4 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас
 8. ОбС 08-00-3550 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на проект „Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ- Бургас“ и проект „Инвестиционни проекти за ВиК мрежи на  Бургас – „Меден Рудник“, собственост на Община Бургас, финансирани по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда“, за временна експлоатация от оператора ВиК – Бургас
 9. ОбС 08-00-3551 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ І, в кв. 40, по плана на ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас, отреден - "озеленяване", с цел урегулиране на два нови УПИ - нов УПИ І, отреден - "озеленяване" и нов УПИ ІІ, отреден - "за трафопост"
 10. ОбС 08-00-3516 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-74, ІІ-203, ІІІ-201, ІV-204 и V-16, кв.31 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.109, 07079.30.110, 07079.30.111, 07079.30.112 и 07079.30.113 по КК на гр.Бургас, по реда на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, с цел промяна на регулационите граници на УПИ V-16 /общинска собственост/ и обособяване на нов УПИ I, без промяна в неговата площ, отреждането му, характера и начина на застрояване 
 11. ОбС 08-00-3517 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на водопровод, по Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод от Главен водопровод за с.Маринка до ПИ с пл.№130299 по КВС в м.13, местност „Долни плочи“, земл. с. Маринка, преминаващо през ПИ с пл.№ 000069 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 3/Смф1 по действащ ОУП на с.Маринка 
 12. ОбС 08-00-3553 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП–ПП) за трасе на кабелна линия 20кV от ПИ с идентификатор 07079.3.1666 по КК на гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.3.1929 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.1704 и 07079.3.1716 по КК на гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 12/Смф и 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас. 
 13. ОбС 08-00-3554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 1515 кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.1183 по КК на гр. Бургас – общинска собственост, за обслужваща улица, съгласно Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на обслужваща улица с о.т.49а-о.т.49б-о.т.49в-о.т.50-о.т.51-о.т.53а-о.т.53б-о.т.53в-о.т.902 за обслужване на имоти в обхвата на устройствена зона 4/Пч, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, част от територията на ПЗ“Север“ , гр. Бургас.
 14. ОбС 08-00-3427 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: Одобряване на УП-ПРЗ за ПИ  с идентификатори 07079.820.1064, 07079.820.1066, 07079.820.1067 и 07079.820.1068 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LVІІІ-75 в кв.72 разширение на кв.Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.1065 по КК на гр.Бургас.
 15. ОбС 08-00-3518 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) на обслужващи улици с о.т.8 - о.т. 37 - о.т.38 - о.т.39 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в  кв. 10, 11 и 12, с.о. „Черниците - Училищното“, землище с.Маринка, Община Бургас, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка 
 16. ОбС 08-00-3522 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №104 в обхват от регулационната граница на с.Рудник – м.с.Черно море в близост до о.т.527, през имот 000254 – смесена собственост, с начин на трайно ползване „друга селищна територия“, в КВС на землището на с.Рудник, до включването му в регулацията на населеното място при о.т.523 на юг от кв.133
 17. ОбС 08-00-3523 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: 
   1.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор от западната регулационна граница на с.Рудник – м.с.Черно море при о.т.453 до утвърдено трасе на довеждащ колектор при т.3а към ПСОВ в УПИ І-312 в местност Локвата (бивша местност Гьол бою), в землището на с.Рудник, община Бургас; 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №46 в обхват от регулационната граница на с.Рудник – м.с.Черно море при о.т.205, през имот 000135 – общинска собственост с начин на трайно ползване „дере“, в КВС на землището на с.Рудник до включването му в уличната регулацията на населеното място в близост до о.т.265 на юг от кв.67; 3. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №53 в обхват от южната регулационна граница на УПИ ІV в кв.64 по плана на с.Рудник – м.с.Черно море, през имот 000134 – общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище, мера“, в КВС на землището на с.Рудник до включването му в трасето на улица между о.т.199 и о.т.205 на юг от кв.64; 4. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №79 в обхват от регулационната граница на с.Рудник – м.с.Черно море при о.т.73, през имот 039027 – общинска собственост с начин на трайна ползване „изоставена нива“, в КВС на землището на с.Рудник до включването му в регулацията на населеното място при северната регулационна граница на УПИ VІІІ в кв.30;  5. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за трасе на обслужващ път от участъка между о.т.505-о.т.504 в регулацията на с.Рудник – м.с.Черно море до УПИ ІІІ-41 отреден „за инфраструктура – КПС и ТП“ в масив 44 в землището на с.Рудник
 18. ОбС 08-00-3542 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост тип БКТП и тръбна канална  мрежа в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ XXXII в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков", гр. Бургас
 19. ОбС 08-00-3544 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване     право   на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.1 по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро“, гр.Бургас. 
 20. ОбС 08-00-3545 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване     право   на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв.36 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас.
 21. ОбС 08-00-3559 Докладна записка от Руслан Карагьозов – председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици в с. Маринка, въз основа влезлия в сила нов регулационен план 
 22. ОбС 08-00-3593 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г.
 23. ОбС 08-00-3561 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и извършване на продажба чрез публичен търг на имоти, частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас
 24. ОбС 08-00-3563 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до министерски съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на поземлен имот с идентификатор 07079.605.441 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ "Север", гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР
 25. ОбС 08-00-3564 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане от физически лица, собственици на отстъпено право на строеж върху ¼ ид.ч. от УПИ Х в кв.1 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, за закупуване на прилежащата ¼ идеална част от имота
 26. ОбС 08-00-3548 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Славейков”, блок №27, вход 7, етаж 7, апартамент №20 (среден), на наемател, настанен по административен ред
 27. ОбС 08-00-3562 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ, в кв. 2 по плана на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, с идентификатор 07079.825.42 по одобрена КК на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 28. ОбС 08-00-3486 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част в недвижим имот, представляващ УПИ І-205, кв.33, по плана на с. Маринка, Община Бургас
 29. ОбС 08-00-3547 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ІІ-207, в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 30. ОбС 08-00-3579 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ I-538,539 в кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, целият с площ 1382 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 112/1382 кв.м. ид.ч. 
 31. ОбС 08-00-3580 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на УПИ І-705, УПИ ІІ-705 и УПИ ІІІ-705 в масив 507, м.Мочура, образувани от неурегулиран поземлен имот (ПИ) №507705 по КВС на землище кв.Банево, гр.Бургас, местност Мочура (м. Герена) по одобрен ПУП-ПРЗ
 32. ОбС 08-00-3549 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост, за временно и безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, гр. София, за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Бургас
 33. ОбС 08-00-3546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 34. ОбС 08-00-3567 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Бургас 
 35. ОбС 08-00-3538 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно:  Определяне цени на билети за концерт от национално турне, с участието на световно известния български цигулар Минчо Минчев, Камерен ансамбъл "Софийски солисти", с диригент Пламен Джуров и Лия Петрова – цигуларка 
 36. ОбС 08-00-3383 Докладна записка от Йордан Георгиев – общински съветник относно: Регистриране на ЕООД със собственик на капитала Община Бургас
 37. ОбС 08-00-3379 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ относно: Отчуждаване на спортен комплекс "Черноморец" за обществени нужди и определянето им като публична общинска собственост
 38. ОбС 08-00-3529 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"относноОтправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ хххххх за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.
 39. ОбС 08-00-3259 Докладна записка от Йордан Георгиев Георгиев – общински съветник, относно: Поставяне на предпазни гърбици на междублокови улици в ж.к. "Зорница"
 40. ОбС 08-00-3286 / 11.05.2015 г. Докладна записка от Йордан Георгиев – общински съветник, относно: Преместване на паметника на Начо Иванов от двора на Търговска гимназия в градинката до гимназията
 41. ОбС 08-00-3456 Докладна записка от д-р Борис Борисов – управител на "Медицински център І – Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 5 от Протокол №48/17.02.2015 г. 
 42. ОбС 08-00-3513 Докладна записка от д-р Димитър Енчев – управител на "Дентален център І – Бургас", относно:Решение на Общински съвет - Бургас по т.5 от Протокол №48/17.02.2015 г.
 43. ОбС 08-00-3533 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на: Есмерай Неджет Ибрям за участието й на Световно първенство по лека атлетика за спортисти с увреждания в гр. Сочи, Русия (26.09-02.10.2015 г.); Атанас Христов Божилов за участието му на Световно първенство по кикбокс в гр. Белград, Сърбия (23.10-31.10.2015 г.); Васил Кондов, Атанас Валентинов Кулев, Фм Цветан Костов Стоянов, Марко Панайотов Добриков, Фм Нургюл Илханова Салимова и Фм Симонета Красимирова Иванова за участията им на Европейски първенства по шахмат в гр. Пореч, Хърватска (20.09-01.10.2015 г.); Виктория Пламенова Чобанова за участието й на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия; Димитър Бонев Костов за участието му в експедиция за изкачване на връх Аконкагуа (6962 м), в Андите, Южна Америка и популяризиране на Община Бургас (януари-февруари 2016 г.) 
 44. ОбС 08-00-3534 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 45. ОбС 08-00-3535 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 46. ОбС 08-00-3536 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Вида Стойкова Николова
 47. ОбС 08-00-3537 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител –Снежинка Дойнова Павлова
 48. ОбС 08-00-3526 Питане от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Състоянието на сградата на бившата детска градина в кв. Банево 
 49. ОбС 08-00-3541 Питане от групата общински съветници от ПП БСП, относно: Състоянието на ул. "Георги С. Раковски", в участъка от ул. "Гладстон до ул. "Шейново"

 

 

 

Костантин  Луков

Председател  на Общински съвет – Бургас

Синдикирай