• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

ОБЯВЛЕНИЕ

         Общински съвет – Бургас на основание Решение по т. 47 от Протокол №49/24.03.2015 г., в сила от 15.04.2015 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

         Изисквания към кандидатите: пълнолетни, психически здрави, неосъждани, български граждани, с високи морални качества, с постоянно местоживеене на територията на Община Бургас, със завършено висше образование и минимум 10 (десет) години трудов стаж.

          Необходими документи: заявление (по образец), мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи трудов стаж, удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера.

          Документите на кандидатите се приемат в Общински съвет – Бургас, ул. „Александровска” №26, ет.1, стая №108 (сто и осем), от 20.07.2015 г. до 31.07.2015 г., до края на работния ден.

          Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, като за резултатите от работата й кандидатите ще бъдат уведомени чрез публикации в местни ежедневници, интернет сайта на Общински съвет – Бургас и Община Бургас и обявление на информационното табло на Община Бургас.

          Интервютата с допуснатите кандидати ще започнат на 10.08.2015 г. по предварителен график в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, стая № 111 (сто и единадесет), като ще се проверят и оценяват познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. След интервюто комисията оценява кандидатите и ги подрежда в общо класиране, след което мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима кандидати, показали най-добри резултати в конкурса.

          Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, образец на заявлението и допълнителна информация могат да бъдат получени в Общински съвет – Бургас, ул. „Александровска” №26, ет. 1, стая №108 (сто и осем).

          Настоящото обявление е публикувано на интернет сайта на Общински съвет – Бургас и Община Бургас и е поставено на информационното табло на Община Бургас, както и е разпространено в местни печатни и електронни медии.

 

Председател на Общински съвет – Бургас:   /п/

                                                                           /К. ЛУКОВ/

Синдикирай