• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Определяне размера на местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община Бургас, на базисните наемни цени, приемане на план-сметка и на размерите на такса битови отпадъци за 2012 г.

Синдикирай