• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3756 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр. Бургас, местност "Наневия чифлик"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай