• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3757 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща ПИ №000358 по Картата на възстановената собственост на землище с. Изворище, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай