• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3760 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изтграждане на 2 броя нови трафопостове в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-16 в кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.16 по КККР на гр. Бургас

Синдикирай