• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3761 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Приемане на решение за отправяне на искане чрез областен управител на Област Бургас до Министерски съвет на Република България за предоставяне на Община Бургас, безвъзмездно в управление поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.659.555 - "Канал, свързващ езеро Вая с Черно море" и безвъзмездно в собственост на ПИ с идентификатори: 07079.659.556, 07079.659.557 и 07079.659.555 по одобрена на КК на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай