• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3762 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VI в кв.33, целият с площ 473 кв. м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Бр. Миладинови", гр. Бургас на собственици на законно построена в имота жилищна сграда

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай